chiddush logo

שמשון וימנו

נכתב על ידי יניב, 28/5/2021

 

"דן ידין עמו כאחד שבטי ישראל. יהי דן נחש עלי דרך שפיפן עלי ארח הנשך עקבי סוס ויפל רכבו אחור. לישועתך קויתי ה'” (בראשית מט,טז-יח). ' … לפי שהיה יעקב אבינו רואה אותו וסבור בו שהוא מלך המשיח. כיון שראה אותו שמת, אמר אף זה מת? "לישועתך קויתי ה'”' (ב"ר צח,יד). יעקב אבינו ראה את שמשון וחשב שהוא המשיח, עד שמת שאז ידע שאינו המשיח (כעין בר כוכבא, שחשבו שהוא המשיח עד שמת: 'רבי עקיבא חכם גדול מחכמי משנה היה, והוא היה נושא כליו של בן כוזיבא המלך, והוא היה אומר עליו שהוא המלך המשיח, ודימה הוא וכל חכמי דורו שהוא המלך המשיח עד שנהרג בעונות. כיון שנהרג נודע להם שאינו' [רמב"ם הל' מלכים ומלחמות יא,ג (גם שמשון כמו בר כוכבא מת בעוונותיו [סוטה ט,ב])], כנראה ששניהם היו באמת ראויים להיות המשיח אלמלי חטאו). נראה שכיון שכך ראה יעקב בשמשון סימן שיש בו גילוי אמיתי של זמן הגאולה (שלא טעה יעקב כשחשב ע"פ מעשיו שהוא כמו המשיח), שיסודו בכך שבשמשון מתגלה כעין הגאולה, מעבר להכאת האויב שזה כעין מלחמות שבזמן הגאולה (' … בשביעית מלחמות, במוצאי שביעית בן דוד בא' [סנהדרין צז,א]), יש בשמשון גילוי כגאולה שבה שם ה' יתגלה בעולם: 'וא"ר יוחנן: שמשון דן את ישראל כאביהם שבשמים, שנאמר (בראשית מט, טז) "דן ידין עמו כאחד" וגו'. וא"ר יוחנן: שמשון על שמו של הקב"ה נקרא, שנאמר (תהלים פד, יב) "כי שמש ומגן ה' אלקים" וגו'. אלא מעתה לא ימחה? אלא מעין שמו של הקב"ה, מה הקב"ה מגין על כל העולם כולו, אף שמשון מגין בדורו על ישראל' (סוטה י,א). לכן נראה שבדורנו, דור התחלת הגאולה, יש כעין רמזים מהנעשה אצל שמשון. בדורנו יש ערבוב גדול בין קודש לחול, שיש מצד אחד פעולות גדולות למען א"י (שזה דבר גדול מאוד, ששקולה ככל התורה: 'אמרו: ישיבת ארץ ישראל שקולה כנגד כל המצות שבתורה' [ספרי דברים יב,כט (פ)]), ומצד שני יש שפוגעים בישוב א”י בכניעה לאויב (יש שעושים זאת מיאוש מהמצב, ויש גרועים שאומרים טוב לרע ורוצים לתת לאויב מרצון גמור). מצד אחד יש פריחה של ישיבות ות"ת ורבים חוזרים בתשובה, ומצד שני יש הנלחמים כנגד כל זיק יהודי. שכך כעין רמוז אצל שמשון, שהיה צדיק גדול – נביא, ובכ”ז חטא. ואף יותר מזה: 'ת"ר: שמשון בעיניו מרד, שנאמר (שופטים יד, ג) "ויאמר שמשון אל אביו אותה קח לי כי היא ישרה בעיני", לפיכך נקרו פלשתים את עיניו, שנאמר (שופטים טז, כא) "ויאחזוהו פלשתים וינקרו את עיניו". איני והכתיב (שופטים יד, ד) "ואביו ואמו לא ידעו כי מה' הוא"? כי אזל מיהא בתר ישרותיה אזל' (סוטה ט,ב). הרי שמעשיו היו מעורבבים, שמצד אחד היה בזה עשיית רצון ה', ומצד שני מרד בזה. בדורו של שמשון מי שהזיק לבנ"י