chiddush logo

שבת הגדול !!!!

נכתב על ידי DL2000, 11/4/2014

 אנחנו נמצאים בשבת הגדול, וזה בא להזכיר לנו בין השאר שאנו 

צריכים לדעת שה' הוא גדול, וכמו שאמר רבינו הקדוש: ה' יתברך 
גדול מאד, ואין יודעים כלל! )חיי מוהר"ן ס"ז, עיי"ש(. ואנחנו, בצוק 
העתים והזמנים, ובצל המאורעות והנסיונות שעוברים על כל אחד 
ואחד, אנחנו שוכחים את גדולת ה',
ועל זה אמר רבינו בסיפורי מעשיות: השתמשו באוצרות שלכם! 
אנחנו נמצאים אצל רבי גדול כזה, שנתן לנו אוצרות נפלאים כאלו, 
כמו שעה התבודדות, שיחת חברים, לחפש ולמצוא את הטוב 
בעצמו ובאחרים, ועוד כהנה וכהנה עצות נפלאות ויעילות.
אך לצערנו, אנו נופלים הרבה פעמים לקטנות המוחין בגלל כל 
מה שעובר עלינו, ואז שוכחים את גדולת ה', וזה מה שבא להזכיר 
לנו שבת הגדול, ולומר לנו שה' הוא גדול כל כך, והוא עושה נסים 
ונפלאות בכל דור ובכל עת ובכל זמן, וכמו שאנו שאומר בעל 
ההגדה, שבכל דור עומדים עלינו לכלותינו 
והקב"ה מצילנו מידם!
לכן עלינו גם היום לשמור על מוחין דגדלות, 
ולדעת שהנסים והנפלאות ממשיכים גם בדור 
הזה, בכל יום ובכל עת ובכל שעה, ועל זה באה 
שבת מיוחדת כזאת, להזכיר לנו שה' איתנו 
בכל דור ודור, כי ה' הוא גדול מאד, וכדברי 
רבינו הקדוש לעיל. 
רבינו ציוה ואמר לעשות מן התורות תפילות, 
ואפשר לבאר זאת ולומר שכאשר אדם 
מתבודד ועומד לפני ה', ומתפלל אליו במילים 
שלו, ומספר לפניו ושופך את כל לבו לפניו, 
אז הוא לפעמים נופל בהתבודדות כזו למוחין 
דקטנות, דהיינו שהוא מתחיל לבכות על 
מצבו, שמר לו וקשה לו, אם זה בפרנסה או 
בלימוד התורה ועבודת ה', ואם זה בנושא 
גידול הילדים או בשלום בית וכדומה, ואז הוא נופל למרירות כזו, 
ואפילו לעצבות ל"ע, אבל אפשר בשעת ההתבודדות לעשות מן 
התורות תפילות, דהיינו לנסות ולברר את הדבר בשורש, מדוע הוא 
סובל, מה ה' רוצה ממנו באמת, האם הסבל שלו בא לו בגלל שהוא 
לא עובד את ה' כראוי, או שיש דברים שמשתלשלים מחטא אדם 
הראשון, וכן על זו הדרך. 
אפשר לראות את גדולתו של רבי נתן בלעשות מהתורות תפילות; 
איזה מוחין דגדלות יש בתפילות אלו של רבי נתן, בד בבד עם 
פשיטות ותמימות נפלאים ונוראים.
כשאתה בא להתבודדות, אז אל תשכח את האבא הגדול שלנו... אל 
תשכח כמה הוא גדול גיבור ונורא... כמה פעמים שמעתי מאנשים 
ששאלו אותם: 'איך אתה מסתדר עם הפרנסה?', והם מצידם ענו: 
'יש לי אבא עשיר'... כשכוונתם היא להקדוש־ברוך־הוא כמובן. 
אכן, אין אנו סומכים על הנס, אבל ה' הוא כל כך גדול והוא כל־יכול, 
ואסור לנו לשכוח את זה אפילו שעה אחת. 
העניין הוא, שהיצר הרע רוצה מאד להפיל את האדם לייאוש, 
ועיקר הייאוש הוא שישכח שיש ה' בעולם, שיש כח אינסופי שיכול 
לעזור לו. 
רבינו הקדוש אומר, לא להתייאש מן התפילות, אלא גם כשעדיין 
לא רואים את הישועה, לא להתייאש מתפילה, כי התפילה תעזור 
ובוודאי תעשה פירות, ואם לא רואים אותם עכשיו, אז עוד מעט, 
וסופה של ישועה לבוא. 
וזה העניין שאין יאוש בעולם כלל, כי אפשר להתפלל עוד תפילה 
ועוד תפילה, עד שרואים את הישועה. כך זה שעם תפילה פועלים 
