chiddush logo

נסיון הגוים לעתיד בסוכות

נכתב על ידי יניב, 6/10/2011

 '..לעתיד לבא מביא הקב"ה ס"ת ומניחו בחיקו ואומר למי שעסק בה יבא ויטול שכרו-מיד מתקבצין ובאין עובדי כוכבים... אמרו לפניו רבש"ע תנה לנו מראש ונעשנה-אמר להן הקב"ה שוטים שבעולם מי שטרח בער"ש יאכל בשבת מי שלא טרח בער"ש מהיכן יאכל בשבת-אעפ"כ מצוה קלה יש לי וסוכה שמה לכו ועשו אותה...מיד כל אחד ואחד נוטל והולך ועושה סוכה בראש גגו והקב"ה מקדיר עליהם חמה בתקופת תמוז וכל אחד ואחד מבעט בסוכתו ויוצא' וכו' (ע"ז ב-ג) מדוע דווקא סוכה ניתנת לגוים לעתיד לבא כנסיון?-והנה נאמר בב"ב(עה ע"א) 'ואמר רבה אמר ר' יוחנן עתיד הקב"ה לעשות סוכה לצדיקים מעורו של לויתן.. והשאר פורסו הקב"ה על חומות ירושלים וזיוו מבהיק מסוף העולם ועד סופו' וכו'-מה המיוחד בלויתן הזה(הרי ברור שאין זה פשט שיש לויתן כזה)?-אלא שהלויתן חי במים כשאר דגים ולכן מסמל פריה ורביה כדגים-אולם הוא לויתן יחיד כרמז על אי פריה ורביה-שלא כתקין-ולכן זהו כרמז על עריות-ושלא כמו בנדה וכדו' שניטהרים במים הוא נישאר כמו חוטא-שבא לרמז על גודל הרוע-ולכן 'ומרתיח כל מימות שבמצולה' כרמז על חום דם האדם ש'נידלק' ברצונו לחטא בעריות-ולכן לעתיד לבא כשהעולם יתוקן זה בראש ובראשונה מעריות-שהם גרמו גם לע"ז(במדייניות)וגם להרג (כמו שאמר אברהם לשרה שתאמר שאחותו היא פן יהרגוהו)וגם שהחטא של האדם הראשון יצר תאוה שלכן ראה שהוא ערום ומזה נימשך גם שאר עברות ותאות-אבל בראש ובראשונה זה העריות(ולכן גם דרשו שהנחש רצה את חוה ומזה התגלגל חטא עץ הדעת-רמז לשורש חטא העריות)וכן רמז ביוה"כ שבדרך לזרוק את השעיר לעזזאל היו עושים סוכות(אמנם יש לזה טעם הלכתי אבל המציאות שנעשתה מרמזת גם על עוד דברים)ועזזאל ע"פ המדרש הוא מלאך שחטא בעריות-שהרעיון המרומז הוא שבעולם התרבה החטא והתדרדר ודרדר אף אנשים מתוקנים(כמלאכים) ולכן לכפר ולתקן את העולם זורק לעזזאל והשעיר מתפרק לחלקים כעין רמז לשבר הגשמי הרע-ובכך להיות מתוקנים לה'-ובדרך היו סוכות כעין רמז(במציאות) שגם הסוכות קשורות ודומות לזה-ולכן בסוכות בהקפות מוכח שזכינו בדין שהיה עד יוה"כ.. ולכן הלויתן שמסמל עריות-בניצחון עליו-זה על התאות(-ועריות בראשם)בזה עושים סוכה-ובשאר על ירושלים-כרמז על הסוכה שהיא תחת כנפי השכינה ומקום קדוש לה'-וזה מבהיק בזיוו בכל העולם שכל העולם ניתקן וניטהר וכל העולם ילכו לאורו-שיהיו מושפעים וקשורים לקודש-שיצה"ר יתבטל מהעולם-ששורשו זה בחטא עץ הדעת שהגיע מתאות עריות-והעולם יתוקן ויתבטל יצה"ר-והצדיקים יאכלו מבשרו(של הלויתן) כל אחד ע"פ חלקו-שכל אחד מהצדיקים השפיע במידה כזו או אחרת על תיקון העולם כולו-ולכן באכילת הלויתן זהו רמז לקבלת חלקו בתיקון העולם 'והשאר מחלקין אותו ועושין בו סחורה בשוקי ירושלים' וכו'(שם) ומהם ממשיך לשאר העולם-כל אחד ע"פ חלקו במעשיו לתיקון העולם-כך שסוכות מסמלות את תיקון העולם-והנה עוד נאמר 'תניא אמר ר"י משום ר"ע.. ומפני מה אמרה תורה נסכו מים בחג?-אמר הקב"ה נסכו לפני מים בחג כדי שיתברכו לכם גשמי שנה-ואמרו לפני בר"ה מלכויות זכרונות ושופרות-מלכויות כדי שתמליכוני עליכם-זכרונות כדי שיעלה זכרוניכם לפני לטובה-ובמה?-בשופר'(ר"ה טז ע"א) והנה שונה מהלשון שקודם נאמר 'מפני מה אמרה תורה הביאו עומר בפסח.. ומפני מה אמרה תורה הביאו שתי לחם בעצרת.. ומפני מה אמרה תורה נסכו מים בחג..' וכשמדברים על ר"ה נאמר 'ואמרו לפני בר"ה' וכו' בלי הקדמה של מפני מה.. שזה ניראה כמו המשך של סוכות..