chiddush logo

בירור בנושא: גודלו המקסימאלי של האתרוג (חלק ב)

נכתב על ידי דביר, 16/9/2010

להתחלה המאמר לחץ כאן

הגרסאות בנוסחי התלמוד הבבלי- לא עמוד ב

עדי הנוסח של התלמוד- סוכה לא עמודב:

ת"ש בגדול כדי (שת) שיאחוז שתי' בידו אחת דברי ר' יהודה

ר' יוסי או' אפי' אחת בשתי ידיו

מאי טעמ' לאו משום דבעי הדר

לא כיון דאמ' רבא אתרוג בשמאל ולולב בימין זימנין דמיחלפי ליה ואתי לאתהפוכי בהו ואתי לאתפסולי

munich 95

ת"ש הגדול כדי שיאחוז שתי' בידו אחת דברי ר' יהודה

ר' יוסי או' אפי' אחת כשתי ידיו

מאי טעמ' לא משום דבעי הדר

לא כיון דא' רבא לולב בימין ואתרוג בשמואל זימנין דמח' ליה ובעי לאיפוכי[נהו] ונפלו מיניה ואתי לפסו' 

vatican 134

תא שמע ובגדול כדי שיאחז שתים בידו אחת דברי ר' יהודה

ר' [יוסי] אומ' אפילו אחת בשתי ידיו

מאי טע' לאו משום <..>י הדר

לא כיון דאמ' רבה <...> בימין ואתרוג ב?י?שמאל זמנין דמיחלף ואתי להפוכי ואתי <..>לי

cambridge - t-s ns 329.431

 

 

תא שמע ובגדול כדי שיאחז שתים בידו אחת דברי ר' יהודה

ר' [יוסי] אומ' אפילו אחת בשתי ידיו

מאי טע' לאו משום <..>י הדר לא כיון דאמ' רבה <...> בימין ואתרוג ב?י?שמאל זמנין דמיחלף ואתי להפוכי ואתי <..>לי

cambridge - t-s ns 329.431

ת' שמ' בגדול כדי שיאחוז שתים בידו אחת דברי ר' יהוד'

ר' יוסי אומ' אפי' אחד בשתי ידיו

מאי לאו משום דבעי הדר

לא כיון דאמ' רבא לולא בימין ואתרוג בשמאל זימנין דמחלפי ליה ואתי לאפיכינהו ואתי

london - bl harl. 5508 (400)

תשמע ובגדול כדי שיאחז שתים בידו אחת ?ד?ברי ר' <..>ה

ר' יוסי אומ' אפלו אחד בשתי ידיו

מאי טעמ' לאו משום דבעי <...>

לא כיון ד<..>מ' רבא אתרוג בשמאל ולולב בימין זימנין דמחליף ואתי לאיפסולי'

new york - jts rab. 1608 (ena 850


תא שמע בגדול כדי שיאחז שנים בידו אחת דברי ר' יהודה

ר' יוסי אומ' אפי' אחת בשתי ידיו

מאי טעמ' לא משום דבאעי הדר

לא כיון דאמ' רבא לולב בימין ואתרוג בשמאל זמנין דמחליף ליה ואתי להפוכי ואתי לאפסולי

munich 140

ת"ש ובגדול כדי שיאחז שנים בידו אחת דברי ר' יהודה

ר' יוסי אומ' אפי' אחת בשתי ידיו

מ"ט לאו משום דבעי הדר

לא כדאמ' רבא לולב בימין ואתרוג בשמאל זימנין דמיחלפי ליה ובעו לאפוכינהו ואתי לאיפסולי

oxford opp. add. fol. 23

תא שמ' ובגדול כדי שיאחוז שנים בידו אחת דברי ר' יהודה

רבי יוסי אומ' אפילו אחד בשתי ידיו

מאי טעמא לאו משום דבעי הדר לא כיון דאמ' רבא לולב בימין ואתרוג בשמאל זימנין דמחלפי ליה ואתי לאפוכינהו ואתי לאיפסולי

pesaro (1515)

תא שמע ובגדול כדי שיאחוז שנים בידו אחת דברי רבי יהודה רבי יוסי אומר אפילו אחד בשתי ידיו

מאי טעמא לאו משום דבעי הדר

לא כיון דאמר רבה לולב בימין ואתרוג בשמאל זימנין דמחלפי ליה ואתי לאפוכינהו ואתי לאיפסולי

vilna


ת"ש והגדול כדי שיאחוז שנים בידו אחת דברי ר' יהודה

ר' יוסי אומ' אפי' בשתי ידיו

לאו משום דבעי הדר כיון דאמ' רבא לולב בימין ואתרוג בשמאל זימנין דמיתפיך להו ואתו לפסולי

new york - jts rab. 218 (emc 270)

תא שמע והגדול כדי שיאחוז שנים בידו אחת דברי ר' יהודה

ר' יוסי אומ' אפלו בשתי ידים

לאו משום דבעי הדר כיון דאמ' רבא לולב בימין ואתרוג בשמאל ומנ' דאיתפיך להו ואתו לפסולי

oxford - bodl. heb. e. 51 (2677)

 


ניתוח גרסאות הבבלי (לא עמוד ב):

ישנם12 עדי נוסח על הסוגיה הנוכחית ובהם יש כמה שינויים שצריכים ליבון:

בשנינוסחים רבי יהודה גורס: "שתי' " אם תג מה שסביר שנקרא שתיים[1],בשני הנוסחים דעת רבי יוסי "אחת".

