chiddush logo

" מזמרת הארץ" ,הקשר של הצומח לחנוכה לשבתות וישב מקץ וחנוכה

נכתב על ידי izik28, 4/12/2016

 

בס" ד

 

 

       "מזמרת הארץ"  - והקשר  של הצומח לחנוכה  -לשבתות   וישב-מקץ   -חנוכה התשע"ז

--------------------------------------------------------------------------------

בפרשת השבוע  מקץ מופיע  הפ"ס " ויאמר אליהם ישראל אביהם  אם כן איפה זאת עשו  קחו מזמרת הארץ בכליכם והורידו לאיש מנחה מעט  צרי ומעט דבש נכאת ולט בטנים ושקדים" , ונשאלת

השאלה האם יש קשר בין צמח השדה [בכללם שבעת המינים] לחנוכה ?  .

מסתבר שיש קשר,את נרות חנוכה הדליקו בשמן זית שהוא משבעת המינים ,אך האם  יש קשר יותר משמעותי  [ בלי לזלזל בשמן זית] בין זמרת הארץ לנס חנוכה   ?

" במה מדליקין ובמה אין מדליקין"..  משנה זו מתאימה  בדיוק לכותרת המאמר , אך לפני שנגיע אליה , נעסוק רגע במשהו שונה לגמרי.. פרעה חולם על שיבולים בחלומו , והם כידוע משבעת המינים שנשתבחה בהם ארץ ישראל , " ארץ חיטה ושעורה " ...  שמתם לב  שהחיטה והשעורה הם מראשוני שבעת המינים ?[ בלי לזלזל בשאר!] וננסה לחבר בין זמרת הארץ ,שאמנם לא כללה את החיטה והשעורה , אך כללה  מהפירות   המשובחים של ארץ ישראל שלפי  המדרש  צומחים בה גם בשעת רעב , ועוד שחלק מהם שימש בפיטום הקטורת " " הצרי והציפון החלבנה, מור וקציעה ושיבולת נרד וכרכם .." , שיבולת נרד היא  האזוביון  [ לבנדר]  .

" והיה  אם שמע תשמעו אל מצוותי  .. ונתתי מטר ארצכם בעתו יורה ומלקוש ואספת דגנך תירושך ויצהרך " ,  הדגן  פירושו  החיטה והשעורה שנמצאת בראש שבעת המינים ," תירושך", פירושו היין שהוא הגפן  שעליו אנו מקדשים  בשבת בחגים, "ויצהרך" הוא השמן זית  ,  הצומח משמש כמעין  " עד" לברית שבין הקב"ה  לבני ישראל , מה  שמתקשר למשנה במה מדליקין שקשורה  גם לחנוכה  ולצומח ,

" במה מדליקין ובמה אין מדליקין"? , אין מדליקין לא בחסן ולא בכלך  ולא בפתילת האידן ולא בירוקה שעל פני המים ,ולא בזפת ולא בשעווה ולא בשמן קיק ... וחכמים מתירים בכל השמנים,  רבי טרפון אומר אין מדליקין אלא בשמן זית בלבד " [ משנת שבת א-ב] .

ההקפדה על חומרי הבערה מן הצומח  בא מחשש לפגיעה בכבוד השבת והחג האיסור להשתמש בהם בזמנים מסוימים נבע  מפאת החשש להעיב על עונג השבת .בארץ ישראל השתמשו למאור  בשמן הזית שהרי היא," ארץ זית שמן ודבש" ,ואף מנורת המאור בבית המקדש  הודלקה  בשמן זית זה , " ואתה תצווה  את בני ישראל ויקחו אליך שמן זית זך כתית למאור להעלות נר תמיד".

רבי טרפון  סבר כאמור שאין מדליקין אלא בשמן זית בלבד , וסברתו תואמת את הכתוב במקרא !

שמן הזית הקשור בעבותות אהבה  לחנוכה יש משמעויות רבות , ישראל נמשלו  לזית ,אמר רבי  יהושוע בן לוי , למה נמשלו ישראל לזית? לומר לך מה זית  אין עליו נושרין לא בימות החמה ולא בימות הגשמים  ,אף ישראל אין להם בטלה עולמית , לא בעולם הזה ולא בעולם הבא, מה שמתקשר עם מנחת  יעקב ליוסף בשעה ששלט במצרים ,  אותה המנחה בדיוק הביאו גם אותה אורחת ישמעלים  שקנתה את יוסף  כעבד למצרים  , לומר לך  אולי שיעקב ידע מכל סיפור המכירה  אבל לא יכול לומר את אשר ידע ליבו  , ולומר ליוסף  , שכשם שהמנחה המובאת  אליו היא מפירות שמצויים גם בשעת מצוקה ורעב,  וחלקם  משבעת המינים  כך עליו להתחזק  בתורה  ולא לפול לעבר פי השאול ,ראו מעשה אשת פוטיפר ...

