chiddush logo

תורתך_שעשועי

כל החידושים של תורתך_שעשועי | כל התגובות של תורתך_שעשועי

סיכום קצר מתוך שיעורו של הרב יגאל שנדורפי להערות או הצטרפות לרשימת תפוצה -  philippinhas@gmail.com (אפשר לשלוח למייל זה גם שאלות לרב ובע"ה במידת האפשר הרב יתייחס לשאלות ) חיב...

  סיכום קצר מתוך שיעורו של הרב יגאל שנדורפי - ראש ישיבת ישועת מרדכיתהליך השחרור מהעבדות שעברו בני ישראל בלקיחת השא ארבעה מימים לפני ליל יצאת מצרים ה' מצווה את בני ישראל להקריב את קו...

סיכום קצר מתוך שיעורו של הרב יגאל שנדורפי - ראש ישיבת ישועת מרדכילהכנה למצוות יש ערך גדול מאוד, מעין השכר המצווה בעצמה. אם נפנים הסתכלות זו נוכל להפוך מעשים שעושים בכל יום למשמעותיים וממילא כל ...

 סיכום קצר מתוך שיעורו של הרב יגאל שנדורפי - ראש ישיבת ישועת מרדכי מה מביא את הגאולה? כיצד להתייחס לקשיים בדרך לגאולה? מתוך עיון בפסוקים עולה דבר מעניין, הפעם הראשונה ששם ה' נזכר ביח...

סיכום קצר מתוך שיעורו של הרב יגאל שנדורפי - ראש ישיבת ישועת מרדכיהלימוד העמוק שה' מלמד את משה רבינו במעמד הסנה הוא שרצונו שמשה ילמד זכות על עם ישראל וכך תתאפשר הגולה למרות כל הקשיים ונפילות. ...

 סיכום קצר מתוך שיעורו של הרב יגאל שנדורפי - ראש ישיבת ישועת מרדכיהיחס בין ההשגחה לבין האחריות האישית למעשינו. בדברי יוסף הצדיק לאחיו אנו רואים שתי גישות הנראות כסותרות. מצד אחד: "...

 סיכום קצר מתוך שיעורו של הרב יגאל שנדורפי - ראש ישיבת ישועת מרדכילא רק "אנשים גדולים" עושם דברים משמעותיים. אדם לא יכול לפתור את עצמו מעשייה בטענה שהוא "אדם פשוט" כל א...

 סיכום קצר מתוך שיעורו של הרב יגאל שנדורפי - ראש ישיבת ישועת מרדכישלום בית מתוך הפרשה - למה אנחנו לא רואים את המציאות הפשוטה? פרעה חולם חלום והחרטומים אינם מצליחים לפתור לו אותו. נשאלת ...

סיכום קצר מתוך שיעורו של הרב יגאל שנדורפי להערות או הצטרפות לרשימת תפוצה -  philippinhas@gmail.com אפשר לשלוח למייל זה גם שאלות לרב ובע"ה במידת האפשר הרב יתייחס לשאלות   ה...

 סיכום קצר מתוך שיעורו של הרב יגאל שנדורפי - ראש ישיבת ישועת מרדכיאור נרות חנוכה מספר לכל הרואים את גודל מחתנו בה'. וגורם להגדלת אהבתו של ה' בנו. מדוע אדם שרואה נרות חנוכה מברך (אם הוא ל...

סיכום קצר מתוך שיעורו של הרב יגאל שנדורפי - ראש ישיבת ישועת מרדכימה הסיבה לייסודו של חג החנוכה, האם זהו זיכרון לנס פח השמן או לניצחון המעטים מול רבים? על מה נקבע חג החנוכה? לכאורה התשובה פשו...

  סיכום קצר מתוך שיעורו של הרב יגאל שנדורפי - ראש ישיבת ישועת מרדכיהסבר פנימי להלכות חנוכה. מספר שאלות נשאלות מתוך עיון בהלכות חנוכה לרמב"ם. מצווה זו מקיימים דווקא מחוץ לבית ו...

  סיכום קצר מתוך שיעורו של הרב יגאל שנדורפי - ראש ישיבת ישועת מרדכיכוח החכמה והחן, כיצד שינה יעקב אבינו את גורלו של עם ישראל בגיל חמש עשרה. נשאלת השאלה כיצד יכול יעקב אבינו להתמודד ...

  סיכום קצר מתוך שיעורו של הרב יגאל שנדורפי - ראש ישיבת ישועת מרדכיבמבט ראשון אנו חושבים שמי שמוותר - מפסיד, נראה מספר דוגמאות לכך שדווקא על-ידי הוויתור מגיעים למעלות גדולות שאי אפשר ...

  סיכום קצר מתוך שיעורו של הרב יגאל שנדורפי - ראש ישיבת ישועת מרדכיאחדות למרות אי-אחידות.ליעקב אבינו נולדים שנים עשר ילדים, השבטים שמהם נבנה עם ישראל. לכל שבט ייחוד משלו ודרך משלו בעב...

מידע אישי

67 חידושים
0 תגובות
335 נקודות
שם: pinhas
חידושים וסיכומי שיעורים. שזכיתי לסכם מהשיעורים של הרב יגאל שנדורפי שליט"א ראש ישיבת ישועת מרדכי ע"ש הרב ישעיה'לה מקרסטיר - בנחליאל philippinhas@gmail.com *** ישיבת ישועת מרדכי היא ישיבה לבחורים אוהבי תורה ועשייה. ישיבה תורנית ומשפחתית עם חיבור לתורת ארץ ישראל. - מסגרת שהיא מחוץ למסגרת סרטון תדמית: https://www.youtube.com/watch?v=UO3xCgBUOEY טלפון לפרטים מזכיר הישיבה : פינחס בן חמו - 0545770853
מין: גבר
תאריך הרשמה: 8/2/2020