ישנםארבעה נוסחים שרבי יהודה גורס: "שתים" ובדעת רבי יוסי שני נוסחים גורסים"אחת" ושניים "אחד".

ישנםששה נוסחים שרבי יהודה גורס: "שנים" ובדעת רבי יוסי שני נוסחים גורסים"אחת" ושניים "אחד", ושני נוסחים אחרים אינם גורסים אחת/אחדאלא אפילו "בשתי ידיו", מה שיכול להתפרש כמו הבנת הנוסח של המשנה[2]הגורס "שניים" ואינו גורס "אחד" (בדעת רבי יוסי) שאזלפי:

דעת רבי יהודה-מדובר על שני המינים הלולב והאתרוג ביד אחת אך יכולים להבין שמדובר על שניאתרוגים.

דעת רבי יוסי-אפשר לומר שהוא מדבר על שני המינים הלולב והאתרוג בשתי ידיים ואפשר לומר שיכוללקחת אתרוג גדול שצריך לאחזו בשתי ידיים.

קשהלדייק מהחילופי זכר והנקבה "שתיים ושניים" חילופיים אלו אפשריים למרותשהיום אתרוג הוא בלשון זכר ונכון לומר שניים בלשון זכר, אפשר לראות שהנוסחאות עצמםלא שמרו על אחידות:

 

(התלמוד) לא עמוד ב

(המשנה) לד עמוד ב

 

שנים

אחד

שנים

אחד

vilna

ן- pesaro (1515)

שתים

אחד

שתים

אחד

london - bl harl. 5508 (400)

שנים

אחת

שנים

אחד

munich 140

שתים

אחד

שתים

אחת

new york - jts rab. 1608 (ena 850

שנים

אחת

שתים

אחת

oxford opp. add. fol. 23

שתי'

אחת

שתים

אחת

vatican 134

ו- munich 95

 

סיכום המקור:

הסוגיהדנה האם מודה רבי יהודה לחכמים שצריך הדר באתרוג, ושואלת האם רבי יהודה פוסל אתרוגגדול משום שאין בו מספיק הדר?

הגמראעונה שהדר זאת לא הסיבה שרב יהודה פוסל אתרוג גדול,

אלאהוא חושש לרבא שאמר לולב בימין ואתרוג בשמאל, והאדם לפעמים מתבלבל וצריך להחליףידיים ואז יהיה חייב להחזיק את הלולב והאתרוג ביד אחת וישנה סכנה של נפילה כשהאתרוגגדול מאוד.

 

רש"יעל הסוגיה: "גרסינן ב' אתרוגים בידו אחת שבמקום הא' יאחז הלולב כשיהפכן",לדעתי גרסת רש"י היא: "ב' בידו אחת" והמילה אתרוגים היא פירוששנכנס מהסיבה שהנוסח בתוספת "האתרוגים" בצורה מפורשת לא נמצא בשום גרסאאחרת שראיתי, וגם מבחינה הגיונית יש בעיה עם גרסא זו כמו בהמשך.

ובנוסףרש"י קשה כי הוא לא מובן למה הוא מפרש או גורס "ב' אתרוגים בידואחת" הרי הוא מכיר את הגרסא הקלה יותר "שניהם" שאוחז בלולב ובאתרוגביד אחת וגם כך זה יותר מתאים לסוגיה שלנו שצריך להחליף ידיים עם כל ארבעת המינים.

 

רבינוניסים בפירושו על הרי"ף מוסיף שגם מבחינה הגיונית אין סיבה שהחכמים ינקטו מדדשל גודל, על פי החזקת שני אתרוגים שאין בהם צורך ולפי דעתו עיקר הגרסא לפני הגרסאותהישנות.

והר"ןמוסיף ואומר שיש חיזוק לגרסא זו מהירושלמי: "אמר רבי יוסה אילו הוה כתיבוכפות תמרים יאות לית כתיב אלא כפות תמרים. אפילו זה בידו אחת וזה בידו אחת"(סוכה פרק ג הלכה ז)- רבי יוסי אומר האם בפסוק[3]שמדבר על ארבעת המינים כתוב "וכפות תמרים" עם ו' החיבור, הרי כתוב"כפות" והחילוק במשפט בא ללמדנו שאפשר לקחת זה בידו אחת וזה בידו אחתואילו אחד אחרי השני.


להמשך המאמר לחץ כאן

 [1] מה שיותר סביר מפני ששניהנוסחים הללו גרסו "שתיים" במשנה בדף לד עמוד ב, אך ישנה אפשרות שמעתיקיהמשנה והתלמוד היו אנשים שונים (או אפילו אותו אדם) והעתיקו ממקורות שונים ולכן"שתי' " יכול להיות "שתיהן" כמו הגרסא של המשנה לפי רבינוחננאל שזה הלולב ואתרוג בידו אחת.

[2] לפי כתב היד המיוחסלרמב"ם והגרסה הנפוצה של המשנה

[3] "ולקחתם לכם ביום הראשון פרי עץ הדר כפת תמרים וענף עץעבת וערבי נחל" (ויקראפרק כג פסוק מ)

להקדשת החידוש (בחינם!) לעילוי נשמה, לרפואה ולהצלחה לחץ כאן
חולק? מסכים? יש לך מה להוסיף? חווה דעתך על החידוש!
דיונים - תשובות ותגובות (0)
טרם נערך דיון סביב חידוש זה
ציורים לפרשת שבוע