chiddush logo

עמלק

נכתב על ידי יניב, 14/3/2014

 מדוע למחות זכר עמלק, מה עשו הקטנים שלא חטאו, הרי לא מענישים בנים על חטא אבותם (דברים כד,טז)?- אלא שבעמלק זה מושרש בעם, ולכן אף הקטנים הם חלק מהעם, וכן כל הקשור אליו ממונית ששם עמלק חל עליו, וזה בכל הזמנים ובכל מקום, כיון שהוא חלק מהעם, שלעם אין הגדרה של מקום או זמן, וכך בכל אחד מהם חל כח טומאת עמלק ויש להשמיד את כולם. ומה המיוחד דווקא בו בטומאה?- אלא שהוא שורש הטומאה, שמאברהם יצא יצחק, החלק הצדיק (ישמעאל הרשע) וממנו יצאו עשו ויעקב, שיעקב לקח את חלק הקדושה ועשו את הרשעה, ומעשו שהוא חלק הרשע היה את אליפז שהוא החלק הטוב, שהיה תלמידו של יעקב, וממנו יצא עמלק שהוא רשע, כעין תמצית הרשעה, שזה כנגד זה בעולם- קדושה מול טומאה, ולכן בפרוט הטומאה שבעשו יש את חלק הקדושה באליפז, וכשמוציאים ממנו את הטומאה- שמתנגד אפילו למעט קדושה שיש בעשו זהו תמצית הרועה (וזה דרך אמו שרצתה לידבק באברהם ולא קיבלה [סנהדרין צט,ב] שלכן כחו הוא היפך הקדושה, שנידחה מהקדושה וכך הוגדר במיוחד נגד הקדושה). ומה המיוחד בו?- מצינו בשבעת העממין דין השמדה, ואצלם הע"ז היתה מרצון ולא רק מסורת אבותם (חולין יג,ב) אבל זה בא"י, שיש כח קדושה ולכן כנגדו גם כח לרשעה ולכן בו ע"ז בכוונה ,ואצלם זה התחזק יותר משאר העמים שכך, בשל קשרם העמוק לא"י שהיה שלהם, ולכן לשבעת העממין אין דין השמדה בחו"ל (ולדעה שאפשר לעשות איתם שלום בארץ [ראה באריכות ב"תורת השבת והמועד" למרן פאר הדור הגר"ש גורן זצוק"ל זיע"א] כיון שמקבלים אותנו כבעלי א"י, שמעלים לנו מס ולא עובדים ע"ז, בזה מסכימים לקדושה ובכך כח הרשעה פוחת ומוריד מהם דין השמדה) אבל בעמלק זה מושרש בו, ולכן בכל מקום יש להשמידו שהוא הטומאה בשיאה, עשיה של להכעיס, שזהו 'עמלק' בא"ת ב"ש 'זיכד'='כי זד'- סיבתו היא שהוא עושה בזדון, שזה טבוע בו. כדי להלחם בו יש צורך בכח א"י, שיש בה כח נגד הזדון, כמו שבא לידי ביטוי בע"ז בזדון, כך בקדושתו יש כח להשמיד את זדון הטומאה. שלא כשאר עמים שמתחברים לשנאה שירדה מסיני (שבת פט,ב) שמתחברים לכח נגד הקדושה בעולם, אצל עמלק זה טבוע בהם, הם מורידים כח טומאה לעולם ודרכם יש לשונאי ישראל כח נגדנו , שעמלק הופיע ברפידים לפני סיני כשרפו מד"ת (תנחומא "בשלח" סימן כה) שזה חלק שבעשו שכשיעקב מרפה מקדושה כח עשו עולה (רש"י בראשית כז,מ) ןעמלק הוא התמצית המרוכזת לזה, ולכן הוא זה שפתח את הפתח להיזק לבנ"י ע"י שנילחם, שעד אז לא העיזו והוא קופץ וצינן את האמבטיה כמשל הידוע (תנחומא כי תצא סימן ט), שזה מראה מה כחו שמשפיע בעולם להזיק לישראל. ודרך א"י שהיא הקדושה בעולם, חיבור בכוונה גדולה לה', בה יש כח לפגוע בעמלק, ולכן דווקא אחרי כיבוש הארץ הגמור, שנחים מהאויבים מסביב, אז באים בכח שלמות קדושת א"י לילחם בעמלק (דברים כה,יט). ולכן אפשר לומר שבערד עמלק התחפשו לכנענים (רש"י במדבר כא,א), כמו שמראה את פחדם מא"י שתנתן לנו, שלכן זיהו עצמן ככנענים שלא רוצים שישראל יכנסו לארץ, וזה בערד רמז של 'רד-ע' שירדו ב-70 (ע) נפש למצרים, כך רצו שלא יכנסו לא"י, שלכן גם הם אלו שדירבנו את פרעה לרדוף אחרי בנ"י (מכילתא מסכתא דויהי פרשה א' [שמות יד,ד]) כדי שלא יצאו ממצרים. ולכן עמלק מזוהה עם חורבן ירושלים (ילקו"ש רמז רסז) כיון שהוא נגד ישיבת בנ"י בא"י שזהו שלמות הקדושהבעולם, כמו שבא לידי ביטוי במקדש שמחברים שמים וארץ, ולכן הוא במיוחד נילחם בזה. לכן בפורים קבעו לזכר שושן את ערי חומה מימות יהושע בן נון, לרמז על א"י שזהו מקור הכח לילחם בעמלק כמו שהיה בפורים עם המן (ובפרט שבשושן הו הרבה עמלקים שלכן אסתר ביקשה עוד יום להשמידם, כמו שמביא מרן פאר הדור הגאון הגדול הרה"ג שלמה גורן זצוק"ל זיע"א ב'מועדי ישראל', ולכן זה מזוהה במיוחד עם כח א"י).

(לרפואת אברהם בן בתיה שליט"א)

להקדשת החידוש (בחינם!) לעילוי נשמה, לרפואה ולהצלחה לחץ כאן
חולק? מסכים? יש לך מה להוסיף? חווה דעתך על החידוש!
דיונים - תשובות ותגובות (0)
טרם נערך דיון סביב חידוש זה