chiddush logo

להינשא על כנפי השכינה " לשבת נשא וחג השבועות לע"נ הרב יוסף משה הכהן בן שרה זצ"ל

נכתב על ידי izik28, 31/5/2019


בס"ד


להנשא על כנפי השכינה   ד"ת לשבת נשא וחג השבועות ה" בסיוון - לע"נ הרב יוסף משה הכהן בן שרה זצ"ל

-----------------------------------------------------------------------------------------------

אנו מצווים לזכור בכל יום את מעשה גאולת מצרים , בדיוק כמו שאנו מצווים לזכור את עשרת הדברות, למעשה כל חיינו בנויים עליהם ,אנו לא מכירים ולא רוצים להכיר משהו אחר, אך נראה שההשוואה של עשרת הדברות לעשרת מכות מצרים  לא שייכת .. אך הדבר לא כך כלל וכלל .

הדיבר הראשון הוא," אנכי ה, אלהיך" שמקביל למכה הראשונה מכת הדם כמו שנאמר בתהילים," ויהפך לדם יאוריהם" ,אל תאמר כפרעה יאורי לי ואני עשתיני , אל תאמר שאני בראתי את עצמי  , פרעה עשה עצמו כאליל מצרי שכולם חייבים לסור למרותו , היאור היה עבורו כאליל , ברגע שהדם פגע ביאור הוא למעשה הראה שיש " מישהו" יותר מפרעה ,מה שהוריד ממעמדו , ועוד יש ללמוד, הרי המצרים שפכו את דמם של ישראל כמעט כמים בעבדות הפרך ועונשים שונים  ומשונים , וידוע שהאדם נברא בצלם אלהים , ברגע שאדם פגוע בחברו הן מילולית והן פיזית הוא פוגע בריבנו של עולם גרידא , מכה זו נועדה שנזכור זאת כל יום ורגע .

"לא יהיה לך אלהים אחרים על פני " קשורה למכת הצפרדעים ,ונראה שאין קשר כלל בין הנושאים ..

אמר הקב"ה ,הצפרדעים חלקו  לי כבוד ואין אתם ישראל, חולקים לי כבוד ,שהרי הצפרדעים מסרו נפשם ונכנסו לתוך תנורי המצרים ובכך קידשו שם שמיים ואנו? ...

הדיבר הרביעי, " לא תשא את שם ה" אלהיך לשוא" מקביל למכת הכינים,שהישביעם  הקב"ה ועלו ,על מכת הכינים אמרו חרטומי מצרים ," אצבע אלקים היא" הם הודו למעשה גם אם לא בפה מלא  בקיומו של הקב"ה .

"זכור את יום השבת לקדשו" הוא כנגד מכת הערוב , שאמר הקב"ה " לא תערוב ולידן חולא ושבתא חד" , לא תערבב שבת וחול  , המילה ערוב נגזרת גם מהמילה " ערוב" בשבת שמהווה את כל הלכות איסור טלטול בשבת .

"כבד את אביך ואת אמך " כנגד מכת הדבר  " למען יאריכון ימך" מפרשים חז"ל שהמיצרים  הרחיקו את היהודים מנשותיהם ומשפחתתם בכך ששלחו אותם לרעות בהרים  ,לכן הם קיבלו רועה נאמן הוא משה רבנו ,ועוד מלשון " דיבור" לדבר טוב אחד על השני קל וחומר שיש מחלוקות גם במשפחה  , וידוע שהטוב על כל גווניו הטובים והראויים מאריך ימיו של אדם בינגוד לרוע ולכעס.

"לא תרצח" כנגד מכת השחין  אמר הקב"ה " אל תהיי רוצח ודמו של אותו האיש בגופו " השחין היה  במהותו עפר הכבשן על כך שהמצרים השפילו את ישראל עד עפר וגרמו להם להיות ולהרגיש מושפלים ומנודים וכמו, "לא שווה כלום"..מה שכמו רוצח את נפשו של אדם מה שחזר מידה כנגד מידה למיצרים.

הדיבר " לא תנאף" כנגד מכת הברד " והיה ברד ואש מתלקחת בתוך הברד " וכתב" הייתה איש גחלים בחיקו " כמו זה  הבא על אשת חברו , מה שמקשר אותנו לחטא המבול שנגרם בגלל אותם חטאים של אותו דור מה שגרם כמעט להכחדת העולם  , מה עוד שהברד והאש שהם ניגודים חברו יחדיו כדי לעשות את רצון הבורא יתברך ובכך קידשו שם שמיים .

" לא תגנוב כנגד מכת הארבה" בעד החלונות  יבוא כגנב" .

"לא תענה ברעך" כנגד מכת החושך, אמר הקב"ה " אם אין עדותך מאירה לך כאורה הזאת אל תעידנה" כאדם שמשקר לחברו  וגורם לו להיות " בחושך" שמטעהו בדרך .

"לא תחמוד" כנגד  מכת בכורות ,שהיו המצרים שטופי זימה  ונמצאו כולם בכורים.

