chiddush logo

תורתך_שעשועי

כל החידושים של תורתך_שעשועי | כל התגובות של תורתך_שעשועי

    סיכום קצר מתוך שיעורו של הרב יגאל שנדורפי ראש ישיבת ישועת מרדכילהערות או הצטרפות לרשימת תפוצה -  philippinhas@gmail.comמה ניתן ללמוד מתפילתם של משה ואהרן, על אופן הע...

   סיכום קצר מתוך שיעורו של הרב יגאל שנדורפי ראש ישיבת ישועת מרדכילהערות או הצטרפות לרשימת תפוצה -  philippinhas@gmail.comנשאלת השאלה מדוע נמצא צום במהלך חודש אדר שבו צריך לה...

   סיכום קצר מתוך שיעורו של הרב יגאל שנדורפי ראש ישיבת ישועת מרדכילהערות או הצטרפות לרשימת תפוצה -  philippinhas@gmail.comמתוך שיעור שלום בית 13 – לקראת פרים שחל להיות ביו שי...

  סיכום קצר מתוך שיעורו של הרב יגאל שנדורפי ראש ישיבת ישועת מרדכילהערות או הצטרפות לרשימת תפוצה -  philippinhas@gmail.comבעשרת הדיברות כמו בכל ציווי של ה' יש עומק גדול ומקופלים בו...

  סיכום קצר מתוך שיעורו של הרב יגאל שנדורפי ראש ישיבת ישועת מרדכילהערות או הצטרפות לרשימת תפוצה -  philippinhas@gmail.comלמה התורה קוראת ללשון הרע "שקר"? אם אדם היה עד ל...

 סיכום קצר מתוך שיעורו של הרב יגאל שנדורפי ראש ישיבת ישועת מרדכילהערות או הצטרפות לרשימת תפוצה -  philippinhas@gmail.comהאם המצווה "כל אלמנה לא תענון" היא מצווה נדירה או שמא ...

סיכום קצר מתוך שיעורו של הרב יגאל שנדורפי להערות או הצטרפות לרשימת תפוצה -  philippinhas@gmail.com (אפשר לשלוח למייל זה גם שאלות לרב ובע"ה במידת האפשר הרב יתייחס לשאלות ) חיב...

  סיכום קצר מתוך שיעורו של הרב יגאל שנדורפי - ראש ישיבת ישועת מרדכיתהליך השחרור מהעבדות שעברו בני ישראל בלקיחת השא ארבעה מימים לפני ליל יצאת מצרים ה' מצווה את בני ישראל להקריב את קו...

סיכום קצר מתוך שיעורו של הרב יגאל שנדורפי - ראש ישיבת ישועת מרדכילהכנה למצוות יש ערך גדול מאוד, מעין השכר המצווה בעצמה. אם נפנים הסתכלות זו נוכל להפוך מעשים שעושים בכל יום למשמעותיים וממילא כל ...

 סיכום קצר מתוך שיעורו של הרב יגאל שנדורפי - ראש ישיבת ישועת מרדכי מה מביא את הגאולה? כיצד להתייחס לקשיים בדרך לגאולה? מתוך עיון בפסוקים עולה דבר מעניין, הפעם הראשונה ששם ה' נזכר ביח...

סיכום קצר מתוך שיעורו של הרב יגאל שנדורפי - ראש ישיבת ישועת מרדכיהלימוד העמוק שה' מלמד את משה רבינו במעמד הסנה הוא שרצונו שמשה ילמד זכות על עם ישראל וכך תתאפשר הגולה למרות כל הקשיים ונפילות. ...

 סיכום קצר מתוך שיעורו של הרב יגאל שנדורפי - ראש ישיבת ישועת מרדכיהיחס בין ההשגחה לבין האחריות האישית למעשינו. בדברי יוסף הצדיק לאחיו אנו רואים שתי גישות הנראות כסותרות. מצד אחד: "...

 סיכום קצר מתוך שיעורו של הרב יגאל שנדורפי - ראש ישיבת ישועת מרדכילא רק "אנשים גדולים" עושם דברים משמעותיים. אדם לא יכול לפתור את עצמו מעשייה בטענה שהוא "אדם פשוט" כל א...

 סיכום קצר מתוך שיעורו של הרב יגאל שנדורפי - ראש ישיבת ישועת מרדכישלום בית מתוך הפרשה - למה אנחנו לא רואים את המציאות הפשוטה? פרעה חולם חלום והחרטומים אינם מצליחים לפתור לו אותו. נשאלת ...

סיכום קצר מתוך שיעורו של הרב יגאל שנדורפי להערות או הצטרפות לרשימת תפוצה -  philippinhas@gmail.com אפשר לשלוח למייל זה גם שאלות לרב ובע"ה במידת האפשר הרב יתייחס לשאלות   ה...

מידע אישי

73 חידושים
0 תגובות
365 נקודות
שם: pinhas
חידושים וסיכומי שיעורים. שזכיתי לסכם מהשיעורים של הרב יגאל שנדורפי שליט"א ראש ישיבת ישועת מרדכי ע"ש הרב ישעיה'לה מקרסטיר - בנחליאל philippinhas@gmail.com *** ישיבת ישועת מרדכי היא ישיבה לבחורים אוהבי תורה ועשייה. ישיבה תורנית ומשפחתית עם חיבור לתורת ארץ ישראל. - מסגרת שהיא מחוץ למסגרת סרטון תדמית: https://www.youtube.com/watch?v=UO3xCgBUOEY טלפון לפרטים מזכיר הישיבה : פינחס בן חמו - 0545770853
מין: גבר
תאריך הרשמה: 8/2/2020