chiddush logo

הדיון בנושא המרגלים במשנה - על שום מה?

נכתב על ידי DoarHamikdash, 14/6/2017

 ‏בס"ד

 

פרשת שלח - פרשת המקדש

 

 

הדיון בנושא המרגלים במשנה - על שום מה?

הרב ישראל אריאל שליט"א

 

 

 

 

 

 

במשנה סנהדרין י, נאמר, שדור המדבר אין להם חלק לעולם הבא. זה לשון המשנה: 'כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא.... ואלו שאין להם חלק לעולם הבא: האומר... אין תורה מן השמים ואפיקורס... מרגלים אין להם חלק לעולם הבא שנאמר (במדבר י"ד) וימותו האנשים מוציאי דבת הארץ רעה במגפה לפני ה'. וימותו - בעולם הזה, במגפה - בעולם הבא. דור המדבר אין להם חלק לעולם הבא ואין עומדין בדין, שנאמר (שם במדבר י"ד) במדבר הזה יתמו ושם ימותו, דברי רבי עקיבא. רבי אליעזר אומר עליהם הוא אומר (תהלים נ'): אספו לי חסידי [ישראל לרגלי הר סיני] כורתי בריתי עלי זבח [בקרבנות שהקריבו בתחתית ההר].

אומרת על כך הגמרא בסנהדרין קי, ב: 'תנו רבנן: דור המדבר אין להם חלק לעולם הבא, שנאמר: 'יתמו - בעולם הזה, ושם ימתו - בעולם הבא'. ואומר: 'אשר נשבעתי באפי אם יבאון אל מנוחתי', דברי רבי עקיבא. רבי אליעזר אומר: באין הן לעולם הבא, שנאמר אספו לי חסידי כרתי בריתי עלי זבח, אלא מה אני מקיים אשר נשבעתי באפי? - באפי נשבעתי, וחוזרני בי. רבי יהושע בן קרחה אומר: לא נאמר פסוק זה אלא כנגד דורות הבאים: אספו לי חסידי - אלו צדיקים שבכל דור ודור, כורתי בריתי - אלו חנניה מישאל ועזריה שמסרו עצמן לתוך כבשן האש, עלי זבח - [אלו] רבי עקיבא וחביריו שמסרו עצמן לשחיטה על דברי תורה... אמר רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן: שבקה רבי עקיבא לחסידותיה'.

ויש לשאול: מה ענינה של המשנה לדון בענין עולם הבא של המרגלים ודור המדבר, הרי המשנה עוסקת בהלכה, ומה לה ולכל הדיון? – מאי דהווה הווה!

שתי תשובות בדבר: האחת: לא פסו מרגלים מישראל, ובכל דור ודור יש לו את ה'מרגלים' שלו, המוציאים את דיבת הארץ, לפיכך צריך לידע להודיע ולהיוודע שייענשו בעולם הזה ובעולם הבא.

השניה: המשנה מדברת על אפיקורס, שאין לו חלק לעולם הבא, לפיכך מביאה את פרשת המרגלים להודיעך, שאין זו רק שאלה של ויכוח בטחוני, האם ניתן לכבוש את ארץ כנען אם לאו? אלא מי שהולך בדרכי המרגלים הווה אומר, שנזרקה בו אפיקורסות ואינו מאמין בבורא עולם. וכדרך שאמרו חז"ל בגמרא (סוטה לה, א): 'דבר גדול דברו מרגלים באותה שעה, כי חזק הוא ממנו - אל תקרי ממנו, אלא ממנו, כביכול, אפילו בעל הבית [הקדוש ברוך הוא] אינו יכול להוציא כליו משם'.

ארץ ישראל ירושה היא לישראל מאז ימי אברהם, מצינו במסכת עבודה זרה (נג, ב): שם נאמר, שארץ ישראל 'ירושה היא להם מאבותיהם' – מאברהם יצחק ויעקב. וכדברי רש"י שם: 'הארץ וכל המחובר לה - ירושה לישראל היא מאבותיהם.


שבת שלום

להקדשת החידוש (בחינם!) לעילוי נשמה, לרפואה ולהצלחה לחץ כאן
חולק? מסכים? יש לך מה להוסיף? חווה דעתך על החידוש!
דיונים - תשובות ותגובות (0)
טרם נערך דיון סביב חידוש זה