chiddush logo

מציאת שם בפסוקי התנ"ך- שם המתחיל באות ה ומסתיים באות ר

נכתב על ידי dvir45, 7/12/2022

 מציאת שם בפסוקי התנ"ך- שם המתחיל באות ה ומסתיים באות ר

לדוגמא: הדר

 • בראשית י9-10: "הוא היה גבר ציד לפני ה' על כן יאמר כנמרד גבור ציד לפני ה' ותהי ראשית ממלכתו בבל וארך ואכד וכלנה בארץ שנער" (פירוט)
 • בראשית יא7-8: "הבה נרדה ונבלה שם שפתם אשר לא ישמעו איש שפת רעהו ויפץ ה' אתם משם על פני כל הארץ ויחדלו לבנת העיר" (פירוט)
 • בראשית יג9-10: "הלא כל הארץ לפניך הפרד נא מעלי אם השמאל ואימנה ואם הימין ואשמאילה וישא לוט את עיניו וירא את כל ככר הירדן כי כלה משקה לפני שחת ה' את סדם ואת עמרה כגן ה' כארץ מצרים באכה צער" (פירוט)
 • בראשית יז13-14: "המול ימול יליד ביתך ומקנת כספך והיתה בריתי בבשרכם לברית עולם וערל זכר אשר לא ימול את בשר ערלתו ונכרתה הנפש ההוא מעמיה את בריתי הפר" (פירוט)
 • שמות ט3-4: "הנה יד ה' הויה במקנך אשר בשדה בסוסים בחמרים בגמלים בבקר ובצאן דבר כבד מאד והפלה ה' בין מקנה ישראל ובין מקנה מצרים ולא ימות מכל לבני ישראל דבר"
 • שמות יד12: "הלא זה הדבר אשר דברנו אליך במצרים לאמר חדל ממנו ונעבדה את מצרים כי טוב לנו עבד את מצרים ממתנו במדבר"
 • ויקרא כב33-ויקרא כג1: "המוציא אתכם מארץ מצרים להיות לכם לאלהים אני ה' וידבר ה' אל משה לאמר"
 • במדבר טז13: "המעט כי העליתנו מארץ זבת חלב ודבש להמיתנו במדבר כי תשתרר עלינו גם השתרר" (פירוט)
 • במדבר יט12: "הוא יתחטא בו ביום השלישי וביום השביעי יטהר ואם לא יתחטא ביום השלישי וביום השביעי לא יטהר"
 • דברים א33-34: "ההלך לפניכם בדרך לתור לכם מקום לחנתכם באש לילה לראתכם בדרך אשר תלכו בה ובענן יומם וישמע ה' את קול דבריכם ויקצף וישבע לאמר"
 • דברים ב25-26: "היום הזה אחל תת פחדך ויראתך על פני העמים תחת כל השמים אשר ישמעון שמעך ורגזו וחלו מפניך ואשלח מלאכים ממדבר קדמות אל סיחון מלך חשבון דברי שלום לאמר" (פירוט)
 • דברים יב19-20: "השמר לך פן תעזב את הלוי כל ימיך על אדמתך כי ירחיב ה' אלהיך את גבלך כאשר דבר לך ואמרת אכלה בשר כי תאוה נפשך לאכל בשר בכל אות נפשך תאכל בשר" (פירוט)
 • דברים כח54: "האיש הרך בך והענג מאד תרע עינו באחיו ובאשת חיקו וביתר בניו אשר יותיר"
 • דברים לב12: "ה' בדד ינחנו ואין עמו אל נכר" (פירוט)
 • יהושע א9-10: "הלוא צויתיך חזק ואמץ אל תערץ ואל תחת כי עמך ה' אלהיך בכל אשר תלך ויצו יהושע את שטרי העם לאמר" (פירוט)
 • יהושע טו57-58: "הקין גבעה ותמנה ערים עשר וחצריהן חלחול בית צור וגדור"