היו הפלישתים, ואף עונשו היה בעזה: 'תניא, רבי אומר: תחילת קלקולו בעזה, לפיכך לקה בעזה. תחילת קלקולו בעזה, דכתיב (שופטים טז, א) "וילך שמשון עזתה וירא שם אשה זונה" וגו', לפיכך לקה בעזה, דכתיב (שופטים טז, כא) "ויורידו אותו עזתה". והכתיב (שופטים יד, א) "וירד שמשון תמנתה"? תחלת קלקולו מיהא בעזה היה' (שם). הפלישתים נשארו בארץ, שלא הורישו אותם בכיבוש הארץ, ולכן נשארו והזיקו לישראל, כעין הנאמר בתורה: “ואם לא תורישו את ישבי הארץ מפניכם והיה אשר תותירו מהם לשכים בעיניכם ולצנינם בצדיכם וצררו אתכם על הארץ אשר אתם ישבים בה" (במדבר לג,נה). אולי אפילו רמוז בזה במיוחד על שמשון: “ויאחזוהו פלשתים וינקרו את עיניו ויורידו אותו עזתה ויאסרוהו בנחשתים ויהי טוחן בבית האסירים [האסורים]" (שופטים טז,כא), שכך רמוז "לשכים בעיניכם" כנגד ניקור העיניים ('"לשכים בעיניכם" – ליתדות המנקרות עיניכם. תרגום של יתדות – שיכיא' [רש"י]), "ולצנינם בצדיכם" כנגד מאסרו בבית הסוהר ('"ולצנינם" – פותרים בו הפותרים לשון מסוכת קוצים הסוככת אתכם לסגור ולכלוא אתכם מאין יוצא ובא' [רש"י]). כך גם בדורנו השארנו את הערבים ולא הורשנו את הארץ, ולכן הם מציקים ופוגעים בנו כל הזמן, " … וצררו אתכם על הארץ אשר אתם ישבים בה", וכמו אצל שמשון שהיו אלה הפלישתים, כך גם כיום האויב הערבי מזהה עצמו כאילו הם הפלישתים הקדומים (דבר שהוא כמובן שטות גמורה, שזה הזוי בכלל לטעון כך, אבל ככה זה בעולם שהוא עולם שקר, ובמיוחד אצלם השקר הוא דבר יסודי בדרכי חייהם). הפלישתים לא היו יושבי הארץ המקוריים, אלה באו לכאן ממקום אחר (ראה ב'משנת המדינה' – 'האם קיים עם פלשתינאי בעל זכויות לאומיות', למרן פאר הדור הרה"ג שלמה גורן זצוק"ל זיע"א), כך גם הפלסטינים באו לכאן ממקומות שונים (ואף יש הנקראים בשמות משפחה ע"ש המקום ממנו באו). עיקר הצרה הגדולה שלנו זה מעזה, כעין אצל שמשון שם חטא ונפגע. שמשון לא נלחם בכל הפלישתים אלא במקומות נקודתיים (לא עשה מלחמה גמורה להעיף אותם), כעין כנקמה פרטית על מה שעשו לו, שכך גם כיום במקום להילחם ולהורישם אנו רק עושים מבצעים נקודתיים, רק כתגובה לפגיעה שהם פוגעים בנו. לשמשון היו שלוש נשים פלישתיות, כך גם אצלנו אנו מתמודדים עם שלושה חלקים של פלסטינים (בפועל הם מחולקים להרבה מאוד חלקים בשל השבטיות שבהם, אולם בגדול אפשר לחלקם גם לשלוש קבוצות ע”פ אזורים), עזה, יו"ש וערביי ישראל. יהי רצון שנזכה ליגאל בקרוב ולנחול ולהוריש את כל א"י בשלמות גבוליה, ולביאת משיח צדקנו בבי"א.

להקדשת החידוש (בחינם!) לעילוי נשמה, לרפואה ולהצלחה לחץ כאן
חולק? מסכים? יש לך מה להוסיף? חווה דעתך על החידוש!
דיונים - תשובות ותגובות (0)
טרם נערך דיון סביב חידוש זה