chiddush logo

חמש פרשיות עוסקות במשכן – על שום מה?

נכתב על ידי DoarHamikdash, 2/3/2021

 ב"ה


 

פרשת כי תשא - פרשת המקדש

מחצית השקל – מצוה ההופכת עם עבדים – 

לממלכת כהנים

חמש פרשיות עוסקות במשכן – על שום מה?

 

הרב ישראל אריאל שליט"א

ראש ישיבת המקדש

וראש ומייסד מכון המקדש

 

 

 

חמש פרשיות בספר שמות עוסקות בהקמת המשכן, ובמרכזן פרשת 'כי תשא', בה נזכר חטא העגל. מתבקש, אפוא, לעשות לעצמנו סדר בפרשיות אלו; איזו מהן נאמרה ראשונה ואיזו נאמרה לאחרונה?

 כמו כן, שאלה היא, מדוע נכתבו כל הפרשיות הללו, הרי המשכן הנייד במדבר נעשה לזמנו, ו"מאי דהווה – הווה!" מדוע, אפוא מתואר המשכן לפרטיו, בעוד שהסברא נותנת שהיה ראוי שתיכתב בתורה תכנית המקדש בירושלים, כפי שמתוארים הדברים בספר מלכים אודות מקדש שלמה?

      אכן חכמינו ז"ל מתארים במדרש שמואל (פרשה טו) כיצד נמסרה 'מגילת בית המקדש', על ידי הקב"ה למשה רבינו, וכך עברה תבנית בית המקדש בירושלים מדור לדור החל ביהושע והזקנים עד דוד המלך. המלך שלמה הוא שזכה לממש את התכנית שנמסרה לידיו ובנה את בית המקדש בירושלים.

      לכשנעיין בפרשיות אלו ניווכח, שתפקידן להראות לנו כיצד עם עבדים היוצא ממצרים ובו ערב רב, וראה זה פלא, עם מושפל ונרמס זה, השקוע בטומאת מצרים, הופך תוך שנה ל'עם המקדש'.

      מדברי חז"ל והפרשנים מתברר, שהפרשיות שלפנינו נאמרו כולן כשירד משה מהר סיני והלוחות בידו. כלומר, ביום הכיפורים ירד משה, ובישר לישראל שהקב"ה סולח על חטא העגל. מצות בניית המשכן היא, למעשה, התשובה לחטא העגל. - כיצד?

משיב על כך הירושלמי (שקלים א, א): "יבוא זהב של כפורת - ויכפר על זהבו של עגל", כלומר, לעומת החטא של נתינת תרומת זהב לעגל, תבוא מצות התרומה לכפורת ולכרובים, אשר באמצעותם עתידה שכינה להתגלות למשה במשכן, ותכפר על חטא העגל. במעמד זה נצטוו ישראל לתרום מחצית השקל, ולהתחיל מיד בבניין המשכן (עיין רש"י, וכן ב'סדר עולם', ובפסיקתא זוטרתי). זה גם עניינו של יום הכיפורים שנקבע כיום כפרה ניצחי. ביום זה נכנס כהן גדול לקודש הקדשים, מקטיר קטורת, ומזה מן הדם אל מול פני הכפורת, ובכך מבקש מחילה על העבר, ומודיע במעשיו, כי עיני ישראל נשואות מעתה לדבר ה' הנשמע מבין שני הכרובים. זו השעה בה מתקיים מעשה התשובה של העם על העבר הרחוק - בבחינת "וחטאתי נגדי תמיד" -והן על חטאי השנה של כלל ישראל.

 

 

 

 

שבת שלום


להקדשת החידוש (בחינם!) לעילוי נשמה, לרפואה ולהצלחה לחץ כאן
חולק? מסכים? יש לך מה להוסיף? חווה דעתך על החידוש!
דיונים - תשובות ותגובות (0)
טרם נערך דיון סביב חידוש זה