 • שופטים יט24-25: "הנה בתי הבתולה ופילגשהו אוציאה נא אותם וענו אותם ועשו להם הטוב בעיניכם ולאיש הזה לא תעשו דבר הנבלה הזאת ולא אבו האנשים לשמע לו ויחזק האיש בפילגשו ויצא אליהם החוץ וידעו אותה ויתעללו בה כל הלילה עד הבקר וישלחוה בעלות השחר"
 • שמואל ב כד12-13: "הלוך ודברת אל דוד כה אמר ה' שלש אנכי נוטל עליך בחר לך אחת מהם ואעשה לך ויבא גד אל דוד ויגד לו ויאמר לו התבוא לך שבע שנים רעב בארצך אם שלשה חדשים נסך לפני צריך והוא רדפך ואם היות שלשת ימים דבר בארצך עתה דע וראה מה אשיב שלחי דבר"
 • מלכים א יד11: "המת לירבעם בעיר יאכלו הכלבים והמת בשדה יאכלו עוף השמים כי ה' דבר"
 • מלכים ב ה12-13: "הלא טוב אבנה ופרפר נהרות דמשק מכל מימי ישראל הלא ארחץ בהם וטהרתי ויפן וילך בחמה ויגשו עבדיו וידברו אליו ויאמרו אבי דבר גדול הנביא דבר אליך הלוא תעשה ואף כי אמר אליך רחץ וטהר"
 • מלכים ב יד25: "הוא השיב את גבול ישראל מלבוא חמת עד ים הערבה כדבר ה' אלהי ישראל אשר דבר ביד עבדו יונה בן אמתי הנביא אשר מגת החפר"
 • מלכים ב יח8: "הוא הכה את פלשתים עד עזה ואת גבוליה ממגדל נוצרים עד עיר מבצר"
 • מלכים ב יח33: "ההצל הצילו אלהי הגוים איש את ארצו מיד מלך אשור"
 • מלכים ב יט12: "ההצילו אתם אלהי הגוים אשר שחתו אבותי את גוזן ואת חרן ורצף ובני עדן אשר בתלאשר"
 • ישעיהו א4: "הוי גוי חטא עם כבד עון זרע מרעים בנים משחיתים עזבו את ה' נאצו את קדוש ישראל נזרו אחור"
 • ישעיהו ה20: "הוי האמרים לרע טוב ולטוב רע שמים חשך לאור ואור לחשך שמים מר למתוק ומתוק למר"
 • ישעיהו ה22: "הוי גבורים לשתות יין ואנשי חיל למסך שכר" (פירוט)
 • ישעיהו כג7: "הזאת לכם עליזה מימי קדם קדמתה יבלוה רגליה מרחוק לגור"
 • ישעיהו כט9: "התמהמהו ותמהו השתעשעו ושעו שכרו ולא יין נעו ולא שכר"
 • ישעיהו לז12: "ההצילו אותם אלהי הגוים אשר השחיתו אבותי את גוזן ואת חרן ורצף ובני עדן אשר בתלשר"
 • ישעיהו מב13: "ה' כגבור יצא כאיש מלחמות יעיר קנאה יריע אף יצריח על איביו יתגבר"
 • ישעיהו מב21: "ה' חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר"
 • ישעיהו סה14-15: "הנה עבדי ירנו מטוב לב ואתם תצעקו מכאב לב ומשבר רוח תילילו והנחתם שמכם לשבועה לבחירי והמיתך אדני ה' ולעבדיו יקרא שם אחר"
 • ירמיהו ב17-18: "הלוא זאת תעשה לך עזבך את ה' אלהיך בעת מוליכך בדרך ועתה מה לך לדרך מצרים לשתות מי שחור ומה לך לדרך אשור לשתות מי נהר
 • ירמיהו ב32: "התשכח בתולה עדיה כלה קשריה ועמי שכחוני ימים אין מספר"
 • ירמיהו ד5: "הגידו ביהודה ובירושלם השמיעו ואמרו ותקעו שופר בארץ קראו מלאו ואמרו האספו ונבואה אל ערי המבצר"
