chiddush logo

שימי

כל החידושים של שימי | כל התגובות של שימי

. בימי הרה״ק רבי אהרן מטשערנאביל זי״ע גזרה מלכות הרשעה גזירה רעה על ישראל, משנודע הדבר לעסקנים חקרו ודרשו איך אפשר לקרוע ולבטל את הגזירה, ונודע להם כי על ידי תשלומי שוחד תתבטל הגזירה, כיון שכן, שלח אח...

 סיפר הגאון רבי שמשון פינקוס זצ״ל, שבהיותו בחור למד תורה בישיבת ׳חברון׳ והיתה אכסנייתו בדירה שכורה ביחד עם עוד כמה בחורים. לקראת חג הפסח חזרו הבחורים איש איש לבית הוריו, ורק הוא נשאר לבדו בדירה, ...

 מסורה. "הלוך וחסור", "הלוך ושוב", "הלוך ונסוע", "הלוך וגדל". אפשר לרמוז בזה מה שאמרו בגמ' [ברכות ל"ד:] 'במקום שבעלי תשובה עומדים צדיקים גמורים אי...

 אומרת התורה הקדושה "והמים גברו מאד מאד על הארץ", אפשר לפרש על פי מה שאמרו חז"ל אין התורה מתקיימת אלא במי שהוא עניו. כי כמו שהמים אינם נזחלים אלא למקום נמוך כך התורה הנקראת ...

 עוד יש לפרש על פי שאמרו חז"ל בגמ' [בב"מ פ"ה.] ' אמר רבי יוחנן כל שהוא תלמיד חכם ובנו תלמיד חכם ובן בנו תלמיד חכם שוב אין התורה פוסקת מזרעו שנאמר "ואני זאת בריתי אותם א...

 "אלה תולדות נח נח איש צדיק תמים היה בדורותיו", אפשר לרמוז בזה מה דאיתא בגמ' [עירובין י"ג:] שתי שנים ומחצה נחלקו בית שמאי ובית הלל אם נח לו לאדם שנברא או שלא נברא, נמנו וגמרו נח...

 יש לפרש סמיכות הפרשה "ונח מצא חן בעיני ה' " "ואלה תולדות נח וגו' " לרמוז שחובת האדם לקיים המצות שבין אדם למקום ובין אדם לחבירו. וזהו "ונח מצא חן בעיני ה' ". במצוו...

 יש לפרש הסמיכות "כי נחמתי כי עשיתים" וסמי"ל "אלה תולדות נח וגו' " על פי דאיתא במדרש רבה לעיל פרשת בראשית פרשה כ"ז: 'עכו"ם אחד שאל את ריב"ק אמר לו א...

 אומרת לנו התורה ונח מצא חן בעיני השם - יש לפרש הטעם שמצא נח חן בעיני ה', למאן דאמר אילו היה בדורו של אברהם לא היה נחשב לכלום, משום שהיה "צדיק תמים בדורותיו" שהיו אנשי דורו רשעים והוא...

 ירמוז, שלא די לאדם להיות רק הוא עצמו צדיק וירא ה', אלא צריך שגם תולדותיו יהיו צדיקים. וזהו הרמז "ונח מצא חן בעיני ה' " מצד מעשיו הטובים, ולא הספיק לו זה, אלא גם "אלה תולדות"...

 סמיכות הפרשה. "ונח מצא חן בעיני ה' – אלה תולדות נח, נח איש צדיק תמים היה בדורותיו", אפשר לפרש על פי דברי התנא באבות: כל שרוח הבריות נוחה הימנו רוח המקום נוחה הימנו. וזהו הרמז "ו...

"והנה שלשה אנשים ניצבים עליו", איתא בגמרא [ב"מ פ"ו:] מאן נינהו שלשה אנשים? מיכאל וגבריאל ורפאל יעו"ש ויש לרמוז כי סופי תיבות  שלושה אנשים במספר קטן גמטריא ט' וכן סופי תיב...

"וישא עיניו וירא והנה שלשה אנשים נצבים עליו וירץ לקראתם". יש לדקדק למה כפל תיבת "וירא" ועוד כשהוא אומר "נצבים עליו" משמע שהם עומדים לפניו, לא יתכן לרוץ לקראתם כי אין אדם ...

כחום היום, יש לפרש על פי המבואר בגמ' [נדרים מ'] המבקר את החולה לא יבקר אותו לו בשלוש שעות הראשונות ולא בשלוש שעות האחרונות של היום אלא באמצע היום. עוד פירש"י , "וירא אליו ה' " לבקר את ה...

סמיכות הפרשה "נמולו אתו" – "וירא אליו ה' באלוני מורא", כתב רש"י ז"ל הוא נתן לו עצה על ה"מילה" לפיכך נגלה אליו בחלקו ואיתה במדרש רבה חברון נקראת קרית ארבע על שם ...

מידע אישי

67 חידושים
0 תגובות
335 נקודות
שם: שמעון כהן
שמעון כהן - סופר סתם https://sefertora.co.il/
תאריך הרשמה: 7/6/2020