-ניראה שבאו לרמז שסוכות הוא כקשור לר"ה ולכן הובא בלשון בלי חילוק-שבסוכות יש גם עניין של המלכת ה'-שאנו יושבים בסוכות תחת כנפי השכינה ואומרים בזה שאנו רוצים להיות במלכותו של ה'-וכיוון שהעוה"ז מרובה בתאות ויצרים והתרחקות מה' -אז אנו עוברים לסוכה כעין דירה חילופית שכעין לא להיות בבית הרגיל בעולם-אלא שונה-כדי להיות דבוקים לה'-ולכן 'כל שבעת הימים עושה אדם סוכתו קבע וביתו עראי-כיצד?-היו לו כלים נאים מעלן לסוכה מצעות נאות מעלן לסוכה אוכל ושותה ומטייל בסוכה ומשנן בסוכה'(סוכה כח ע"ב)שמראה שכל הדברים רוצה בחיבור לה'-בסוכה-ולכן הדברים היפים מביא לסוכה ועושה הכל בסוכה-וכל זאת שבוע-כעין שבוע של בריאת העולם שכעין אומר שקשור לעולם של ה' -שלא רוצה להיות בעוה"ז של חטאים(וגם זה כרומז שהעוה"ז הוא עראי וסופו ליתקן)וכך ממליכים את ה' דרך סוכות לעולם כולו-מעין לעתיד לבא שיעשה ע"י עורו של לויתן-ולכן בסוכות מוכח שיצאנו זכאים בדיננו-שזה ע"י שמסיימים את כל התהליך והעניין של המלכת ה' בעולם-ומוכיחים שוב ושוב את רצוננו ודבקותנו בה'-ולכן בסוכות נידונים על המים-שבלעדי המים אין קיום לעולם כולו-ולכן מנסכים מים לה' לומר שכל קיום העולם כולו נובע ממנו-מהקשר לה'-שבלעדי הקדושה העולם לא היה יכול לעמוד כלל-ובכך אנו מתברכים מה' בגשמי שנה-שאז אנו ראוים לזה(שהגשמים תלוים במעשינו-כמופיע פעמים רבות בתורה)שמחברים קיום כל העולם לה'-וגם במים ניטהרים מטומאה ולכן בסוכות כעין מטהרים את כל העולם כולו(וכעין לעתיד לבא שניטהר במים "וזרקתי עליכם מים טהורים וטהרתם")שע"י הסוכה בעולם גורמים כעין שכל העולם מתחבר לה'-ומימלא כיון שבסוכות גורמים לתיקון כל העולם לכן גם מקריבים 70 פרים כנגד 70 אומות-שבאים לחבר את כל העולם ובפרט האנשים שהם בעלי התאות והעברות להיות קשורים לה'-וכל אומה ואומה יש לה דברים שונים שעושה והכל אנו מייחדים לה'-שכל העולם ושכלוליו יהיו לתיקון העולם-ולכן כאשר לעתיד לבא יבואו האומות ויאמרו שמעשיהם עשו למען ישראל(כמו שמסביר מרן גדול הדור הרה"ג חיים דרוקמן שליט"א-שהאומות לא משקרות שעשו למען ישראל כי באמת מצד האמת ישראל נהנו מזה ולכן אומרים שזה נעשה לישראל-וה' עונה שזה לא נעשה כך מרצונם-שברצונם לא עשו זאת למען ישראל)וירצו מצוה לקיים-ה' יתן להם את סוכות-שבו יש גם תיקון לכל העולם-שזהו שלעתיד מקבלים שכר על תיקון העולם ולכן גם הם באו ורצו לקבל שכר על התיקון-וגם יש בסוכות חיבור לעולם על כל שכלוליו לה'-ולכן נותן להם שמה שטוענים שעשו למען ישראל והתורה-שיחברו זאת (במעשיהם)בעצמם לה'-ואז מוציא את השמש-שזה נעשה קשה להיות בסוכה-כמו שבעולם היו קשיים לבנ"י(ובפרט על ידם-הגוים)ואז הגוים מבעטים בסוכה כזלזול ופגיעה-וזה מוכיח שבעצם הם לא עשו ולא ראוים לתקן את העולם לה'-ולכן כל מעשיהם עשו לעצמם-וזה מוכח גם אז במעשיהם שלא השתנו אלא רק רוצים לקבל שכר אולם לא מגיע להם שגם זה כלול במי שטרח בער"ש..שצריך לעשות מעשים בכדי ליכשר להיות ראוים לה' ולתקן את העולם-ואז ה' צוחק 'מיד הקב"ה יושב ומשחק עליהן' וכו' (ע"ז ג ע"ב)שה' לא צוחק על חטאים-שבחטא בא לאדם רעה ולכן לא ראוי לצחוק על זה-אבל באותה שעה לא יקבלו עונש על זה שבעטו-אלא רק יוכח שאינם ראוים וקשורים לתיקון העולם-ולכן ה' צוחק ובפרט שבזה מוכח על מעלת תיקונם של ישראל-ולכן זה מביא שמחה-ולכן בסוכות נאמר 3 פעמים שמחה(כמו חזקה ב-3)שמתקנים את כל העולם ובכך מבטלים את העצב שיש מהחטאים בעולם-וגוברת שמחה בעולם כולו.

להקדשת החידוש (בחינם!) לעילוי נשמה, לרפואה ולהצלחה לחץ כאן
חולק? מסכים? יש לך מה להוסיף? חווה דעתך על החידוש!
דיונים - תשובות ותגובות (0)
טרם נערך דיון סביב חידוש זה
ציורים לפרשת שבוע