 • ירמיהו ה15: "הנני מביא עליכם גוי ממרחק בית ישראל נאם ה' גוי איתן הוא גוי מעולם הוא גוי לא תדע לשנו ולא תשמע מה ידבר"
 • ירמיהו ה20: "הגידו זאת בבית יעקב והשמיעוה ביהודה לאמר"
 • ירמיהו ז1: "הדבר אשר היה אל ירמיהו מאת ה' לאמר
 • ירמיהו ח9-10: "הבישו חכמים חתו וילכדו הנה בדבר ה' מאסו וחכמת מה להם לכן אתן את נשיהם לאחרים שדותיהם ליורשים כי מקטן ועד גדול כלה בצע בצע מנביא ועד כהן כלה עשה שקר
 • ירמיהו ח19: "הנה קול שועת בת עמי מארץ מרחקים הה' אין בציון אם מלכה אין בה מדוע הכעסוני בפסליהם בהבלי נכר
 • ירמיהו יא1: "הדבר אשר היה אל ירמיהו מאת ה' לאמר"
 • ירמיהו יג23-24: "היהפך כושי עורו ונמר חברברתיו גם אתם תוכלו להיטיב למדי הרע ואפיצם כקש עובר לרוח מדבר"
 • ירמיהו יח1: "הדבר אשר היה אל ירמיהו מאת ה' לאמר"
 • ירמיהו כא1: "הדבר אשר היה אל ירמיהו מאת ה' בשלח אליו המלך צדקיהו את פשחור בן מלכיה ואת צפניה בן מעשיה הכהן לאמר"
 • ירמיהו כב14: "האמר אבנה לי בית מדות ועליות מרוחים וקרע לו חלוני וספון בארז ומשוח בששר"
 • ירמיהו כה1-2: "הדבר אשר היה על ירמיהו על כל עם יהודה בשנה הרבעית ליהויקים בן יאשיהו מלך יהודה היא השנה הראשנית לנבוכדראצר מלך בבל אשר דבר ירמיהו הנביא על כל עם יהודה ואל כל ישבי ירושלם לאמר"
 • ירמיהו כה9-10: "הנני שלח ולקחתי את כל משפחות צפון נאם ה' ואל נבוכדראצר מלך בבל עבדי והבאתים על הארץ הזאת ועל ישביה ועל כל הגוים האלה סביב והחרמתים ושמתים לשמה ולשרקה ולחרבות עולם והאבדתי מהם קול ששון וקול שמחה קול חתן וקול כלה קול רחים ואור נר"
 • ירמיהו כח8: "הנביאים אשר היו לפני ולפניך מן העולם וינבאו אל ארצות רבות ועל ממלכות גדלות למלחמה ולרעה ולדבר" (פירוט)
 • ירמיהו ל1: "הדבר אשר היה אל ירמיהו מאת ה' לאמר"
 • ירמיהו לא20-21: "הציבי לך צינים שמי לך תמרורים שתי לבך למסלה דרך הלכתי שובי בתולת ישראל שבי אל עריך אלה עד מתי תתחמקין הבת השובבה כי ברא ה' חדשה בארץ נקבה תסובב גבר"
 • ירמיהו לב1: "הדבר אשר היה אל ירמיהו מאת ה' בשנת העשרית לצדקיהו מלך יהודה היא השנה שמנה עשרה שנה לנבוכדראצר"
 • ירמיהו לב27: "הנה אני ה' אלהי כל בשר הממני יפלא כל דבר"
 • ירמיהו לד1: "הדבר אשר היה אל ירמיהו מאת ה' ונבוכדראצר מלך בבל וכל חילו וכל ממלכות ארץ ממשלת ידו וכל העמים נלחמים על ירושלם ועל כל עריה לאמר"
 • ירמיהו לד8: "הדבר אשר היה אל ירמיהו מאת ה' אחרי כרת המלך צדקיהו ברית את כל העם אשר בירושלם לקרא להם דרור"
 • ירמיהו לה1: "הדבר אשר היה אל ירמיהו מאת ה' בימי יהויקים בן יאשיהו מלך יהודה לאמר"
