chiddush logo

השטן מנסה בכל כוחו לבטל את עבודת המקדש – ומאתיים המצוות המתקיימות במקום

נכתב על ידי DoarHamikdash, 1/6/2021

 ב"ה


פרשת שלח - פרשת המקדש

 

השטן מנסה בכל כוחו לבטל את עבודת המקדש –

ומאתיים המצוות המתקיימות במקום

 

הרב ישראל אריאל שליט"א

ראש ישיבת המקדש

וראש ומייסד מכון המקדש

 

אברהם קיבל את כל ארץ ישראל מנהר מצרים ועד הנהר הגדול נהר פרת. מכל מקום, אמרו חז"ל, שהעיז אברהם פניו (שמות רבה טו) בבקשה נוספת: "כיון שנתן לו [הקב"ה] הכל, אמר לו: אם אין אתה נותן לי בית המקדש ת"ק אמה על ת"ק אמה - לא נתת לי כלום! ונתן לו הקדוש ברוך הוא כל מה שבקש".

            הווה אומר, שההליכה להר המוריה, היא פסגת חייו של אברהם, זו השעה בה מניח אברהם את היסוד להקמת מקדש ה' בירושלים, ושם הכריז: "בהר ה' יראה!" הרמב"ם מגדיר את המקדש במורה נבוכים (ג, מה) כ'תכלית התורה'.

            מובן, אפוא, מדוע השטן ניסה למנוע מאברהם את הקמת המקדש. וכבר כתב בעל אור החיים יסוד גדול בתורה (דברים לב): "כי דבר שבקדושה - יש כנגדו בסיטרא אחרא! כאומרו (קהלת ז): 'גם את זה לעומת זה עשה עשה האלוקים'".

            כעין זה אירע בראשית ימי בית שני, שם בא השטן לקטרג על בוני המקדש. כמובא בזכריה (ג, א): "ויראני את יהושע הכהן הגדול עומד לפני מלאך ה' והשטן עומד על ימינו לשיטנו". בכך ניסה השטן לעקור ולשבש את עבודת המקדש בראשית בניינו בידי עולי בבל. כנגד ניסיון זה באה הגערה השמימית: "ויאמר ה' אל השטן: יגער ה' בך השטן! ויגער ה' בך [כי ה' הוא] הבוחר בירושלם!" כלומר הקב"ה, כביכול, הוא עצמו יוצא נגדך. (וראה רמב"ם מורה נבוכים ג, כב).

            ידיעה זו חשובה לזמננו אנו, ומובא בקול התור (פרק חמישי) שכשישראל חוזרים לארצם ולירושלים, השטן מקטרג, והסיטרא אחרא מתגברת, ורוח המרגלים מתעטפת בלבוש של תלמידי חכמים, המנסים למנוע את העלייה ארצה ואת בניין ירושלים והמקדש.

זה מה שקורה בעצם הימים הללו, מול העלייה המתגברת של יהודים יראי שמים להר הבית, מול התפרעות הערבים בהר לחזק את אחיזתם בו, יש תלמידי חכמים המגנים את העולים להר, בטענה שהם מציתים את אש השנאה הערבית. וכי עד היום לא היה שפך דמים בארץ?! האם רק עתה התחדש?! "צריך לוותר על הר הבית למען השלום", טוענים הם, "הרי גם דוד קנה את גורן ארוונה בדרכי שלום". בזדון או בשגגה, אין מזכירים חכמים אלה, כי דוד הזדרז לקנות את הגורן, כדי להציל את עם ישראל מחרון אף ה' על ההתרשלות בבניין המקדש. קניין הר המוריה מידי ארוונה - שהיה 'גר תושב', וכן הקמת המזבח, הם שעצרו את המגיפה בה מתו שבעים אלף מישראל.

"הרבה מעכבים מכאן ועד גיחון" אמרו חז"ל, ביניהם תלמידי חכמים בישראל. אך בנים נאמנים לאברהם אבי האומה, ימשיכו לעלות להר בית ה', גם אם יצטרכו להכנס עד צווארם ל"מי הנהר", עד ייבנה הבית ויתקיים דבר ה' בתורתו: "בהר ה' יראה!"

שבת שלום


להקדשת החידוש (בחינם!) לעילוי נשמה, לרפואה ולהצלחה לחץ כאן
חולק? מסכים? יש לך מה להוסיף? חווה דעתך על החידוש!
דיונים - תשובות ותגובות (0)
טרם נערך דיון סביב חידוש זה