chiddush logo

העגל הרגלים והמקדשים

נכתב על ידי יניב, 10/3/2012

 מובא בשם היהודי הקדוש מפרשיסחא שבלק רצה להזיק לישראל ע"י הזכרת העגל,וה' ענה לו בדברי האתון "למה הכיתני זה שלוש רגלים" שרמזה לו על 3 הרגלים (פסח שבועות וסוכות) שהם 360 שעות ביחד(15 יום כפול 24 שעות ביממה)שבזה מתבטל חטא העגל שהיה 6 שעות ע"י שבטל בשישים.

וניראה שבזה מובן שבעניין הלוחות השניים נאמר "שלש פעמים בשנה יראה כל זכורך את פני האדן ה' אלקי ישראל" (שמות לד,כג) שלכאורה מה הקשר ללוחות השניים?-אלא שהרגלים זהו שורש כפרת העגל כמו שאמר היהודי,ולכן קבלת הלוחות השניים שבאו עם כפרה לישראל על העגל נאמרו יחד עם הרגלים.לכן גם "אלקי ישראל" כנגד "אלה אלהיך ישראל"(לב,ח) שנאמר בעגל,ולכן גם נאמר שם "אלהי מסכה לא תעשה לך"(לד,יז)כנגד "ויעשהו עגל מסכה" (לב,ד).  וניראה שהמקדש במהותו בא כנגד הר סיני(המשך השכינה שבהר סיני)ולכן יש בו קשר לעגל(שחטאו בסיני) ולכן "אלה פקודי המשכן משכן העדת"(לח,כא) ופרש"י:'משכן העדת-עדות לישראל שויתר להם הקב"ה על מעשה העגל,שהרי השרה שכינתו בניהם' אולם באותו פס' נאמר גם "המשכן משכן-שני פעמים רמז למקדש שנתמשכן בשני חורבנין על עונותיהן של ישראל'(רש"י שם) מדוע זה בא יחד?-וניראה שעונותיהם של ישראל נובעים משורש העגל, שאילו לא חטאו בעגל וירדו ממדרגתם היו נישארים כמלאכים,ומימלא לא היו חוטאים,ולכן יש קשר בין חורבן המקדש מהעונות לחטא העגל. וניראה יותר מזה,שהחורבן עצמו נובע מהקשר לעגל,שהמקדש כמו הר סיני,ופגמו בו בעגל, ופגם זה גורם גם בהמשכו לפגיעה בביהמק"ד.לכן כמו שהעגל היה קיים יומיים(יום קודם יצרוהו)כך נחרב המקדש פעמיים,ואף המשכן התבטל,וכך זה כמו 3 פעמים(משכן ו-2 מקדשות)כעין 3 רגלים.שבועות כנגד המשכן שבו היה כמו המשך מתן תורה,ולכן כשבועות זמן מתן תורה.המקדשות כנגד פסח וסוכות שהם שבוע,שזה זמן שלם,כך המקדש היה במקום שכנגד מקדש של מעלה ולכן כעין שלם.גם העולם נימשך מאבן השתיה בירושלים,ששם המקדש,ולכן מקום המקדש כעין מקום בריאת העולם,ולכן שבוע.וכיון שבנ"י פגמו בחטאים,זה הזכיר את העגל,שלא ראוי שיכופר,ולכן נחרבו כנגד הכפרה של הרגלים,ולעתיד יקום בשלמות ולא יחרב לעולם,שהעגל יכופר לגמרי.

להקדשת החידוש (בחינם!) לעילוי נשמה, לרפואה ולהצלחה לחץ כאן
חולק? מסכים? יש לך מה להוסיף? חווה דעתך על החידוש!
דיונים - תשובות ותגובות (0)
טרם נערך דיון סביב חידוש זה