chiddush logo

חודש שבט. חודש זה, ובפרט היום הראשון בו, הוא בעל סגולות מיוחדות לרפואה, ישועה והצלחה

נכתב על ידי DL2000, 14/1/2018

 ראש חודש שבט. חודש זה, ובפרט היום הראשון בו, הוא בעל סגולות מיוחדות לרפואה, ישועה והצלחה בתורה ובחינוך הילדים !

1. סיעתא דשמיא מיוחדת בהתמדת התורה


ביום א' שבט משה ביאר את התורה לעם ישראל, כמו שמובא בחומש דברים: "ויהי בארבעים שנה בעשתי עשר חודש באחד לחודש... הואיל משה ביאר את התורה הזאת לאמר". על כך אמרו צדיקים כי ההשפעה הרבה לדורות עולם ניתנה לימי חודש שבט. בימים אלו יש סיעתא דשמיא מיוחדת להתחיל ביגיעה חדשה, בהתחדשות, בהתמדת התורה מר"ח שבט והלאה. הסיבה לכך היא כי ב'ביאורו' של משה השפיע שבכל שנה ושנה יבוא ביום זה מן השמים 'בהירות' בתורה לכל אחד מישראל.

2. בר"ח שבט נפתחים מעיינות החכמה

ה'חידושי הרי"ם' היה אומר שביום זה נפתחים כל מעינות החכמה, וכל דבר חידוש שתלמיד וותיק עתיד לחדש במשך כל השנה נמשך מר"ח שבט.

3. דברי התורה שהתחדשו אחרי ר"ח שבט - מיוחדים יותר

בשם ה'אבני נזר' מובא כי הוא יכול להרגיש חילוק בין דברי תורה שנתחדשו לו לפני ר"ח שבט, לבין אלו שהתחדשו לו אחרי ר"ח שבט.

4. החודש מסוגל להצלחה בתורה שבעל פה

בספר "בני יששכר" מובא כי חודש שבט מסוגל לחידושי תורה שבעל פה.

5. ראוי להוסיף הנהגה חדשה בלימוד התורה בחודש זה

ראוי כי ביום ראש חודש שבט יקבל כל אחד על עצמו קבלה כלשהיא להתחזקות בתורה, ויזכה משמים לשפע עזרה והצלחה.

6. ר"ח שבט מסוגל לתפילה על פירות האילן ועל הצאצאים

ראש חודש שבט מיוחד בהיותו ראש השנה לאילן כדברי בית שמאי, ובית הלל אומרים: בחמשה עשר בו (ראש השנה דף ב עמוד א). מובא בספרים שיום זה הוא כראש השנה, שמסוגל לתפילה על פירות האילן, ובכללן "הפירות" של האדם, אלו בניו ובני בניו שיעסקו בתורה ובמעשים טובים ויצליחו לגדול בטעם ובריח טוב.

7. תפילה על צאצאיו שילכו בדרך הישר - בא' שבט ובט"ו בשבט

במספר מקומות בתפילה מכוונים על חינוך הבנים בדרך הישר:

ברכת התורה שבברכות השחר, בה נאמר: "והערב נא ה' אלוקינו את דברי תורתך בפינו... ונהיה אנחנו וצאצאינו וצאצאי עמך בית ישראל כולנו יודעי שמך ולומדי תורתך לשמה".
ברכת אהבה רבה שקודם קריאת שמע: "אבינו אב הרחמן, המרחם רחם עלינו ותן בליבנו להבין ולהשכיל, לשמוע, ללמוד וללמד, לשמור ולעשות ולקיים את כל דברי תלמוד תורתך באהבה".
בברכת ובא לציון: "למען לא ניגע לריק ולא נלד לבהלה".
כל המקומות הללו הם סגוליים להצלחת הדורות הבאים. ראוי להקפיד לאומרם בכוונה ומתוך הסידור, ולכוון על צאצאיו שיהיו לומדי תורה, צדיקים ובעלי מידות טובות. גם אם עדיין לא זכה לילדים, ראוי שיכוון ביותר במקומות אלו.

8. חודש שבט מסוגל לרפואה ולגאולה

בחודש שבט התחילו מכות מצרים, כפי המבואר שהמכות החלו עשרה שבועות לפני פסח, וכל מכה ארכה שבוע אחד. כל מכה היתה בבחינת "נגוף ורפוא" - נגוף למצרים ורפוא לישראל. מכאן מראה כי חודש זה הוא סגולי לרפואה ולגאולתן של ישראל, כיוון שבכל שנה ושנה מתעורר בעולם השפע הרוחני שהיה באותו תאריך.

להקדשת החידוש (בחינם!) לעילוי נשמה, לרפואה ולהצלחה לחץ כאן
חולק? מסכים? יש לך מה להוסיף? חווה דעתך על החידוש!
דיונים - תשובות ותגובות (0)
טרם נערך דיון סביב חידוש זה