chiddush logo

המן ועץ הדעת

נכתב על ידי יניב, 15/2/2021

'המן מן התורה מנין(בראשית גיא) "המן העץ"' (חולין קלט,ב). 'מנין – למעשה המןהמן העץ – יתלה על העץ' (רש"י). כיון שהכל רמוז בתורהאז באו וגילו לנו חז"ל איפה מרומז על המן בתורהנראה שמעבר לסופו של המן יש בזה גם עניין עקרוני על מהותו של המןשלכן סופו היה שנתלה בעץ כנגד עץ הדעתבהמן מתגלה מהותם של עמלק שרוצים בחיסולנו ('מהו עמלק? עם לקפרח כזוחל. עמלקעם שבא ללוק דמן של ישראל ככלב' [תנחומא “כי תצא” סימן ט]), לכן הוא מוגדר "המן בן המדתא האגגי" (אסתר ג,א), שמודגש בו היחוס לעמלק, כיון שזה שייך לכל המקרה כאן שרצה להרוג את כל בנ”י. היסוד של עמלק הוא מכח הטומאה שהחל בחטא עץ הדעתכעין שעמלק דבוק חזק בשורש של חטא זהולכן הוא קשור עמוק לטומאה (ולכן רוצה בהשמדת בנ"י שמתקנים את העולם מטומאתו ע"י הקדושה). חטא עץ הדעת היה ביום שישי (סנהדרין לח,ב), כך נראה שזה מתגלה בעמלק שבגימטריה קטנה 24 (ע=7,מ=4,ל=3,ק=10), שמתחלק באותיותיו יוצא כנגד יום שישי. גם עמלק בגימטריה 240 ובחיבור אותיותיו (2+4+0) יוצא 6, כנגד יום שישיהמן הפיל פור בניסן ויצא לו באדרשבזמן זה שיש בו את כל חודשי השנהכרמז שהמלחמה של עמלק בבנ"י קשור לכל הזמן בעולםלכל השנהשעמלק דוגל במקריותכמו המן שהפיל פור כהגרלה מקרית (וכן בעמלק הם נלחמו בעקבות שבמקרה נפגשו בדרך '"אשר קרך בדרך”. אין "קרךאלא נזדמן לך' [ספרי דברים כה,יח], ואז עמלק נלחם כיון שהוא “ולא ירא אלקים” [שם], שזה קשור בכך שאינם מאמינים בהשגחת ה', ולכן כיון שבמקרה נפגשו מיד נלחמו ולא התייחסו להשגת ה', שזהו כמו בהמן שפעל בעשיה של מקריות ובחוסר אמונה בה'), לעומת בנ”י שמאמינים בה', ובהשגחתו בעולם בכל רגע ורגעאת המן תלו בניסן (ששלושת הימים היו באזור פסח [מגילה טו,א]), שהוא החודש הראשון (ואף באסתר [ג,זמודגש שהוא החודש הראשון), כעין כרמז להיותו קשור לחטא שהתגלה בעץ הדעת בתחילת הבריאה, ולכן כנגד זה נתלה על העץניסן הוא גם חודש שביעי מתשריכרמז לשבת שהיא כנגד הקדושה בעולםולכן כנגד תיקון העולםשלכן היא כנגד לעתיד לבא שהעולם יהיה מתוקן ('שבת אחד מששים לעולם הבא'. ברכות נז,ב), שלכן בו חוסל המן שמקורו בטומאהאת בניו ושאר העמלקים (ע"פ התרגום ראשון כל המתים היו מעמלקראה ב'מועדי ישראל' למרן פאר הדור הרה"ג שלמה גורן זצוק"ל זיע"אהרגו באדר שהוא החודש השישי מתשרי, כרמז לחיסול כח עמלק שמקורו בחטא עץ הדעת שביום השישי (ולכן נתלו עשרת בניוכרמז לעשרת המאמרות בהם נברא העולםכרמז שזה קשור למה שנעשה בבריאה – שאז חטאו בעץ הדעתוכן שחיסולם קשור בגילוי הקדושה בעולםשזהו כגילוי המאמרות שהם קשורים לקדושה [בהיותם מאמר ה'], והם שמקיימים את העולםבשישי גם עמד אדם הראשון בדין ויצא זכאי, כך נעשה דין באותם הטמאים שקשורים לעץ הדעתוהשמידום בשביל שיצא העולם בדין זכאי בקדושה]). וכן אדר הוא החודש הי"ב מניסן כרמז שכח עמלק מושמד ע"י כח בנ"י שמתגלה בי"ב השבטיםבחטא עץ הדעת חוה אשתו החטיאה את אדם בעקבות הנחש שיעץ לה כיועץכך גם אצל המן יעצו לו (אשתו והיועציםעל העץ "ותאמר לו זרש אשתו וכל אהביו יעשו עץוגו' (אסתר ה,יד). [גם בהתחלה היו שפנו להמן להסב את תשומת ליבו: “ויגידו להמןוגו' (אסתר ג,ד), כמו הנחש שהשב את תשומת ליבה של חוה לעץ]. הנחש פיתה את חוה בטענה שהלא רוצה שיהיו כמותווכך חטאואע"פ שכל הבריות היו כפופים להם בכ"ז רצו יותרכך המן אע"פ שהיה חשוב אצל אחשורוש יותר מכולםוכולם השתחוו לובכ"ז זה שמרדכי לא השתחווה הפריע לו ולא יכל היה להתעלם מזהשרצה כבוד מעל כולםמרדכי החליף את המן ("ויסר המלך את טבעתו אשר העביר מהמן ויתנה למרדכי ותשם אסתר את מרדכי על בית המן". אסתר ח,ב), שמרדכי רמוז בשמן המשחה (חולין שם), שבו מושחים ומקדשים את המשכןשהוא להשראת השכינהשזהו ההיפך מהמן שהוא קשר לחטאלטומאה ולריחוק מה' – גילוי של עץ הדעתמרדכי הוא הפכו, שבא לקדש ולגלות שם הבעולםולכן הוא החליפולכן כאן היה כעין קבלת תורה מחדש, להיפך מחטא עץ הדעת והשלכותיושע"י התורה אנו מתקנים את כל זה (לכן עמלק התגלה בהקשר לביטול תורה: 'אחרים אומרים: אין רפידים אלא שרפו ידיהם מן התורהולפיכך עמלק בא עליהם' [תנחומא “בשלח” סימן כה]) [לכן גם מתן תורה הוא ב-ו' סיון כרמז לשישי, כמו שרמוז ב"יום הששי” (שבת פח,א), שזה גם לבטא את התיקון לחטא שהיה ביום שישי (בנוסף לפשט שהוא יום סיום הבריאה ולכן אז נאמר התלות במתן תורה)]עמלק הגיע במקרהוכך גם כאן המן פעל בפור כעין ע"פ המקרהשזה מבטא את החסרון באמונה בה', שעוצמים עין מגילוי ה', לכן גם הנפילה של המן נעשתה ע"י אסתרכעין בדרך הטבעיתלהדגיש שהמתגלה גם דרך הטבע בניסתרשאין דבר של מקריות אלא הכל ע"פ רצון ה'.


להקדשת החידוש (בחינם!) לעילוי נשמה, לרפואה ולהצלחה לחץ כאן
חולק? מסכים? יש לך מה להוסיף? חווה דעתך על החידוש!
דיונים - תשובות ותגובות (0)
טרם נערך דיון סביב חידוש זה
ציורים לפרשת שבוע