chiddush logo

יום הזכרון לחללי צה"ל הי"ד

נכתב על ידי יניב, 22/4/2012

 יום הזכרון ניקבע בערב יום העצמאות. ניראה אולי שהנה נאמר על המתים על קידוש השם 'הרוגי מלכות אין כל בריה יכולה לעמוד במחיצתן'(ב"ב י,ב) ומה המיוחד בהם?-בפשטות זה שע"י שמתו על הקדושה אז בכך כמו שקידשו את כל גופם לה'. וניראה יותר מזה שבפרשת מיתת בני אהרן נאמר 'עכשיו רואה אני שהם גדולים ממני וממך' (רש"י ויקרא י,ג) ולא מובן הרי הם מתו כי חטאו אז איך אפשר לומר שהם גדולים ממשה ואהרן? ועוד שבחז"ל מובאים חטאים רבים שלהם? ובפרט שהקריבו אש זרה שזה נישמע כמו ע"ז-אש  שה' לא ציוה?-אלא יש כאן לימוד גדול שאמנם ישנם אנשים שכלפי חוץ ניראה שהם חוטאים גדולים,אולם נשמתם גדולה מאד ולכן גם שמתו והגיע להם למות בשל חטאם ,בכ"ז כיון שמוכח שבמיתתם מתו וקידשו בעולם קידוש השם גדול-זהו מכח גדלות נשמתם שזכו להגיע למעלה שכזו וזה מעל כל חטאיהם. אותו דבר בהרוגי מלכות. וניראה שלכן מובא בב"ב שמבררים מיהם הרוגי מלכות אומרת הגמ' 'אילימא ר"ע וחבריו ' מדוע מביאים דווקא את ר"ע הרי היו 10 הרוגי מלכות,במה מיוחדותו של ר"ע על השאר שהוא מובא בתור הראשי?-אלא זה כמו שאמרנו בא לומר על הנשמה הגדולה ולכן ר"ע מיוחד שהיה בחכמת התורה מעל משה(כמו שמביאים חז"ל שמשה לא הבין מה ר"ע לימד) ולכן הביאו אותו בראש לרמז על הפנימיות הכללית שלו בקדושה..וגם אולי רמז למיתת בני אהרן שמשה אמר שגדולים מהם... ועוד שהנה תלמידי ר"ע מתו בספירת העומר שמרן גדול הדור הרה"ג שלמה גורן זצוק"ל זיע"א מביא('מועדי ישראל') שע"פ גירסת אגרת רב שרירא גאון משמע שמתו בשמד בזמן בר כוכבא.. ולכן אולי נקטו ר"ע בראש גם כדי לרמוז על תלמידיו.. וכך בימנו אותם חללי צה"ל הי"ד שמתו על הקדושה .. במלחמה על א"י ועזרת ישראל מיד צר מוכח על נישמתם הגדולה שלכן זכו למות מות קדושים שאין בריה יכולה לעמוד במחיצתם.. וניקבע הזמן כך שיוצא בספירת העומר (כעין תלמידי ר"ע) בערב יום העצמאות,שיש חשיבות לחבר בין המיתה לזמן המייצג את מעלת מיתתם. שכך בני אהרן מוזכרים בהקשר ליוה"כ (פרשת "אחרי מות") שבמיתתם קידשו סופית את המשכן ולכן ראוי להזכירם בהקשר ליוה"כ שהוא החיבור בשיאו למעלת הקשר שביננו לקה"ק ולה'-ולכן מזכיר את מעשה בני אהרן. ועוד שעל הקישור בין מיתת בני אהרן ליוה"כ אומרים חז"ל שזה בא לומר שמיתת צדיקים מכפרת כמו יוה"כ,וניראה שזה בא לומר בעומק שבמיתתם שכיפרו ,חיברו לבנ"י את מעלת כפרת יוה"כ (שמתו על חטא העגל,וביוה"כ נאמר סלחתי על העגל) ולכן ניראה גם כאן אצלנו שע"י מיתתם של חללי צה"ל הי"ד הם חיברו לנו את הזכות לחיות בארץ 'תניא רבי שמעון בן יוחאי אומר שלש מתנות טובות נתן הקדוש ברוך הוא לישראל וכולן לא נתנן אלא ע"י יסורין אלו הן תורה וארץ ישראל והעולם הבא'(ברכות ה,א) ולכן קבלתנו את הארץ זה בזכות היסורים שעוברים עלינו בא"י כשבראשם זה כמובן המתים על הארץ הי"ד. לכן ראוי שבערב יום העצמאות ניקבע יום הזכרון לקדושי מערכות ישראל הי"ד.

להקדשת החידוש (בחינם!) לעילוי נשמה, לרפואה ולהצלחה לחץ כאן
חולק? מסכים? יש לך מה להוסיף? חווה דעתך על החידוש!
דיונים - תשובות ותגובות (0)
טרם נערך דיון סביב חידוש זה