chiddush logo

נר לשולחן שבת - בחוקותי

נכתב על ידי DL2000, 14/5/2014

 """וכל מעשר בקר וצאן, ,,, כל אשר יעבר תחת השבט, ,,, העשירי יהיה 

 קדש 'לה ."'''."."." )ב"ז ל"כ(
 
דברים מופלאים מקדוש ישראל רבי שמשון מאוסטרופו לא הי "ייהי """ד 
 
ידוע כי עשרה הרוגי מלכות הם עונש שהתחייבו השבטים 
 במכירת יוסף ' - גונב איש ומכרו מות יומת .'
וקשה, הרי היו רק תשעה אחים במכירה , ולמה יש עשרה הרוגי 
מלכות? ועוד יש להבין , למה המתין "הקב ה עד דורו של רבי 
עקיבא, וכי בכל הדורות שקדמו של שופטים , נביאים ואנשי 
כנסת הגדולה לא היו כמותם !?
 
ותירץ: אדרבה, בגלל שהיו רק תשעה שבטים במכירה , בשביל 
לעשות חרם שלא לגלות לאביהם צירפו השבטים את הקב . ה"
כיון שכך לא היתה אפשרות להענישם, כי איך אפשר להענישם 
 אם הקב"ה היה שותף בענין , ואת מי אפשר להעניש במקומו !?
עד שהגיע רבי עקיבא ודרש 'את ה' אלקיך תירא -' לרבות 
תלמידי חכמים . ' הושווה בזה תלמיד חכם להקב . ה" את רבי 
עקיבא שדרש זאת הכניסה השכינה במקומה , ועתה אפשר כבר 
 להעניש עשרה צדיקים במקום העשרה שהיו במכירה .
וז ו כוונת הפסוק ' כל אשר יעבר תחת השבט -' כל הצדיקים 
יעברו ויהרגו במקום השבטים שהם תשעה 'ו , העשירי יהיה 
קדש ' 'לה זהו רבי עקיבא , שהיה קודש כביכול במקום הקב .ה"
 
ובליקוטי האר"י""" ייי נמצא שזה סוד 'אשריך רבי עקיבא שיצאה 
נשמתך באחד - ' פירוש , במקום ' 'אחד שהיא השכינה הקדושה. 
 
בספרים הובא שדבר זה מרומז בתחילת הפסוק "וכל מעשר 
בקר וצאן" ראשי תיבות וידעו כולם למה מ עת קיבא שהיה 
רועה בקר וצאן... ("מכתם לדוד") 
*********

אמר רבי עקיבא : ' '''חייך קודמים לחיי חברך'! ''' קיתון מים ! 
 
 
 מעיין אחד, , , , שתי ערים ושלשה ימים במערה 
כתב הירושלמי ( שביעית ח )'ה' מעיין של בני העיר. אם המים 
מספיקים רק לקיים את בני העיר שבה נובע המעיין, יכולים בני 
ל הזו העיר עצור את מהלך המעיין , שלא יגיע לעיר השכנה . 
 
אם המים מספיייייקים לשתיה ונשאר עודף, שאפשר להשתמש 
 בו לכביסת בני העיר בה נובע המעיין , או להשקיית בני העיר 
 השכנה, עדיפה כביסת בני העיר מהשקיית בני העיר השכנה .
הלכה זו לכאורה תמוהה מאד, איך זה יתכן , וכי כביסה היא דבר 
כה חיוני שיש לה עדיפות על נתינת מים לשכנים ! ?
 
תשובה ' - אדם מגלגל ברחיצה ואין אדם מגלגל בכביסה '! אדם 
יכול שלא לרחוץ את גופו זמן מסויים, אך להמנע מכביסת 
 בגדיו הוא דבר בלתי נסבל ' – חיי נפש .'
בבבלי (נדרים פא.) ש ראומב לכלוך הבגדים מביא לידי שגעון - 
'שעמומיתא '! אותה קלל ' ת שגעון ותמהון לבב' שבתוכחות. 
 
 ממשיך הירושלמי לספר 
יהודה איש חוצי - איסי בן יהודה נטמן והתבודד במערה 
שלושה ימים. ביקש להבין טעמ ה של הלכה זו שחיי העיר בה 
 המעיין קודמים לחיי עיר אחרת .
כאשר יצא מהמערה בא לפני רבי יוסי בן חלפתא . שאלו : היכן 
 היית. השיב : הסתתרתי במערה שלשה ימים , כדי להבין דין זה .
קרא רבי יוסי .לבנו ... אמר לו 'השב לי , מנין שחיי העיר הזאת 
קודמין '? השיבו : פסוק מפורש בספר יהושע "תהיינה הערים 
 האלה -" תחיינה עיר ועיר רק ו , אחר כך "ומגרשיה סביבותיה ."
אמר לו רבי יוסי: מה גרם לך שלא ידעת? שהתבודדת, שלא 
למדת עם חבריך , אילו היית בא ללמוד בבית המדרש היית יודע 
 את התשובה! )שם( 
להכנס למערה רק עם חברותא!" """אזלו טשו במערתא". ".".". (שבת לג:) 

אמר רבי עקיבא 
 תלמיד חכם ואנשכנו כחמ'ור.'''... (פסחים מט:) 
רבי עקיבא, ,,, גם בעת היותו רועה צאן היה צנוע ונוח לבריות...( כתובות סב:) 
 
