chiddush logo

שבו לכם פה עם החמור (2 תגובות לחידוש זה)

נכתב על ידי רפאל, 19/9/2012

 בפר' העקדה איתא "שבו לכם פה עם החמור" ואיתא במדרש "עם הדומה לחמור" וצ"ל דאיך עלתה זאת על לבו של אברהם אע"ה שהיה אחוז במידת חסד ומטה כלפי חסד ומקרב באי עולם להשי"ת ועוד שהיה באותה שעה ברגשי דבקות עילאיים ואיך עלתה זאת על לבו ח"ו? וי"ל עפ"י דאיתא בילקוט מנחם לאדמו"ר מנחם מענדל מרימנאב שנדמה לו השטן כדמות אדם כשר ואמר לו דלאו כל אדם זכי לשמוע קול השי"ת ואף אם נדמה לו ששמע אולי הוא מהס"א ח"ו וחטאות נעורים גורמים, ומחמת ענווה שהיתה בו באאע"ה חיל ורעדה אחזוהו וחשב אולי באמת לא שמע את קולו ית' ח"ו, אולם מיד התעשת ואמר לחטאות נעורים שהם הדומים לחומר כי הם מסטרא דחומר העכור "שבו לכם פה", שאתם עם הדומה לחמור מצדו של החומר לבל תפריעוני מן העבודה, "ואני והנער נלכה עד כה ונשתחווה" ואחרי שנגיע למדרגה הגדולה והדבקות הנפלאה בהר ה' יראה "ונשובה אליכם", נשוב לטפל גם בכם, וידע אאע"ה שכן הוא כי איבריו היו קלים וזריזים לעשות רצון הבורא ית"ש, עי"ש באורך וכן בנועם אלימלך שכ' מהיכן ידע אברהם שכן הוא רצון הבורא. עי"ש כל זה באורך ותראה נפלאות.

להקדשת החידוש (בחינם!) לעילוי נשמה, לרפואה ולהצלחה לחץ כאן
חולק? מסכים? יש לך מה להוסיף? חווה דעתך על החידוש!
דיונים - תשובות ותגובות (2)
רפאל (18/7/2013)
מעוז,
א. יישר כח על הציטוט מהפיוט.
ב. גם אם הנערים היו מגושמים ביותר, ועאכו"כ אם מדובר באליעזר עבד אברהם שעליו נאמר "יפה שיחתן של עבדי אבות מתורתן של בנים", איך אברהם אבינו ע"ה איש החסד שקירב אפי' עו"א המשתחווים לעפר רגליהם דיבר ככה? היה אפשר לומר זאת בשפה עדינה יותר.
ג. ע"פ פשוטם של דברים אפשר לומר שהמדרש לא בא לומר שאאע"ה באמת אמר ככה, אלא מנתק את האמירה מהאומר ומוסר לנו בלי קשר למה שאאע"ה באמת אמר, שהם עם משולים לחמור, א"כ קצת קשה לומר זאת על אליעזר, אע"פ שאנחנו מוצאים במדרש לגבי "אולי לא תאבה האשה ללכת אחרי" ש"אלי" כתיב, שרצה שתלך אתו, אבל מכאן ועד עם הדומה לחמור הדרך ארוכה.
ד. כמובן, גם דברי רמ"מ מרימנאב שהובאו בחידוש הם ע"ד הדרוש.
ה. הערה לסיום: גם אתונו של בלעם היתה גשמית וחומרית לחלוטין והרמב"ם במו"נ כותב שהיא לא באמת ראתה את המלאך וק"ו לא דברה אלא הכל
(להמשך התגובה לחץ כאן )

מעוז שחורי (16/7/2013)
כתוב זאת גם בפיוט ''עת שערי רצון'':
'יָדְעוּ נְעָרָיו כִּי קְרָאָם לֵאמֹר
אוֹר הַרְאִיתֶם צָץ בְּרֹאשׁ הַר הַמֹּר
וַיֹּאמְרוּ לֹא נֶחֱזֶה רַק מַהְמוֹר
עָנָה שְׁבוּ פֹה עַם מְשׁוּלִים לַחֲמוֹר' ולדעתי כמו שחמור הוא גשמי ביותר(ואני לא מדבר על אתונו של בלעם)
כך גם הנערים(אע''פ שיש פירוש שמדובר באליעזר)
היו יותר מידי גשמיים ולא התאימו למעמד ולכן אברהם לא לקחם עימו ואמר ככה.