chiddush logo

פרשת בלק- שמחה כהן עורך דין

נכתב על ידי עורך דין שמחה כהן, 2/7/2021

הגמרא במסכת סנהדרין ק"ה ע"ב:  אמר ר' יוחנן מברכתו של אותו רשע אתה למד מה היה בליבו.... ביקש שלא יהיו להם מלכים בעלי קומה ויצא מברך כארזים על מים (שהמלכים יהיו גבוהים ומים יהיה משקה אותם).  ביקש שלא יהיה להם מלך בן מלך, המשכת המלכות עוברת מאב לבנו חזקה ומכובדת והחוט המשולש לא במהרה ינתק.
ביקש שלא תהיה מלכותן שולטת באומות, ויצא מברך וזרעו במים רבים. מים רבים רמז לאומות העולם, ובברכתו רמז שזרע ישראל יהיה מושרש. 
ביקש שלא תהיה מלכותן עזה ויצא מברך "וירם מאגג מלכו" שיהיו מלכי ישראל תקפים ועזים מאגג מלך עמלק. 
ביקש שלא תהיה אימת מלכותן על הבריות ויצא מברך "ותנשא מלכותו".
אולם, אמר רבי אבא בר כהנא כל הברכות של בלעם חזרו לקללה ובטלה מלכות מישראל ונסתלקה שכינה וכו' חוץ מבתי כנסיות ובתי מדרשות שנאמר: ויהפך לך ה' את הקללה לברכה . אחת מן הקללות נהפכה לברכה ולא כל הקללות נשארו ברכות.
אמר רבי שמואל בר נחמני א"ר יונתן: על הפסוק "נאמנים פצעי אוהב ונעתרות נשיקות שונא" היינו, נאמנים פצעי אוהב ונהפכות מנאמנות לנשיקות שונא. טובה קללה שקילל אחיה השילוני את ישראל יותר מברכה שברכם בלעם הרשע. אחיה השילוני קילל את ישראל ואמר "והכה ה' את ישראל כאשר ינוד הקנה" הארז הינו עץ יצוק וחזק ואף רוח לא מצליחה להזיזו, דממו הרוחות- עמד הקנה במקומו. אבל בלעם הרשע בירכן בארז - מה ארז זה אינו עומד במקום מים ואין גזעו מחליף ואין שורשיו מרובין- אפילו כל הרוחות שבעולם נושבות בו אין מזיזות אותו ממקומו, כיון שנשבה רוח דרומית עוקרתו והופכתו על פניו.

להקדשת החידוש (בחינם!) לעילוי נשמה, לרפואה ולהצלחה לחץ כאן
חולק? מסכים? יש לך מה להוסיף? חווה דעתך על החידוש!
דיונים - תשובות ותגובות (0)
טרם נערך דיון סביב חידוש זה