מה שמקשר אותנו עם נרות חנוכה הקטנים והטהורים  , אך טיפה קודם, אם נשים לב  ונחזור אחורה לפרשת וישב שחלה השנה בערב חנוכה , יוסף חולם חלום על אלומות  שמשתחוות  לו  , ולהבדיל פרעה חולם גם חלום עם שיבולים שהם  למעשה אלומות  , מה עניין השיבולים ? , ועוד נשאל  , שר המשקים ניצל ממוות אודות החלום על שלשת השריגים והגפן  , מה עניין החיטה והגפן לחנוכה?

" ויספר שר המשקים והנה גפן לפני"  , אלו ישראל שנאמר, " גפן ממצרים  תסיע " ,מה הגפן אין נוטעין אותה אלא במקום טרשים אלא בולשין תחתיה  ואח"כ נוטעים אותה   כך גם ישראל ,מה הגפן נוטעים אותה שורות שורות  ללא ערבוביה, כך גם ישראל שוכן לשבטיו ולא מתערב עם הגויים  " ובגפן שלשה שריגים" ,אלו משה אהרון ומרים" , והיא פורחת" , זוהי גאולתן של ישראל ,מה הגפן עולה על שולחן של מלכים כך גם ישראל , מה הגפן נשענת על הקנה כך גם ישראל ניצולים וגדלים בזכות התורה.

 החלום על הגפן למעשה היה רמז  לגאולת ישראל  ע" י יוסף  כשאחיו יושבים כולם איתו סביב לשולחן 

והוא מאחד את כל משפחתו אחרי לא מעט שנים..  ועוד  שהגפן  עולה על שולחן השבת שמשול לשולחן של מלכים והוא פוטר את כל המשקים בסעודה מרוב חשיבותו ובזכות הברכה העל הגפן  ישראל שותף במעשה בראשית יחד עם ה" יתברך , מה שממשיך לעשיית המוציא   מה שמקשר אותנו לחלום השיבולים 

אמר רבי חייא  בר אבא, הרואה חיטים בחלום  ראה שלום שנאמר," השם  גבולך שלום  חלב חיטים ישביעך" ,ועובדה היא שמאז שיוסף עלה לגדולה רווח מאוד לתושבי מצרים וכמובן לאחי  יוסף  , החיטה והשעורה  קשורות למצוות העומר  , ריש לקיש אמר  ,לעולם אל תהיה  מצוות העומר קלה בעיניך שעל ידי מצוות העומר עושה הקב"ה שלום בין איש לאישתו " ,מה עוד בל נשכח את לחם הפנים במקדש  , ויותר מכך  , למעשה הלחם הוא המאכל היחידי שאנו מברכים עליו שני ברכות  , " על נטילת ידים" וברכת המוציא, בניגוד לכל מאכל אחר ,ובל נשכח את ברכת המזון..

אם נחזור אחורה לפרשת וישב  נמצא את הפ"ס " ויעזוב את כל אשר  לו ביד יוסף ולא ידע אתו מאומה כי אם את הלחם אשר הוא אוכל"[ וישב  לט ], על איזה לחם מדובר?  , הפ"ס",וירחץ ויתאפק ויאמר שימו לחם , וישמו לו לבדו ולהם לבדם ולמצרים האוכלים אתו לבדם כי לא יוכלון  המצרים לאכל את העברים לחם כי תועבה הוא למצרים" , המצרים  היו מבזים את הלחם של היהודים מפאת חשיבתו  כמאכל העיקרי  , ועוד שהלחם משול לאשה ,  מפרש רשי " כי אם הלחם , זוהי אשתו" , מה שמתקשר עם הפ"ס בתהילים," אשתך כגפן פוריה בירכתי ביתך, בניך כשתלי זיתים סביב לשולחנך" , מפרש   רשי 

"כגפן פוריה, שבניה מרובים " כשתלי זיתים, שאין להם פסול"  ,  והפרוש מקבל חיזוק  גם לדברי מצודת דוד והמלבים: "  כגפן פוריה –כך תוליד בנים"  וזה בזכות הצניעות והעדינות שאשתך תשרה בביתך,  מה שיוליד את הפ"ס ובכלל - ," כשתלי זיתים" – שאין מקבלים הרכבה  ונותנים שמן למאור כך יהיה זרע אמת  מאירים באור הדעת סביב לשוחנך" , אם נעיין בפרשת נח נראה שהזית הוא היחיד שרד מבין הצומח לאחר  המבול, " ותבא אליו  היונה לעת ערב והנה עלה זית טרף בפיה "  מפרש רשי " אמרה, "יהיו מזונותי מרורים כזית בידי הקב"ה ולא מתוקין מדבש בידי בשר ודם"  , ועוד מפרש המדרש שעלה הזית לא היה מונח על פני המים אלא היונה תלשה אותו מעץ הזית עצמו   , ועוד דבר מדהים,אם נשים לב , היונה שבה  " לעת  ערב ", קרי שעת בין הערביים  , וידוע שזמן הדלקת נרות חנוכה הוא  משעת השקיעה וביום שישי   כמובן לפני כניסת השבת ! 