אנו רואים כאן דבר מדהים , עשרת הדברות  שהם כל חיינו ועליהם מושתתים כל הלכות אדם לחברו ואלקיו על כל המוסריות שבהם  הם כנגד ערכי הטבע והחי , מה שאמור לפעול בעולם מתוקן יחד , החי והצומח נבראו עבורנו  , כדי שנקיים אודות להם את מצוות תורת הבורא בחן וחסד ולא בתאכזרות לבעלי חיים גם שמותר לאוכלם ולשוחטן בבית המקדש שיבנה במהרה, עלינו לעשות  זאת בצורה מוסרית ועדינה ,שכן אם לא הדבר פוסל את הקרבן .

חג השבועות הבעל"ט חל מיד במוצאי  שבת נשא , שהיא הפרשה הארוכה בתורה שלה 176  פסוקים , אם נשים לב ,כדי להגיע לקבלת עשרת הדברות עלינו לקים את המילה " נשא " שהיא  מלשון להינשא , כנישואין בין חתן וכלה , שמתנשאים על כנפי השכינה ועומדים תחת חופת הקב"ה על כל ההתרגשות הגדולה  ביותר בחיים ,את המילה "נשא" אפשר גם לקרוא ההפך הגמור " שנא " כמו את המילה "להתנשא" מלשון "להשתרר" אחד על השני בדיוק כמו מעשי המצרים  שהתנשאו על היהודים וכמובן

על הקב"ה, כמו שאמר פרעה," מי הקב"ה אשר אשמע בקולו ,לא ידעתי את ה"  ,איזה זלזול ! פרעה הקפיד על כבוד היאור ועל כבוד השה שהיו אלילי מצרים,ועל  כבוד מלך מלכי המלכים , הוא נהג ההפך הגמור! אפילו בבחינת נימוס מינימלי הוא היה צריך לכבד את אמונת האחר מה גם שהיא צודקת מכולם!  אבל הוא בחר להראות את עצמו כאליל שאין בלתו , מה שגם היה עונשו מה שמהווה גם שיעור עבורנו [ להבדיל כמובן מפרעה!]

המצווה ה " קעו" והן המצווה ה"שנא "  בספר החינוך מתאימים לכל מערך עשרת הדברות ועשרת המכות , המצווה ה"קעו" כנגד 176 הפסוקים  בפרשה היא " מצות קרבן מצרע שיתרפא מצרעתו " מפרש ספר החינוך," משרשי ענין הקרבן , .. על צד הפשט כי בו דמיון להשפיל יצר הגוף החוטא ולהגדיל מעלת הנפש ,ולכן המצורע חייב בו כי הצרעת לא יהיה בגוף האדם רק מצד המשכו אחר תאות הגוף או בדיבור או מעשה וראוי להתיסר " , אדם המצורע  , כידוע הוא כפי משמע המילה מוציא שם רע על אדם כלשהו בחושבו שהוא עדיף על חברו מסיבה כזו או אחרת , מה שמקשר אותנו עם שם הפרשה,"נשא" אותו אדם להבדיל מפרעה כמובן! נוהג כמוהו , להתנשא ולהשפיל אדם אחר , במקרה של פרעה היו אל בני ישראל.. מה גם בחלק מהפרושים שפרעה לקה גם בצרעת  רק לא היה לו למי להביא קרבן כפרה....

בפרשה  אנו קוראים על פרשת הסוטה , "איש איש כי תשטה אשתו ומעלה בו מעל .. ונעלם מעיני אישה  ונסתרה ונטמאה ועד אין בה והיא לא נתפשה ,ועבר עליו רוח קנאה וקנא את אשתו והיא נטמאה ,או אם  עבר עליו רוח קנאה וקנא את אשתו והיא לא נטמאה ,והביא האיש את אשתו אל הכהן והביא את קרבנה עשירית האיפה קמח שערים " ,רשי מפרש  שבעלה של האישה התרה בה לא להסתר עם פלוני והיא לכאורה נחשדה שאולי עברה על דברו ,בין הבעל לאישה חל משבר אמון חמור , הבעל ואשה כמו לא נשואים ,גם שהדבר קיים בפועל  שהרי חוסר אמון הורס את חיי הנישואים ,הבעל כמו מתנשא על אשתו , מה גם שצריך לשמור אמון שהרי הוא הדבר הבסיס ביותר לקשר טוב ותקין, אבל אל לבעל לקשור את אשתו בכל צעד ושעל , מה גם שיש כאן עברה על " לא תחמוד " שכמובן מיועד גם לנשים   שהרי היא האישה " חברתך ואשת בריתך " והם למעשה כגוף אחד , אם נראה את המילה "כלה " בהיפוך אותיות נקבל את המילה" הכל" שהרי הכל בזכות הנשים , " על כן יעזוב איש את אביו ואמו ודבק באשתו והיו לבשר אחד" הדבר דומה לכנסת ישראל שמשולה לעם ישראל , ודודה הרי הוא הקב"ה , שאנו מציינים את" נישואיהם" בחג השבועות הבעל"ט  מה שמתקשר לחטא העגל החמור בו חל משבר בין ישראל לקב"ה שעליו אנו מכפרים עד היום , במקרה של פרשת הסוטה , בדרך כלל האישה יוצאת נקיה ונזרעת זרע , ועל הבעל לשקם את אמונו באשתו , מן הסתם אותו כהן ישמח לברכם כמו להבדיל פרשת הכהנים עליה אנו קוראים בפרשה " וידבר ה" אל משה לאמר דבר אל אהרן ואל בניו לאמר ,כה תברכו את בני ישראל אמור להם ," יברכך ה, וישמרך  , יאר ה" פניו אליך ויחנך , ישא ה" פניו אליך וישם לך שלום , ושמו את שמי על בני ישראל ואני אברכם ", במקרה של ברכת הכהנים , הכהן שמברך את ישראל העומדים לפניו חייב שלא תהיה בלבו טינה או כעס עד כמה שניתן כלפי מי מהקהל , אזי הקב"ה מברך את הכהן שמברך את ישראל , אותו כהן לא מתנשא בכעס על קהל המתפללים אלא להפך ! מנשא אותם על כנפי השכינה ! אין לו גאווה או כעס וקפדנות  [וגם אם כן , ברכת הקב"ה חלה על ראשי המתפללים]