אצל ה' יתברך מה שרוצים. ואם בכל זאת לא מצליחים עדיין 
לפעול, או שנכשלנו חלילה במה שרצינו, עלינו להאמין באמונה 
שלימה שזה רצון ה' שכך יהיה, כי ה' שומע תפילת כל פה עמו 
ישראל ברחמים, ואם הוא החליט שלא לפעול כפי ראות עינינו, 
אלא כפי ראות עיניו, בוודאי הכל בהשגחה נפלאה, לטוב ולמוטב, 
כי כל מה שה' יתברך עושה - הכל הוא עושה לטובה, גם אם אנחנו 
לא בדיוק רואים את זה ככה...
על גדולת ה' וישועתו אפשר ללמוד מהמעשה מהחכם והתם 
בסיפורי מעשיות, וכמו שמובא שם בזו הלשון: השיב החכם ואמר: 
זה אפשר להיות, שאני אבוא על שלך, שיינטל ממני השכל ח"ו, או 
אהיה חולה ח"ו, ואהיה נעשה משוגע, כי הלא מה אתה? - איש 
משוגע! אבל שאתה תבוא על שלי, זה אי אפשר בשום אופן, 
שתהיה אתה חכם כמוני. השיב התם: אצל ה' יתברך הכל אפשר, 
ויכול להיות כהרף עין, שאני אבוא על 
שלך. וׂשחק החכם ממנו מאד, עכ"ל. 
אנחנו רואים שהתם אהב מאד את החכם, 
והיה רץ אליו תמיד בשמחה, והעריך אותו 
מאד, ומדוע לא קיבל את דעתו שהוא לא 
יכול להיות חכם כמוהו, והרי החכם הוא 
חכם גדול, ולכאורה הוא יודע מה שהוא 
אומר?
מדוע דווקא כאן התם מתווכח עם החכם 
ומתפאר ואומר: הלוואי שאתה תבוא על 
המדרגה שלי? נראה לומר שהתשובה 
היא שהתם היה מלא אמונה, וידע את 
גדולת ה', והאמין באמונה תמימה שאצל 
ה' יתברך הכל אפשר. ולכן כאשר החכם 
אמר לו שהוא לא יוכל להיות חכם כמוהו, 
אז הרגיש התם שהחכם מוריד מגדולת 
ה', כי אצל ה' יתברך הכל אפשרי כמובן, ואיך אומר לו החכם שהוא 
לא יכול להיות חכם כמוהו?!
ולכן, מפאת כבוד ה', ושלא יהיה פה פגם באמונה חלילה, בגלל זה 
התווכח אתו התם ואמר לו: אצל ה' יתברך הכל אפשר, ויכול להיות 
שאהיה חכם כמוך ברגע אחד, כהרף עין! וכפי שבאמת היה אחר 
כך... 
נמצינו למדים מן השבת הגדול הזה, שעלינו לדעת בחיי היום יום 
שלנו שה' הוא גדול, ובאמת הוא עושה לנו בכל יום נסים גדולים 
בבחינת שבת הגדול, ואל לנו ליפול לייאוש לעולם, כי ה' הוא גדול 
מאד כדברי רבינו הקדוש והנורא.
ויהי רצון שנזכה לקיים את העצות הגדולות והנפלאות שקיבלנו 
מרבי גדול כזה, שאמר: אני יכול להוציא את האדם אפילו משאול 
תחתיות, ולהתחזק באמירת התיקון הכללי, ואני מכיר כמה וכמה 
שאף על פי שלא היו עדיין בציונו הקדוש, אבל עדיין אין הם 
מוותרים אפילו יום אחד מלומר את התיקון הכללי. וכן יהי רצון 
שנזכה להשתטח על ציונו הקדוש, בנתינת פרוטה לצדקה ואמירת 
התיקון הכללי, ובזכות כל העצות והאוצרות הנפלאים שהשאיר לנו 
רבינו הקדוש נזכה להתחזק במוחין דגדלות, ולזכור, ובפרט בשבת 
הגדול, שה' הוא גדול מאד ועלינו להתנהג בגדלות מוחין, כי הוא 
יתברך עושה עימנו נסים ונפלאות בכל יום ובכל עת ובכל שעה, 
ערב ובקר וצהרים, וכמו שאנו אומרים בכל יום, וכך נזכה לתקווה 
ולשמחה תמיד, אמן!
שבת הגדול שלום ומבורך!

להקדשת החידוש (בחינם!) לעילוי נשמה, לרפואה ולהצלחה לחץ כאן
חולק? מסכים? יש לך מה להוסיף? חווה דעתך על החידוש!
דיונים - תשובות ותגובות (0)
טרם נערך דיון סביב חידוש זה