אור שמן הזית,  " שמן זית זך כתית" משול ללומדי התורה  שכן כמו שנר התמיד במקדש היה מודלק משמן הזית  ,  כך גם התמדתנו  בלימוד התורה היא  שמטהרת את נפשנו  וחיינו  , בדיוק הפך ממה שרצו היוונים לעשות, היוונים לא רצו להשמיד את עם ישראל אלא רק  לקלקלם רוחנית  , במנחת יעקב ליוסף  כמו בשבעת המינים  היה מסר של המשך השמירה על הטהרה והקדושה  של העם היהודי , המנחה שהובאה ליוסף גם שימשה את יעקב  ובני ביתו בבואם למצרים כדי  להשרות מעט אורה דארץ ישראל עם כל משמעות הקדושה שלה.

אנו רואים מכאן  שיש לנו קשר  עמוק  לצומח היחודי לארצנו  שמלווה אותנו בכל יום  , אם נעיין בברכת מעין שלוש ," על המחיה ועל הכלכלה   ועל  הגפן ועל  פרי הגפן  ועל  העץ ועל  ופרי העץ ועל תנובת השדה ועל ארץ חמדה טובה ורחבה שרצית והנחלתה לאבותנו לאכל מפריה ולשבוע מטובה " ,מה שמקשר אותנו עם פרשת "אם שמע " , " ואספת דגנך ותירושך  ויצהרך"  ,  במידה ונשמור על   מצוות הקב"ה נזכה  לברכה בפרי ארצנו ופרי ידנו   , ומה עוד שהמצוות משולות  לפירות שבעת המינים  וכן כל מצווה שאדם עושה  מצמיחה פירות שמלוים אותו  במשך  חייו והלאה ..  בדיוק כמו שמן הזית שאנו מדליקין בו את נרות החנוכה שאולי קטנים  ,אך טהורים וזכים  , כמו  עלה הזית שהיונה מצאה לאחר המבול  מה שמקביל לשמן הזית שהמכבים מצאו  לאחר   חילול המקדש ע" י היוונים [ להבדיל כמובן ] הקב"ה בזמן המבול רצה לטהר את העולם מכל מעשי  החמס והגזל לטובת  נח ובני ביתו על מנת  להקים עולם טהור כמו עץ הזית  , היוונים רצו בדיוק הפוך , לטמא את העולם מכל  הקדושה  וטהרה  ולהשליט  את חיי החומר  והתועבה , עד כי חילול  כלה לפני חופתה בניגוד גמור לרצונה !

זמרת הארץ הייתה אולי צנועה אך  היא  דמתה דמיון מדהים לפח השמן הקטן ועלה הזית של היונה .

 מנורת המקדש  הייתה בעלת שבעה קנים כנגד אולי שבעת המינים שנשתבחה בהם ארץ ישראל ,שהם מסמלים את קדושת הארץ ופירותיה   שמהווים חלק בלתי נפרד  מעבודת ה" , " יהיו מזונותי  מרורים  כזית  בידי הקב"ה ולא מתוקים מדבש בידי בשר ודם  "  מתחבר עם הפ"ס " טוב לי תורת פיך מאלפי זהב וכסף" " פיך" מפיו של ה" יתברך , פסוקים אלה צריכים   ללוות אותנו בימי החנוכה ולאחריהם  , בכך שנדבוק בקדושה  ובטהרה ולא נתבייש בה!   גם אם השמן במקדש  מועט , ויש רק עלה זית טרף אחד  , נדע  שהם מלאים בקדושה ישירות  מ ה" יתברך  מה שעדיף לעין ערוך  ממה שנראה מתוק ומסור בידי  אדם ,אך טמא ומתועב  ,ההפך  ממה שפרסומי ניסא  של נרות החנוכה הטהורים   מראים  לנו  מה עוד שאת משנת במה מדליקין לא אומרים בחנוכה כדי לא לפגוע בחנוכה מאחר שמוזכרים בו שמנים הפסולים לנר שבת  וכשרים לחנוכה  ללמדך כמו שכל השמנים  שרובם מהצומח  כשרים , כך גם כל ישראל טהורים כנרות חנוכה המזהירים באור  יקרות, אור התורה !    – חנוכה שמח וחודש טוב !

להקדשת החידוש (בחינם!) לעילוי נשמה, לרפואה ולהצלחה לחץ כאן
חולק? מסכים? יש לך מה להוסיף? חווה דעתך על החידוש!
דיונים - תשובות ותגובות (0)
טרם נערך דיון סביב חידוש זה
ציורים לפרשת שבוע