chiddush logo

"-

18/7/2019

  "-

:""


 1. 27: "כּ ' בּשׁ יִ [] וּגּ וּ שׁ וּ "
 2. 10: " שׁ תּגּ בּוֹ כּ כּ בּ וֹ"
 3. 3: "יִדּ וֹ שׁוֹ בּ וֹ"
 4. 8-9: "שׁוּ שׁ לּוֹ יּוּ יִוּ גּ וֹ כּ וֹ יִ לּ וֹ בּ שׁוּנּוּ כּוֹשׁ מּנּ פּ "
 5. 17-18: "וּ כּנּשׁ כּ יִגּוּ מּגּ ' וּ יִוּ יִוּ מּךּ כּוֹ שׂ פּשׁ שׁ וֹ אַפּוֹ כּ וּ"
 6. 5: "יִתּ לּ"
 7. 3: "וֹוּ שׁ גּוֹ וֹ וֹשׁ וּ"
 8. 9: "יִשׂ בּ ' וּנּ וּ"
 9. 11: "יִ ' בּוּ ' וּנּ וּ"
 10. 5-6: "יִאָוּ שׁ תּשׁכּ וּ כּ וֹ לּ וּ יִקּוּ אַ יִדּ בּ שׁ בּפּ אַ "
 11. 15-16: "יִשּׁ בּוֹ בּוֹ וּ וּ שׁשׁ גּנּוֹ תּוֹ
 12. 24-25: "שׁ זּ וֹ וֹ וֹשׂ יּשׁ אַ וֹ שׁ בּ שּׁ וּ גּ וּ וֹ
 13. 18: "שׁ בּוֹ כּוֹ וּשׁוֹ פּ
 14. 12-13: "תּ כּ וֹ בּ כּ שׂוֹ שׂוֹ וֹ בּיּ כּ אָ שׁיּ שׁ אָ וֹ בּ וֹ תּ "
 15. 8: "שׁ שׁ גּ בּ אָ וֹ וֹ גּ [] שׂבּ שׁ וּ וּסּ שׁ טּוֹ גּ וּ"
 16. 1-2: "שׁ שׁ תּ שּׁשׁ בּ אָ שׁ שׁ יִתּ וֹ שׁ וּ וֹ נּוּ שׁוֹ כּ שׁ יִאַוּ שׁנּוּ מּנּוּ כּ שׁ נּוּ וּ"
 

(!) ,

1824
( )
? ? ? !
- (0)