chiddush logo

שאלות ברש''י (1 תגובות לחידוש זה)

נכתב על ידי mose67, 6/4/2010

סוף מעשה במחשבה תחילה

הצהרה אישית על החזון והיעדים אשר מדריכים אותך בעולם התורה
"ב''ה מתכון לבן גאון (או לישיבה שמייצרת גאונים) בעקבות המצב שאנו רואים הרבה נושרים מישיבות ומהיהדות לדעתי צריך לעשות שינוי רציני (מי שפוחד משינויים יעשה זאת לפחות עבור הנושרים) הישיבה תחלק את 8 שעות הלימוד כך: עיונא, גירסא, משניות ותויו''ט, מדרשים, טור וב''י, שו''ע ונ''כ, חומש ומפרשי מקראות גדולות, נ''ך ומפרשי המקראות גדולות. בנוסף לכך: כל יום א' יהיה שעה עם מומחה לציצית (איך קושרים, מנהגים, מה פוסל וכו') תפילין, שעטנז, שופר, סימני עופות טהורים וכו' כל שבוע מצוה אחרת. כל יום ג' מומחה ליהדות פולין או טוניס או ברסלב או תימנים מי היו תולדותיהם רבותיהם ספריהם וכו'. כל יום ה' מומחה לניגוני חסידים ובקשות ופיוטי עדות כל שבוע עדה אחרת. בטוחני שכל הלומד בישיבה זו אהבתו לתורה וידיעותיו ישמרוהו נטוע חזק ביהדות וגם אם ינשור חלילה אז היהדות תהיה נזכרת במוחו כחוויה נפלאה."
mose67 (‏יום שני ‏01 ‏ינואר ‏2018)

ב''ה

כידוע מספרים הקדושים גודל הדיוק בפירש''י עה''ת עד המליצה שעל טיפת דיו של רש''י יש לשבת שבעה נקיים והראם והגו''א ועוד מתעמקים בדבריו,והרבי מליובאוויטש כותב עמודים שלמים על מספר מלים של רש''י,

ועל פי זה עלתה לי שאלה,בפירוש רש''י על המלים (חיי שרה כ''ד כ''ה)ותאמר אליו גם תבן גם מספוא רב עמנו בדברי רבקה לאליעזר אומר רש''י כל מאכל הגמלים קרוי מספוא כגון תבן ושעורים ע''כ ולא זכיתי להבין הרי מדברי רבקה (גם תבן גם מספוא)משמע שתבן אינו מספוא שלכן רבקה מחלקת זאת לשתיים אשמח למשיבים

 

שאלה נוספת ברש''י וירא (יט יז)אומר רש''י לגבי לוט אתה הרשעת עמהם ובזכות אברהם אתה ניצול ע''כ ולא זכיתי להבין הרי רש''י בעצמו אומר (יט א)מבית אברהם למד לוט לחזר על האורחים,וגם אמר לאשתו (יט כו)תני מעט מלח לאורחים ומדועאומר רש''י לגבי לוט אתה הרשעת עמהם הרי ביחזקאל (ט''ז מ''ט)כתוב בפירוש זאת היתה חטאת סדום ...ויד עני ואביון לא החזיקה, אשמח למשיבים גם על שאלה זאת

להקדשת החידוש (בחינם!) לעילוי נשמה, לרפואה ולהצלחה לחץ כאן
יודע את התשובה? חושב אחרת
דיונים - תשובות ותגובות (1)
דביר (8/4/2010)
בחיפוש מעמיק בכמה מקורות נראה לי ליישב את השאלה הראשונה כך:

לפי ויקיפדיה המספוא נחלק לשני סוגים עיקריים:
מזון גס ומזון מרוכז, והתבן נכלל במזון הגס, "והוא קש הגס (שבי"ל)" ואפשר לומר שרבקה אומרת כדי לזכות לארחו -יש לנו את כל סוגי מאכל הבהמות רק תבוא כמו שנאמר היום "תבוא אלי שבת יש לי חלות חמות והרבה אוכל".