,המילה  נשא מקשרת אותנו  עם המצווה ה 351 בספר החינוך," שלא נמיר הקודשים" , מפרש ספר החינוך," בהמה שהקדישוה למזבח שלא ימיריה בבהמה אחרת אלא תקרב היא בעצמה ,על זה נאמר לא יחליפנו ולא ימיר אותו ", המרת הבהמה  קורה לא רק במעשה בפועל אלא גם במחשבה מה שכידוע פוסל את הקרבן , לדוגמא אם אדם אומר ," זו תחת זו" שזהו עניין התמורה אך על פי שאין שם מעשה לוקה ואפילו אם היה שגגה בדבר " , חז"ל מקשרים את עניין  ההמרת הקדשים ליחס של בן אדם לחברו , נשבע וממיר ומקלל את חברו בשם ,שהתורה החמירה בהם הרבה ,"אף על פי שאין בהם מעשה ואל תהרהר משום עקימת שפתיים הוא דהויא מעשה .. בכלל הדבר מוציא שם רע" , אותה בהמה שהוקדשה כקרבן על המזבח נעשתה " קודש" בדיבורו  של אדם והוא כנהנה ממנה , ואם המירה גם אם לא בפועל,לוקה, אותו אדם שחשב להחליף את קרבנו בבהמה יותר משובחת.. כאילו התנשא מעליה שיש ראויים ממנה , וצריך לזכור שהקב"ה בוחן כליות ולב וכוונת האדם צריכה להיות טהורה בעומדו לפני מזבח הקב"ה כדי לכפר על חטאיו או להבדיל  להקריב קרבן תודה , הדבר מתקשר גם לכך שמשה לא הכה את היאור במכות מצרים , משום שהיאור הגן עליו בעת ילדותו , מה היאור והבהמה שהם דומם שלא מרגיש ולא מבין , קל וחומר אנו בני האדם שנבראנו בצלם ה" ואנו שליחיו בקיום כל מצווה ומצווה , אם נתנשא מעל חברנו , וקל וחומר מעל אשת בריתנו , איך נעמוד  לפני מלך מלכי המלכים כדי לקבל את עשרת הדברות? עלינו ללכת בדרכו של הר סיני עליו הם ניתנו משום שהוא היה השפל שבהרים ולא התגאה , אלא הוא נשא את בני ישראל למרות היותו השפל שבהרים אל שיא הקדושה והטהרה , קבלת תורת ה" ! אם נלך בדרך זו ונלמד מפרשת נשא , פרשת הסוטה ולהבדיל מברכת הכהנים להיות איש עם רעהו  בדיוק כודגמת חודש אלול , "אני לדודי ודודי לי " דרך הצניעות וקדושת הנישואין ,ולא ההתנשאות אחד על השני ונזכור את מטרת יציאתנו מממצרים , שהיא הבדלות מהגויים ודרכם הטמאה , והתקדשות כפ"ס," ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש " וקיום מצוות הקב"ה בצניעות ושמחה של מצווה אמיתית אזי נעלה מעלה ונזכה להנשא על כנפי המצוות וברכותיו של שוכן המעונה   לחיי קדושה וטהרה בבנין המקדש השלישי שאנו כה מייחלים לתיקונו ובניננו במהרה בקלות אמן, חג שמח וקיץ טוב !

--------------------------

 

להקדשת החידוש (בחינם!) לעילוי נשמה, לרפואה ולהצלחה לחץ כאן
חולק? מסכים? יש לך מה להוסיף? חווה דעתך על החידוש!
דיונים - תשובות ותגובות (0)
טרם נערך דיון סביב חידוש זה
ציורים לפרשת שבוע