chiddush logo

שימי

כל החידושים של שימי | כל התגובות של שימי

    כתוב בתורה "ראה אנכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה". (דברים י"א כ"ו) האדם אדון למעשיו!א. הרמב"ם מצטט מפרשתנו את אשר קבע בהלכות תשובה: "רשות לכל אדם ...

 "על קוצו של יוד..." פרשת עקב "וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך – למען ירבו ימיכם וימי בנכם..." (דברים י"א כ'- כ"א)במסכת מנחות – נאמר במשנה: " שתי פרשיות שבמז...

דבר תורה פרשת עקב"ואהבתם את הגר כי גרים הייתם בארץ מצרים..." (דברים י.יט)אהבת האדם והדאגה לגורלורבים סבורים שהיהדות אמנם מכבדת את הגרים שנכנסו תחת צל קורתה, אך מערימה קשיים על הרוצים לה...

 "אשר בשמים ממעל ואשר בארץ מתחת'', פירשו חז''ל בזה ידוע, דבדברים של שמים הרוחניים יש לו לאדם להסתכל בבני אדם שהם למעלה ממנו בערכם ולא יסתפק במה שהוא עושה, ובהיפך ואשר בארץ, בדברים הגשמיים הא...

בספר תורה פרשת ואתחנן - ''ואתחנן אל ה' בעת ההיא לאמר'', לא אמר ואתפלל אלא לשון חנינה, כי דרכו של עולם אחר שנגזר גזר דין לרעה ב''מ, אם מאסר עולם או מיתה וכיוצא בזה, אי אפשר לערער על גזר הדין, אבל ...

 . "ויאמר קין אל הבל אחיו ויהי בהיותם בשדה ויקם קין אל הבל אחיו ויהרגהו'', עין רש''י ז''ל, שלא נזכר בפסוק מה אמר לו. ולי נראה שקין משך הבל בדברים עד שהביאו לשדה ואז קם עליו והרגו. ולכך נאמר ...

'בראשית ברא אלוקים את השמים ואת הארץ'', בפסוק זה יש בו כ''ח אותיות לרמוז מה שכתב רש''י ז''ל: ''אמר רבי יצחק, לא היה צריך להתחיל התורה אל מן ''החדש הזה וכו' '' אלא משום ''כח מעשיו הגיד לעמו לתת להם נחל...

 כתוב בתורה - בראשית - תיבת בראשית יש בה 6 אותיות לרמוז מה שאמרו בזוהר הקדוש: ''שית אלפי שני הוי עלמא ואחד חרוב'' וזהו שסיים ''והארץ  היתה תוהו ובוהו'' וכן יש בפסוק זה 6 אותיות א' נוטרי...

כתוב בתורה -  "אעשה לו עזר כנגדו", איתא בגמ' (יבמות ס''ג) ''אמר רבי אלעזר מאי דכתיב אעשה לו עזר כנגדו? זכה עוזרתו, לא זכה כנגדו", ע''כ. אפשר לפרש על פי מה שפירשו חז''ל מה...

כותבת לנו התורה -  ''ויקרא אלהים לאור יום ולחשך קרא לילה וגו'", איתה במדרש ''ויקרא אלהים לאור יום'' – אלו מעשיהם של צדיקים, ולחושך קרא לילה אלו מעשיהם של רשעים, ואיני יודע באיזה מהן חפץ...

כתוב בתורה חומש בראשית - ''לפתח חטאת רובץ ואליך תשוקתו ואתה תמשול בו'', נראה לפרש על דרך שיש מקומות שמעמידים שומר בשער, שלא להרשות לכל אחד להיכנס, רק מי שמותר לו להיכנס, ואם השומר אינו שם לב למי שנכנס...

בספר תורה אנחנו קוראים "בזיעת אפיך תאכל לחם וגו' '', ''בעצב תלדי בנים" וגו, נראה לי להסביר העונש שהטיל השי''ת על האדם ואשתו שהוא מקביל לחטאם. כי לפני שחטאו בעץ הדעת ולא היתה המיתה בעולם, לא ...

 ויש לרמוז עוד מה שאמרו חז''ל שהשי''ת בנה בית המקדש בשמים למעלה כנגד בית המדרש למטה. ולכן אמר לפני זה ''בראשית ברא אלהים את השמים'' היינו בית המקדש למעלה בשמים וכנגדה ''ואת הרץ'' בית המקדש למטה, ...

 ''והארץ היתה תוהו ובוהו'', להורות כוחו יתברך שברא את העולם כולו יש מאין כאשר היתה תוהו ובוהו.והחיד''א זצ''ל בנחל קדומים הביא מליקוטי הארי זצ''ל כתב יד, שזה רמז על חרבן שני בתי מקדשות. ''היתה'' ג...

 בראשית, מה שהתורה התחילה באות ב' אפשר לומר לרמוז דברי התנא באבות על שלשה דברים העולם עומד על התורה ועל העבודה ועל גמילות חסדים. וידוע שהתורה נקראת ראשית כמו שנאמר: ה' קנני ראשית דרכו. וכן א...

מידע אישי

18 חידושים
0 תגובות
90 נקודות
שם: שמעון כהן
שמעון כהן - סופר סתם https://sefertora.co.il/
תאריך הרשמה: 7/6/2020