chiddush logo

הלילה שמסדר את כל השנה !!!!!

נכתב על ידי DL2000, 11/4/2014

 השבח לה', נמצאים אנו ימים ספורים לפני הלילה הגדול והקדוש בשנה, הלילה שעליו אמר האדמו"ר מבעלז'א 

זצ"ל שבו יש הארה עצומה לכל השנה של אור ה', כהארה המאירה ביום הכיפורים!. 
לא במקרה נקבע לילה זה דווקא בתאריך ליל טו' בניסן, אומר ר' יונתן בן עוזיאל, שהרי בלילה 
זה לפני אלפי שנים, קרא יצחק לעשו בנו ואמר לו: 'בני! בלילה הזה כל העולם כולו אומרים בו הלל, 
ואוצרות טללים נפתחים בזה הלילה - עשה לי מטעמים ,ואברכך', שבלילה זה יורד שפע והברכות מתקיימות. 
"והלילה הזה הוא סדר על כל השנה", כותב ר' אהרון טויסיג, "ובלילה הזה תלוי התנהגותו ודיבוריו ומעשיו 
של האיש הישראלי לכל השנה. ואם בלילה הזה זוכה להתנהג כראוי, יגרום הדבר שינוי לטובה על כל השנה 
שלו - נמצא שלילה הזה הוא הגורם ומשליט סדר איך יתראה בס"ד כל השנה, לכן שפיר נקרא ליל הסדר". 
לכן, יזהר מאוד שלא לכעוס ולא להצטער בלילה חשוב זה, המשפיע כיצד תיראה כל שנתו!. 
ואף הפליג הזוהר הקדוש ודרש: "את חג המצות תשמור" – ממה 
ישמור? מכעס, שהכעוס בלילה זה כאוכל חמץ בפסח!. 
בדומה לכך התבטא האדמו"ר מסלונים: "וכל ליל פסח מסוגל 
להשתנות מזלו מרעה לטובה ולצאת לחירות מכל מצריו". 
כה עצום וקדוש לילה זה, עד אשר מבטיח 'קב הישר': "ויש קבלה 
בידי, כל טורח שאדם מטריח את עצמו לכבוד יום טוב של פסח 
והוא עייף ויגע בטרחתו, אזי בעסק זה הוא הורג כל המזיקים 
הנקראים נגעי בני אדם" – רק מהטרחה לחג מתבטלים המזיקים!. 
הבטחה יוצאת דופן, התגלתה בכתביו של ר' עקיבא איגר זצ"ל 
שכתב: "אני מבטיח באמונה, במי שיעשה מצוה בחשק )בליל זה( 
ויחשוב בשמחה: 'בזו הרגע אני מקיים מצות בוראי', כמעט לא 
ירגיש מרורות כלל )כל השנה(". )מכתב יב', כתבי רעק"א( 
לכן, כמה חשוב כל מצווה בלילה זה: כל כוס יין, כל אכילת מצה, 
לעשות בשמה ובכוונה, עד אשר התבטא ה'תפארת שלמה': "לא יאומן כי יסופר מרבבות הסודות והיחודים 
אשר נעשים בעולמות העליונים ע"י אכילת מצה ומרור וסיפור יציאת מצרים בהגדה בלילה זאת". 
ואף אם יש דברים ומאכלים בליל הסדר שאין אנו מבינים מדוע הם נצרכים, עלינו לדעת, כותב המהר"ל, שכל 
הנעשה הוא רק סימנים לדברים עצומים הנעשים ע"י כך בעולמות העליונים )'שיחות התחזקות'(. 
לכן כותב החיד"א הקדוש שכל אדם היכול שלא לדבר דיבורי חול מקדושת התיקונים בלילה זה – יזכה!. 
ומכיוון שלילה זה נשגב במעלתו, אומרים הצדיקים: "בכל בקשה בליל זה אפשר לפעול דברים נפלאים, שהרי 
בליל הסדר, פתוחים כל השערים למעלה, וממילא כל קול שיהודי זוכה לשלוח למעלה בלילה זה, הרי זה 
רכוש עצום ונפלא שזוכים לרכוש על כל השנה הבאה" )שיחות התחזקות(, לכן ינצל לילה זה לתפילה וקדושה. 
כל דיבור בלילה זה הוא אוצר עצום לכל השנה, עד אשר הפליג וכתב ה'אמרי חיים': "ע"י השירה בהלל 
וההודאה בשמחה רבה בשלחן הסדר, נעשים מכל החטאים – זכויות", ממש כקדושת יום כיפור. 
לכן, יכנס לביתו בלילה זה בשמחה ויברך את בני משפחתו, ולפני הסדר יהרהר בתשובה, שאז היא שעת רצון, 
ויאמר ברכת 'שהחיינו' בשמחה ובהודאה לה' שהגיע לשנה זו בריא– ויתברך שיזכה גם בשנה הבאה. )הגר"ח פלאג'י(. 
וידע האדם שבלילה זה מחלק הקב"ה לכל אדם ואדם 'אמונה' לכל השנה בזמן אמירת ההגדה וסיפור יציאת 
מצרים, שעל כן יש חובה בלילה זה להאריך עם בני המשפחה על הניסים והמופתים שעשה איתנו ה' במצרים ועד 
דורנו, כדברי האדמו"ר מסלונים: "כל חיזוק באמונה ובהשגחה שיכול האדם לומר בליל הסדר – פועל באדם 
בלילה זה כחיזוק באמונה של חודשים רבים!" – לכן יחזק האמונה לבני משפחתו בלילה יקר זה. 
ובפרט שבכל אכילה מהמצה זוכים לתוספת אמונה וקדושה לכל השנה )דברי ה'זרע קודש'(. 
וכתב החיד"א שכל האומר בסוף ליל הסדר 'שיר השירים' – סגולה גדולה שכל שיבקש אח"כ מה' יתקיים!

להקדשת החידוש (בחינם!) לעילוי נשמה, לרפואה ולהצלחה לחץ כאן
חולק? מסכים? יש לך מה להוסיף? חווה דעתך על החידוש!
דיונים - תשובות ותגובות (0)
טרם נערך דיון סביב חידוש זה