chiddush logo

מה ההו"א ללמוד מספק טומאה ברה"ר כסברת הרמב"ם בסד"ל

נכתב על ידי רפאל, 21/7/2013

 ה' עמכם,

 

בספר שב שמעתתא, שמעתא א' פ"א, מובאים דברי הפר"ח שמספק טומאה ברה"ר שספיקו טהור ליכא למידק כסברת הרמב"ם שספיקא דאורייתא לחומרא זה מדרבנן.

 

שאלתי היא מה ההו"א לומר שאיכא למידק מיניה, שהרי אם היה מדובר בספק ספיקא, והספק טומאה ברה"ר היה מדאורייתא והס"ס שלו היה טהור, היה שייך לחשוב שאולי איכא למידק מיניה כי הנה לפנינו ספיקא דאורייתא שהוא טמא כי הולכים לחומרא אבל הס"ס טהור, כי סד"א לחומרא זה מד"ס.

 

אבל, במקרה שלנו אין הדבר כן, אלא ספיקו טהור ואפילו בספק אחד (ואילו ברשות היחיד איתא דאפילו אלף ספיקות וס"ס לא מהני), וא"כ אולי יש להניח שאין הדבר תלוי כלל בספיקא דאורייתא לחומרא ומלכתחילה אין שום הו"א למידק מיניה כסברת הרמב"ם וא"כ נפשי בשאלתי, מה היתה ההו"א לכתחילה?

 

תודה רבה,

רפאל

להקדשת החידוש (בחינם!) לעילוי נשמה, לרפואה ולהצלחה לחץ כאן
יודע את התשובה? חושב אחרת
דיונים - תשובות ותגובות (0)
לשאלה זו עדיין אין תשובות