chiddush logo

שבת חול המועד פסח

נכתב על ידי מתנאל, 29/3/2013

בס"ד

 

"הראני נא את כבודך"

המפרשים התקשו בדבר – שהרי משה כבר הגיע למדריגה זו, כמו שכתוב בבמדבר י"ב:"פה אל פה אדבר בו" וכו' והתשובה אח"כ לא תוכל וכו'.

ועוד יש לשאול מה ראה משה לבקש בקשה זו דווקא כשהיו ישראל בתכלית השפל לאחר חטא העגל?

ועוד למה ביקש: "ונפלינו אני ועמך וכו'" דהיינו שלא תשרה שכינה אלא בעם ישראל – דווקא עכשיו בשיא השפל?

 

מבאר האדמו"ר מסלונים בעל ה"נתיבות שלום" שמשה ביקש לראות איזה כבוד שמים נעשה מחטא העגל. מהי התכלית בשמים ממעשה זה, לאחר שהקב"ה נגלה אל בנ"י במעמד הר סיני. הוא מבאר כך עפ"י מה שכתוב בספה"ק שמה שכתוב: "ואתה הסבות את ליבם אחורנית" היינו שבמעשה זה של חטא העגל הקב"ה גרם במידה מסוימת לכלל ישראל לחטוא, ומשה ביקש מהקב"ה להבין מה התכלית במעשה זה.

עוד הוסיף לבאר שבקשת משה רבינו היתה על דרך השב בתשובה מאהבה שזדונות נעשים לו כזכויות (יומא פ"ו:).

והוא מסביר זאת שהשב בתשובה דומה לבן מלך שהתלכלך בבוץ, שאינו מבקש רק מאביו שימחל לו על שלכלכך את בגדי המלכות אלא בוכה לו, בוכה הרבה כדי שינקה אותו מהעוונות, ולכן כביכול אין הוא מניח לקב"ה עד שימחל לו בתכלית ואף "יקנה לו בגדים חדשים".

זו היתה למעשה בקשתו השנייה של משה רבינו – "ונפלינו וכו'" – היינו שאף לאחר שהקב"ה מחל לישראל ("וינחם ה' על הרעה וכו'") עוד ביקש משה שהשכינה תשרה רק בישראל, וגם לזה נענה לו ה'.

ברם, תשובת ה' לשאלה הראשונה היתה:"וראית את אחורי ופני לא יראו" ומבאר האדמו"ר מסלונים שלהבין את תכלית כבוד שמים מכל דבר, ובכלל את תכלית כבוד ה' בעולם – זה אף אחד לא יכול להשיג. יהודי יכול להשיג את ה"חיצוניות" את "אחורי" שזה תפקידו בעולם, מה עליו לעשות מהו קידוש ה' ומהו ח"ו חילול ה'. את תכלית כבוד ה', מה שמגיע אפילו מחטאים – זה אף אחד לא יכול להשיג.

עוד הוסיף להסביר שמשה ביקש שכבוד ה' יתגלה בעולם בגלל הטומאה האדירה שירדה לעולם בעקבות חטא העגל אחרי קדושה גדולה שהיתה בעולם במתן תורה. עכשיו, שכח הטומאה חזר לעולם במלא כחו, משה מבקש שה' יתגלה במציאות של הסתר כזו כדי שיהיה אפשר לעבוד את ה'. ולכן, משה ביקש זאת דווקא בשפל מצבם של ישראל, כדי שכל אחד מעם ישראל יוכל לעבוד את ה' שלא יסיטנו יצר הרע שמתגבר כשכוח ההסתר מתגבר.

אם לבקשה של ונפלינו וכו' הקב"ה הסכים – שהרי השרה שכינתו רק בישראל, לבקשה זו שלא יהיה הסתר כלל בעולם אלא יהיה גילוי כבוד ה' לזה הקב"ה לא הסכים. הסיבה לכך היא מפני שהקב"ה רוצה שיהודי יעבוד אותו מתוך הסתר, כשכלום לא מסתדר וקשה לראות תקווה. אז, דווקא אז, אם יהודי מתגבר ומצליח לעבוד את ה' – זה רצון ה', שיהודי יעבוד אותו ב"עולם" שהוא למעשה העלם של התגלות כבוד ה'.

 

להקדשת החידוש (בחינם!) לעילוי נשמה, לרפואה ולהצלחה לחץ כאן
חולק? מסכים? יש לך מה להוסיף? חווה דעתך על החידוש!
דיונים - תשובות ותגובות (0)
טרם נערך דיון סביב חידוש זה