 • ירמיהו מד1: "הדבר אשר היה אל ירמיהו אל כל היהודים הישבים בארץ מצרים הישבים במגדל ובתחפנחס ובנף ובארץ פתרוס לאמר" (פירוט)
 • ירמיהו מה1: "הדבר אשר דבר ירמיהו הנביא אל ברוך בן נריה בכתבו את הדברים האלה על ספר מפי ירמיהו בשנה הרבעית ליהויקים בן יאשיהו מלך יהודה לאמר"
 • יחזקאל יא3: "האמרים לא בקרוב בנות בתים היא הסיר ואנחנו הבשר" (פירוט)
 • יחזקאל לח7: "הכן והכן לך אתה וכל קהלך הנקהלים עליך והיית להם למשמר"
 • יואל א9-10: "הכרת מנחה ונסך מבית ה' אבלו הכהנים משרתי ה' שדד שדה אבלה אדמה כי שדד דגן הוביש תירוש אמלל יצהר"
 • יואל ד7-8: "הנני מעירם מן המקום אשר מכרתם אתם שמה והשבתי גמלכם בראשכם ומכרתי את בניכם ואת בנותיכם ביד בני יהודה ומכרום לשבאים אל גוי רחוק כי ה' דבר"
 • עמוס ב13: "הנה אנכי מעיק תחתיכם כאשר תעיק העגלה המלאה לה עמיר"
 • עמוס ה18: "הוי המתאוים את יום ה' למה זה לכם יום ה' הוא חשך ולא אור"
 • עמוס ו5: "הפרטים על פי הנבל כדויד חשבו להם כלי שיר"
 • עמוס ח8-9: "העל זאת לא תרגז הארץ ואבל כל יושב בה ועלתה כאר כלה ונגרשה ונשקה כיאור מצרים והיה ביום ההוא נאם אדני ה' והבאתי השמש בצהרים והחשכתי לארץ ביום אור"
 • עמוס ט7: "הלוא כבני כשיים אתם לי בני ישראל נאם ה' הלוא את ישראל העליתי מארץ מצרים ופלשתיים מכפתור וארם מקיר"
 • חבקוק ג2: "ה' שמעתי שמעך יראתי ה' פעלך בקרב שנים חייהו בקרב שנים תודיע ברגז רחם תזכור" (פירוט)
 • חגי ב19-20: "העוד הזרע במגורה ועד הגפן והתאנה והרמון ועץ הזית לא נשא מן היום הזה אברך ויהי דבר ה' שנית אל חגי בעשרים וארבעה לחדש לאמר" (פירוט)
 • זכריה ז7-8: "הלוא את הדברים אשר קרא ה' ביד הנביאים הראשנים בהיות ירושלם ישבת ושלוה ועריה סביבתיה והנגב והשפלה ישב ויהי דבר ה' אל זכריה לאמר"
 • זכריה יא2: "הילל ברוש כי נפל ארז אשר אדרים שדדו הילילו אלוני בשן כי ירד יער הבצור"
 • זכריה יד1-2: "הנה יום בא לה' וחלק שללך בקרבך ואספתי את כל הגוים אל ירושלם למלחמה ונלכדה העיר ונשסו הבתים והנשים תשגלנה ויצא חצי העיר בגולה ויתר העם לא יכרת מן העיר"
 • מלאכי ב10-11: "הלוא אב אחד לכלנו הלוא אל אחד בראנו מדוע נבגד איש באחיו לחלל ברית אבתינו בגדה יהודה ותועבה נעשתה בישראל ובירושלם כי חלל יהודה קדש ה' אשר אהב ובעל בת אל נכר"
 • דברי הימים א טז14-15: "הוא ה' אלהינו בכל הארץ משפטיו זכרו לעולם בריתו דבר צוה לאלף דור"
 • דברי הימים א כה10: "השלשי זכור בניו ואחיו שנים עשר"
 • דברי הימים א כה11: "הרביעי ליצרי בניו ואחיו שנים עשר"
 • דברי הימים א כה12: "החמישי נתניהו בניו ואחיו שנים עשר"
