chiddush logo

שמירת הכהנים במקדש

נכתב על ידי יניב, 15/5/2014

 "והחנים לפני המשכן קדמה לפני אהל מועד מזרחה משה ןאהרן ובניו שומרים משמרת המקדש למשמרת בנ"י והזר הקרב יומת" (ג,לח) 'בשלשה מקומות הכהנים שומרים בבית המקדש' (משנה תמיד א,א) 'מנה"מ?.. רב אשי אמר מסיפיה דקרא "שומרים משמרת למשמרת"' (תמיד כו,א) הרמב"ם פסק 'שמירת המקדש מ"ע ואע"פ שאין שם פחד מאויב ולא מלסטים, שאין שמירתו אלא כבוד לו, אינו דומה פלטורין שיש עליו שומרין לפלטורין שאין עליו שומרין, ושמירה זו מצותה כל הלילה' (בית הבחירה ח,א) המפרש בגמ' (כה,ב) מביא 'נפקא לן בגמ' שצריך לביהמ"קד שהיו שומרים יום ולילה שלשה בכהנים...' וכו' (ד"ה 'היו') גם הת"ת תמה כיון שיש חשיבות גם ביום לשמירת כבוד כמו אצל מלכים. וניראה שיש לחלק בין מקום של מלכים ששומרים מחש רחוק שיפגעו במלך ובארמון וכו' שלא כמקדש שלא חששו כלל שיגנבו ביום לפני כולם, ולכן דווקא בלילה שיש מקום לחשוש שיגנוב מישהו בלילה אע"פ שזה רחוק, ולכן מעמידים שומרים, וזהו שהדגיש הרמב"ם 'שאין שם פחד מאויב ולא מלסטים' שלכן אין חשש אמיתי אלא מצד כבוד להקים שמירה כעין ליתר בטחון, וזה שייך בלילה, אבל ביום אין כלל חשש אפילו רחוק ואין טעם כלל בשומרים, אף לא לשם כבוד שאין בכך שום כבוד (אלא אולי בזיון שחוששים שיגנבו). וניראה שלמד זאת כיון שלמדו מאהרן ובניו ששמרו במשכן, והרי היו רק הם באותו זמן, ואם כן אילו היו שומרים ביום מתי היו עובדים במשכן? לכן ברור שלא שמרו אלא רק בלילה וביום עבדו במשכן, וכך גם ניקבע לדורות שמירה רק בלילה. מה מיוחד בשמירה הזו שמדגישה התורה "והזר הקרב יומת" ודרשו חז"ל 'אמר אביי נקיטינן משורר ששיער בשל חברו במיתה שנאמר "והחונים לפני המשכן קדמה לפני אה"מ" וגו' "והזר הקרב יומת" מאי זר? אילימא זר ממש הכתיב חדא זימנא? אלא לאו זר דאותה עבודה' (ערכין יא,ב) מה כ"ך חשוב בשמירה הזו שמתחייב עליה מיתה בידי שמים?- רש"י מביא על הפס' 'משה אהרן ובניו- וסמוכין להם דגל מחנה יהודה והחונים עליו יששכר וזבולון, טוב לצדיק טוב לשכנו, לפי שהיו שכניו של משה שהיה עוסק בתורה נעשו גדולים בתורה' וכו' (וכן מובא בתנחומא "קרח" אות ד) ניראה שכיון שלמדו לעניין תורה, אז סימן שיש גם קשר לכאן, שהנה משה הוא מוסר התורה שבכתב והוא כעין מלאך. ובני אהרן כלומר צאצאי אהרן קשורים ללימוד תורה בעם ישראל, לביצוע המעשי "ובאת אל הכהנים... ודרשת והגידו לך את דבר המשפט" (דברים יז,ט) שזהו תורה שבע"פ, מה לעשות. והנה אהרן מצד אחד שורש הכהנים, ומצד שני דומה קצת למשה, שניכנס תמיד לקה"ק כשרוצה, מעין משה, כך שהוא כעין הקשר שבין תורה לתושב"ע, וזהו רמז שאמרו עליו 'אוהב את הבריות ומקרבן לתורה' (אבות א,יב) שמחבר תורה ובנ"י, שכך נוצר כעין חיבור של התורה לעולם. ולכן המשכן שהוא כהמשך מתן תורה בא להביע זאת, וכנ"ל המקדש שהוא המשך המשכן, וכך בשמירה ב-3 מקומות שבאים לתת כבוד למקדש, שמרכזו הארון בקה"ק, מתחברים לתורה בשלמותה. ולכן חלקו האם רק בלילה או גם ביום, שמצד אחד התורה צריכה להיות כל הזמן גם ביום (“אם לא בריתי יומם ולילה" וגו') ומצד שני החיבור לתורה שבכתב נעשה ע"י משה, שאנו לא בדרגה כזו, ולכן עיקר עשיתנו זה בתושב"ע, ועיקר זמן תושב"ע זה בלילה, כך שעיקר העניין הוא בלילה.

לרפואת אברהם בן בתיה שליט"א

להקדשת החידוש (בחינם!) לעילוי נשמה, לרפואה ולהצלחה לחץ כאן
חולק? מסכים? יש לך מה להוסיף? חווה דעתך על החידוש!
דיונים - תשובות ותגובות (0)
טרם נערך דיון סביב חידוש זה