chiddush logo

מנהיג בלי לב

נכתב על ידי DoarHamikdash, 1/1/2019

בע"ה


דבר תורה  לאור המקדש

פרשת וארא - פרשת המקדש

מנהיג בלי לב

 

הרב ישראל אריאל שליט"א

ראש ישיבת המקדש

ויו"ר מכון המקדש

 

 

בילקוט שמעוני שמות (ז - רמז קפב) מובא מדרש שהוא כעין 'משלי שועלים', ומן הראוי  לרדת לתוכנו. זה לשון המדרש: 'כבד לב פרעה – אמרו: למה הדבר דומה? לארי ושועל שהיו הולכין בספינה, וחמור גובה מכס מן הספינה. אמר להם החמור: תנו לי מכס! אמר לו שועל לחמור: כמה עזין פניך! אתה יודע שמלך שבחיות עמנו ואתה תשאל מכס?! אמר לו החמור: מן המלך אני נוטל - ולגנזיו אני מכניס [סכום כספי מדי שנה]. אמר לו הארי: קרבו לי הספינה, ויצא וטרפו לחמור ונתנו לשועל.

אמר לו [לשועל]: סדר לי אבריו של שוטה זה! הלך השועל וסדרן. ראה לבו - נטלו ואכלו. כשבא הארי מצא אבריו נתוחין. אמר לו: לבו של שוטה זה היכן הוא? אמר לו אדוני המלך, לא היה לו לב, שאם היה לו לב לא היה נוטל מכס מן המלך!

אף כך פרעה הרשע, אם היה לו לב, לא היה אומר למלך מלכי המלכים תן לי דורון… ועדיין היה אומר: מי ה' אשר אשמע בקולו לא ידעתי את ה'!' לכאורה, מה רצו חז"ל ללמדנו במשל זה – דבר שלא ידענוהו לפני כן?

אולם רצו ללמדנו כי יש מנהיגים שאין להם לב. שכן, פרעה מקשה את ערפו למרות הידיעה שהעם המצרי סובל. יש רגע שגם החרטומים אומרים לו: 'הטרם תדע כי אבדה מצרים?!' כלומר, הציבור סובל מסידרת המכות, וארץ מצרים קרובה להתמוטטות, אולם המלך בשלו ובסירובו! ובאשר לעם – שיסבלו! ובאשר למדינה – שתלך לאבדון…

לא כן מנהיג על פי התורה, עיקר מנהיגותו תלויה בליבו. כבר אמרו חז"ל במדרש (שמות רבה ה, ג) שמשה ודוד נבחנו בצאן, ומשגילו את מידת רחמנותם נבחרו להנהיג את ישראל.

מנהיג נבחן בעזרתו לחלש

כיום מקובל להקים סמינרים למנהיגות. כביכול, ניתן לייצר מנהיגים בקורס מזורז. כן מקובל כיום, שאנשים מכריזים על עצמם כמנהיגים, הם מנסים לקנות את לב העם כשהם מבטיחים לעשות כרצון איש ואיש. מנהיגים אלה קונים את לב העם בכסף, בתעמולה ובסיסמאות ריקות. אנשים אלה לא את העם הם מנהיגים אלא את עצמם, לפיכך בשעת מבחן הם נכשלים, ואוי לו לעם שאלה הם מנהיגיו.

ראה את המשל שהמשילו חז"ל על מנהיגים כאלה (מדרש רבה דברים א, י): 'למה הדבר דומה? לנחש הזה שאמר הזנב לראש: עד מתי אתה מתהלך תחלה? אני אלך תחלה! אמר לו: לך! הלך ומצא גומא של מים - והשליכו לתוכה. מצא אש - והשליכו לתוכה. מצא קוצים - והשליכו לתוכן. מי גרם לו? על שהלך הראש אחר הזנב!' כך - כשקטנים נשמעים לגדולים הם [הגדולים] גוזרים לפני המקום והוא עושה. ובשעה שהגדולים מהלכין אחר הקטנים - נופלים לאחר פניהם'. הווה אומר: אנשים קטנים שהם בבחינת זנב, שאין להם עינים לראות קדימה, מפילים את העם אל המים ואל האש, ואילו מנהיג גדול שיש לו עינים בראשו מוביל את העם קדימה על פי רצון ה'. והיה, אם ייתקל בקשיים בלתי צפויים הוא מקבל את הסיוע השמימי ו'גוזר לפני המקום והוא עושה!'

דוגמה מופתית להנהגה, זה משה איש האלקים, העוזב את כבודו בבית המלכות ומצטער בצער אחיו. ראה שמות רבה א, כז: 'וירא בסבלותם, מהו וירא שהיה רואה בסבלותם ובוכה ואומר חבל לי עליכם מי יתן מותי עליכם, שאין לך מלאכה קשה ממלאכת הטיט, והיה נותן כתיפיו ומסייע לכל אחד ואחד מהן'.  כאמור, מידת הרחמים היא שהדריכה אותו. בראותו איש מצרי מכה איש עברי מאחיו, מידת הרחמים על אחיו גוברת והוא קם והורג את המצרי. כשהוא רואה איש עברי מכה את אחיו, הוא גוער בו: 'רשע! למה תכה רעך?' ואף כשהוא רואה רועים שמתנכלים לבנות יתרו הוא רואה חובה לעצמו לצאת לעזרת החלש.


שבת שלום

להקדשת החידוש (בחינם!) לעילוי נשמה, לרפואה ולהצלחה לחץ כאן
חולק? מסכים? יש לך מה להוסיף? חווה דעתך על החידוש!
דיונים - תשובות ותגובות (0)
טרם נערך דיון סביב חידוש זה