תמה ר"""ת איך זה יתכן, הרי הוא ביקש 'מי יתן לי תלמיד חכם 
ואנשכנו כחמור !'? ותירץ: לא שהיה רבי עקיבא שונא תלמידי 
חכמים , אלא הי ה סבור שהם מתגאי ם על עמי הארץ מפני 
 תורתן ש , היו תלמידי חכמים שונאים אותם. )שם( 
והתמיהה כאן עצומה מ, פני מה רבי עקיבא מספר זאת 
לתלמידיו, מה תועלת יש בסיפורם של דברים מזעזעים ! ?אלה
 
י י נביא ארבעה מהלכים בביאור הדברים 
 
הגאון רבי יעקב פרידמן ביאר זאת בדרכו: רבי עקיבא אומר 
לתלמידיו: אל תתבלבלו, גם אם עם הארץ נראה מסודר, אדם 
בעל מידות טובות, מתנהג בדרך ארץ, בכל זאת פנימה הרי הוא 
שונא תלמידי חכמים. אמר רבי עקיבא 'ראו אותי, הייתי צנוע 
ומעלי, ובכל זאת שנאתי תלמידי חכמים! אני הייתי עם הארץ, 
הייתי שם, אני יודע מה הם חושבים על תלמידי חכמים '! 
 
"ר"""ע רצה להראות לתלמידייייו איך אפשר להשתנות, מקצה לקצה ! 
 
מעשה בידידי אברך יקר שבנה בית לתפארת. משפחתו הינה 
מסורתית יבע הגר , ר חילונית. בשל כך הם פחדו על חינוך 
ילדיהם, אם ישהו עם בני הדודים עלולים ללמוד ממעשיהם ...
 
אשר על כן הורהו אחד מגדולי הדור לבל ישלח ו את ילדיהם 
לבדם אל בית משפחותיהם. אלא שעם הזמן הדבר יצר מתחים ,
הצקות. הרבה 'למה ' - ' למה לא באים? למה לא אוכלים? 
גאוות .'נים השיא היה בפסח הש . נה אחד הדודים הציע לקחת 
את ילדי הם לטיול חג בגן החיות. הם . וסירב החלה סערה 
 במשפחה ' – אתם יותר טובים מאיתנו !? אנחנו טמאים '!?
שאל את רבו, תלמידו של המשגיח הרב וולבה: האם אנו נוהגים 
כראוי? הרי הם שונאים בגללנו את התורה, אולי זה חילול ה '? 
 
השיבו: אם הם שונאים אותך סימן שדרכך נכונה ' – ואנשכנו 
כחמור -' רבי עקיבא אמר לתלמידיו ' חשבתי שתלמידי חכמים 
מתגאים עלינו . ' אמנם , תלמידי חכמים לא באמת מתגאים, רק 
 עושים סייגים כדי להתרחק מעמי הארץ וזה יוצר את המרחק . 
זו ההנהגה שצריכה להיות. ... לך אסור להתגאות, אבל עליך לתת 
לעם הארץ את ההרגשה שאתה מתגאה עליו. כך אפשר 
להתרחק ממנו . זו כוונת , ת"ר את זה לימד אותנו רבי עקיבא .
 
בשם הגאון רבי יצחק הקר שמעתי לבאר - רבי עקיבא אמר 
זאת כדי להזהיר את תלמידיו ש , הם לא יביאו את עמי הארץ 
להרגשה הזו. עמי הארץ מרגישים זאת . זה הפשט בדברי ר .ת"
 
הגמרא בפסחים דנה בסוגיית עמי ארצות, יש שם דברים קשים 
מאד מא. ר רבי עקיבא ' : תלמידי הזהרו, את כל זה תשאיר ו
בבית המדרש. שלא יראו את הגאווה עליכם. אם תוציא א ו ת זה 
לרחוב הם ישנאו תלמידי חכמים כחמור '!
 
הוסיף הרב הקר מעשה באותו ענין - הגאון רבי בצלאל ז'ולטי 
סיפר: פעם שני אברכים מישיבתו עמדו ברחובה של עיר 
והתווכחו בלימוד - הם חיו את הסוגיה , צעקו אחד על השני -
יוצא שאתה גנב, אתה לא שמרת כראוי, זה פשיעה ...
 
עברה אישה אחת, כאשר שמעה את הדברים הבינה שהם 
מתקוטטים על בעיותיהם האישיות... שכונת רחביה זו שכונה 
מכובד .ת ניגשה האישה לרב ז'ולטי ונזפה בו ' - התלמידים שלך 
גנבים! אין זה יאה להוציא את הכביסה המלוכלכת החוצה '...
 
סיים הרב ז'''י יולטי' : כמה גדולים דברי חכמים - הגאון רבי יחזקאל 
אברמסקי אמר לי שאסור ללמוד תורה בפני עם הארץ ' !
 (" נר לשולחן שבת "יש " כ לידידי )פ"ג נ"והרה א"א ג"ה

להקדשת החידוש (בחינם!) לעילוי נשמה, לרפואה ולהצלחה לחץ כאן
חולק? מסכים? יש לך מה להוסיף? חווה דעתך על החידוש!
דיונים - תשובות ותגובות (0)
טרם נערך דיון סביב חידוש זה
ציורים לפרשת שבוע