 • דברי הימים א כה13: "הששי בקיהו בניו ואחיו שנים עשר"
 • דברי הימים א כה14: "השבעי ישראלה בניו ואחיו שנים עשר"
 • דברי הימים א כה15: "השמיני ישעיהו בניו ואחיו שנים עשר"
 • דברי הימים א כה16: "התשיעי מתניהו בניו ואחיו שנים עשר"
 • דברי הימים א כה17: "העשירי שמעי בניו ואחיו שנים עשר"
 • דברי הימים א כה19: "השנים עשר לחשביה בניו ואחיו שנים עשר"
 • דברי הימים ב כ7-8: "הלא אתה אלהינו הורשת את ישבי הארץ הזאת מלפני עמך ישראל ותתנה לזרע אברהם אהבך לעולם וישבו בה ויבנו לך בה מקדש לשמך לאמר"
 • דברי הימים ב לב11: "הלא יחזקיהו מסית אתכם לתת אתכם למות ברעב ובצמא לאמר ה' אלהינו יצילנו מכף מלך אשור"
 • דברי הימים ב לד28: "הנני אספך אל אבתיך ונאספת אל קברתיך בשלום ולא תראינה עיניך בכל הרעה אשר אני מביא על המקום הזה ועל ישביו וישיבו את המלך דבר"
 • תהלים ז15: "הנה יחבל און והרה עמל וילד שקר"
 • תהלים ל4: "ה' העלית מן שאול נפשי חייתני מיורדי בור" (פירוט)
 • תהלים לג10-11: "ה' הפיר עצת גוים הניא מחשבות עמים עצת ה' לעולם תעמד מחשבות לבו לדר ודר"
 • תהלים לט14-תהלים מ1: "השע ממני ואבליגה בטרם אלך ואינני למנצח לדוד מזמור"
 • תהלים מו12-תהלים מז1: "ה' צבאות עמנו משגב לנו אלהי יעקב סלה למנצח לבני קרח מזמור"
 • תהלים נה8-9: "הנה ארחיק נדד אלין במדבר סלה אחישה מפלט לי מרוח סעה מסער"
 • תהלים עז9: "האפס לנצח חסדו גמר אמר לדר ודר"
 • תהלים פד13-תהלים פה1: "ה' צבאות אשרי אדם בטח בך למנצח לבני קרח מזמור"
 • תהלים פה6: "הלעולם תאנף בנו תמשך אפך לדר ודר"
 • תהלים קה7-8: "הוא ה' אלהינו בכל הארץ משפטיו זכר לעולם בריתו דבר צוה לאלף דור"
 • תהלים קז1-2: "הדו לה' כי טוב כי לעולם חסדו יאמרו גאולי ה' אשר גאלם מיד צר"
 • תהלים קיד3: "הים ראה וינס הירדן יסב לאחור"
 • תהלים קיד4-5: "ההרים רקדו כאילים גבעות כבני צאן מה לך הים כי תנוס הירדן תסב לאחור"
 • תהלים קכו6-תהלים קכז1: "הלוך ילך ובכה נשא משך הזרע בא יבוא ברנה נשא אלמתיו שיר המעלות לשלמה אם ה' לא יבנה בית שוא עמלו בוניו בו אם ה' לא ישמר עיר שוא שקד שומר"
 • תהלים קלב6: "הנה שמענוה באפרתה מצאנוה בשדי יער"
 • תהלים קלה13: "ה' שמך לעולם ה' זכרך לדר ודר"
 • תהלים קמג9-10: "הצילני מאיבי ה' אליך כסתי למדני לעשות רצונך כי אתה אלוהי רוחך טובה תנחני בארץ מישור"
 • תהלים קמד3-4: "ה' מה אדם ותדעהו בן אנוש ותחשבהו אדם להבל דמה ימיו כצל עובר"
 • תהלים קמד10-11: "הנותן תשועה למלכים הפוצה את דוד עבדו מחרב רעה פצני והצילני מיד בני נכר אשר פיהם דבר שוא וימינם ימין שקר"
