chiddush logo

נחל אשכול

נכתב על ידי DoarHamikdash, 18/6/2019

 בע"ה


דבר תורה  לאור המקדש

שלח - פרשת המקדש

נחל אשכול

הרב ישראל אריאל שליט"א

ראש ישיבת המקדש

ויו"ר ומייסד מכון המקדש

 

 

במהלך פרשת המרגלים נזכרת לא אחת המשימה המוטלת על המרגלים להביא מפירות ארץ ישראל, ככתוב: 'והתחזקתם ולקחתם מפרי הארץ'. בתורה מודגש במיוחד ענין הבאת הענבים, וכגון העובדה, שהמרגלים יצאו לדרכם כש'הימים ימי ביכורי ענבים - זאת למה?

כך גם בעת שהגיעו לחברון נאמר: 'ויבואו עד נחל אשכל ויכרתו משם זמורה ואשכול ענבים אחד... למקום ההוא קראו נחל אשכול'. הנחל והאשכול נזכרים בתורה כזכרון לדורות, והדבר צריך תלמוד: זאת, על שום מה?

נראה לומר, שבנוסף לשליחות התיור שהוטלה על המרגלים, הוטלה עליהם המשימה, להביא ענבים לצורך הכנת יין לניסוך היין על הקרבן. שכן, בהעדר צמחיה במדבר, היו ישראל צריכים להביא ענבים מן האזור הפורה של ארץ ישראל אל המחנה, כדי להכין יין ולהביאו עם קרבן התמיד והמוסף על גבי המזבח.

אכן, ראה בשיר השירים רבה (ד, יב) שם מובא: 'מאין היו ישראל מנסכים כל ארבעים שנה שעשו במדבר?... רבי לוי אמר: מן האשכול, על שם: ויכרתו משם זמורה ואשכול ענבים אחד'. כלומר, הייתה לשליחות זו תוצאה מעשית, והיא - הבאת הענבים הנדרשים להכנת יין לניסוך במשכן. וראה, שמיד בסוף פרשת המרגלים מדברת התורה על המצוה להביא יין לניסוך עם הקרבנות השונים, הווה אומר, שמעתה, משהביאו המרגלים ענבים מן הארץ לעשות מהם יין, נתאפשר לקיים את מצות ניסוך היין לא רק בעת שישראל מתיישבים בארץ והמשכן קבוע במקומו, אלא אף בהיות המשכן במסעותיו מדבר.

עם זאת נראה, שהיתה להבאת הענבים מנחל אשכול משמעות נוספת. שכן, אשכול זה קשור לאיש 'אשכול' אשר חי בחברון בימי אברהם, שהיה מידידי אברהם ומאנשי ביתו.

כך מובא בתנחומא שלח (ט): 'אשכול אוהבו של אברהם הוא, ונקרא 'אשכול' על אודות האשכול, שעתידים ישראל לכרות אשכול ממקומו'.

אשכול יצא עם אברהם למלחמה בארבעת המלכים יושבי ארם נהריים, ואברהם דואג לשלם לו את שכרו על יציאתו לקרב, ככתוב בסיום המלחמה (בראשית יד, כד): 'וחלק האנשים אשר הלכו איתי ענר אשכול וממרא הם יקחו חלקם'. שלשת ידידי אברהם אלו היושבים בחברון נזכרים בתורה בשמם, על שום שיצאו למלחמה על ארבעת המלכים להצלת לוט מן השבי, וכדי ללמד לדורות, שכשיוצאים למלחמה שהיא רצון ה', הקדוש ברוך הוא שולח את הברכה ואת הנצחון.

המרגלים נוטלים עמם אשכול מ'נחל אשכול' להראות לישראל דוגמא ומופת: ראו את האיש אשכול, אוהבו של אברהם, אשר יצא יחד עם אברהם ושלש מאות ושמונה עשר אנשיו למלחמה על ארבעת המלכים תוך מסירות נפש גמורה, ובבטחונם בה' זכו והצליחו. אף אתם בעלותכם ארצה, עלו תוך בטחון בה' ללא יראה ופחד, ותנחלו את הארץ ותאכלו את פירותיה, ותשבו בה לבטח 'איש תחת גפנו ואיש תחת תאנתו'.


להקדשת החידוש (בחינם!) לעילוי נשמה, לרפואה ולהצלחה לחץ כאן
חולק? מסכים? יש לך מה להוסיף? חווה דעתך על החידוש!
דיונים - תשובות ותגובות (0)
טרם נערך דיון סביב חידוש זה