chiddush logo

לפרשת - יתרו (1 תגובות לחידוש זה)

נכתב על ידי DL2000, 27/1/2013

בס'ד

אין עוד מלבדו

לשמוע ולראות

"אנוכי ה' אלוקיך" (שמות כ,ב). מרגע שאמר הקב"ה "אנוכי ה' אלוקיך" עומד דיבור זה באוויר העולמות, ויש צורך ב'אוזן שומעת' כדי לשמוע ולהרגיש זאת. כאשר זוכים ל'עין רואה' – רואים את דבר ה' במוחש.
(הרבי מהר"ש מליובאוויטש)


בימים האחרונים

המגיד ממזריטש אמר לפני הסתלקותו: בשלושת הימים האחרונים לפני ההסתלקות רואים רק את דבר ה' שבכל דבר גשמי, שהוא מהותו של הגשמי.


לא ראה גשמיות

בימים שלפני הסתלקותו שכב אדמו"ר הזקן במיטתו ושאל את נכדו, ה'צמח צדק' שעמד לידו: הרואה אתה את קורת הגג? תמה הנכד על השאלה. אמר לו הרבי: האמן לי שאינני רואה את התקרה; אני רואה רק את דבר ה' המחיה ומהווה אותה.


קיום הברואים

כל הברואים שבכל העולמות, עליונים ותחתונים, מתקיימים על-ידי המאמר האלוקי שבראם. אם היו מסתלקות מהם לרגע, חס-ושלום, האותיות מעשרה מאמרות שבהם נבראו בששת ימי בראשית – היו כל הברואים חוזרים להיות אַיִן ואפס ממש.
(תניא)


היה דג

הרבי הרש"ב מליובאוויטש דיבר פעם אחת בעת התוועדות, שכל דבר גשמי הוא אלוקות. תוך כדי דבריו הצביע על צלחת דגים שעמדה על השולחן ואמר: חושבים אתם שזה דג? אין זה דג, אלא דבר ה' שעומד בו ואומר לו: היֵה דג.


עלמא דשקרא

העולם הזה נקרא 'עלמא דשיקרא'. הגשמיות היא שקר. היא מכסה על המציאות האמיתית, שהיא החיוּת הרוחנית שבכל דבר.
(לקוטי דיבורים)


שחרור הנפש

כאשר אדם חושב תמיד על החיוּת האלוקית שבכל דבר גשמי, הוא זוכה לראות בחלום הלילה את שחרור הנפש ממיצר הגוף, את החיוּת האלוקית עצמה, ללא כיסוי.
(צוואת הריב"ש)


הגשמיות משקרת

העץ, במראהו החיצוני הגאה, והקיר, בעמידתו הגולמית הדוממת – משקרים. אין הם אומרים את האמת שהעיקר הוא דבר ה', שהוא החיוּת והקיום של הכול.
(אגרות-קודש)

להקדשת החידוש (בחינם!) לעילוי נשמה, לרפואה ולהצלחה לחץ כאן
חולק? מסכים? יש לך מה להוסיף? חווה דעתך על החידוש!
דיונים - תשובות ותגובות (1)
DL2000 (29/1/2013)
בס'ד

יתרו

לדעת לשמוע

"וישמע יתרו" (שמות יח,כא). מה ששמע יתרו שמעו גם רבים אחרים, אבל יש שומעים ואין שמיעתם שמיעה, שאין הדברים נכנסים לתוך ליבם ונשמתם. מעלתו של יתרו ששמע וידע מה שמע.
(רבי מנחם-מנדל מקוצק)


בא אל הצדיק

אומר רש"י: "מה שמועה שמע ובא? – קריעת ים סוף ומלחמת עמלק". הדגש הוא על "שמע ובא". מדוע הרגיש צורך לבוא, והלוא היה יכול להיות אדם טוב גם בביתו? על זה משיב רש"י, שיתרו שמע על "קריעת ים סוף ומלחמת עמלק". אם אחרי עלייה גדולה כמו קריעת ים סוף הייתה יכולה לבוא ירידה כמו מלחמת עמלק, סימן שמוכרחים לבוא אל הצדיק.
(רבי בונם מפשיסחה)


החושך מאיר

"יתרו" הוא על-פי לשון הכתוב (קוהלת ב) "כיתרון האור מן החושך". הכוונה הפנימית בפסוק היא שיש יתרון לאור שבא מהפיכת החושך עצמו לאור. כן אירע גם אצל יתרו. בת
(להמשך התגובה לחץ כאן )