 • תהלים קמז8: "המכסה שמים בעבים המכין לארץ מטר המצמיח הרים חציר"
 • תהלים קמז16: "הנתן שלג כצמר כפור כאפר יפזר" (פירוט)
 • תהלים קמח3: "הללוהו שמש וירח הללוהו כל כוכבי אור" (פירוט)
 • תהלים קנ3: "הללוהו בתקע שופר הללוהו בנבל וכנור"
 • איוב ג22: "השמחים אלי גיל ישישו כי ימצאו קבר"
 • איוב ד17: "האנוש מאלוה יצדק אם מעשהו יטהר גבר"
 • איוב ה27-איוב ו1: "הנה זאת חקרנוה כן היא שמענה ואתה דע לך ויען איוב ויאמר"
 • איוב ז12: "הים אני אם תנין כי תשים עלי משמר"
 • איוב י5: "הכימי אנוש ימיך אם שנותיך כימי גבר"
 • איוב טו35-איוב טז1: "הרה עמל וילד און ובטנם תכין מרמה ויען איוב ויאמר"
 • איוב כו14-איוב כז1: "הן אלה קצות דרכו ומה שמץ דבר נשמע בו ורעם גבורתו מי יתבונן ויסף איוב שאת משלו ויאמר"
 • איוב ל19: "הרני לחמר ואתמשל כעפר ואפר"
 • איוב לא4: "הלא הוא יראה דרכי וכל צעדי יספור"
 • איוב לג29: "הן כל אלה יפעל אל פעמים שלוש עם גבר"
 • איוב לג31: "הקשב איוב שמע לי החרש ואנכי אדבר"
 • איוב לד33: "המעמך ישלמנה כי מאסת כי אתה תבחר ולא אני ומה ידעת דבר"
 • איוב לו26: "הן אל שגיא ולא נדע מספר שניו ולא חקר"
 • איוב לו30-31: "הן פרש עליו אורו ושרשי הים כסה כי בם ידין עמים יתן אכל למכביר"
 • איוב לט1: "הידעת עת לדת יעלי סלע חלל אילות תשמר"
 • איוב מ2-3: "הרב עם שדי יסור מוכיח אלוה יעננה ויען איוב את ה' ויאמר"
 • משלי יא13: "הולך רכיל מגלה סוד ונאמן רוח מכסה דבר" (פירוט)
 • משלי יא31-משלי יב1: "הן צדיק בארץ ישלם אף כי רשע וחוטא אהב מוסר אהב דעת ושנא תוכחת בער" (פירוט)
 • משלי יד22-23: "הלוא יתעו חרשי רע וחסד ואמת חרשי טוב בכל עצב יהיה מותר ודבר שפתים אך למחסור" (פירוט)
 • משלי כא8-9: "הפכפך דרך איש וזר וזך ישר פעלו טוב לשבת על פנת גג מאשת מדינים ובית חבר" (פירוט)
 • משלי כה17-18: "הקר רגלך מבית רעך פן ישבעך ושנאך מפיץ וחרב וחץ שנון איש ענה ברעהו עד שקר" (פירוט)
 • משלי כח21: "הכר פנים לא טוב ועל פת לחם יפשע גבר" (פירוט)
 • קהלת ג20: "הכל הולך אל מקום אחד הכל היה מן העפר והכל שב אל העפר"
 • קהלת ז19: "החכמה תעז לחכם מעשרה שליטים אשר היו בעיר"
 • איכה א5: "היו צריה לראש איביה שלו כי ה' הוגה על רב פשעיה עולליה הלכו שבי לפני צר" (פירוט)
 • איכה ג15-16: "השביעני במרורים הרוני לענה ויגרס בחצץ שני הכפישני באפר"


 • להקדשת החידוש (בחינם!) לעילוי נשמה, לרפואה ולהצלחה לחץ כאן
  חולק? מסכים? יש לך מה להוסיף? חווה דעתך על החידוש!
  דיונים - תשובות ותגובות (0)
  טרם נערך דיון סביב חידוש זה