chiddush logo

צרעת מילה ושבת

נכתב על ידי יניב, 27/3/2014

 פרשת תזריע פותחת באשה יולדת ועוברת לדיני צרעתחז"ל דרשו על זה כמה דרשות.ואולי אפשר להוסיף שביולדת מופיע דין מילהואומרים חז"ל שברית מילה לשמונה ימים כיון שצריך שתעבור עליו שבת (מדרש רבה אמור כז,יוהנה על שבת נאמר "וקראת לשבת ענג" (ישעיהו נח,יגשזהו מעלה של השבת (ראה במאמרו של מרן גדול הדור ופארו הרה"ג שלמה גורן זצוק"ל זיע"א ב"תורת השבת והמועד") ונאמר שאין למטה מנגע ואין למעלה מענג (יצירה ב,זכך שבעצם הם הפכיםומימלא שבת היא ההפך מנגעניראה ששבת זה זמן לרוחני שהיא מחברת את האדם לתורה ולבנ"ישהחלק הקדושתי מאחד בבנ"י (שרק הגופים מחולקיםוזהו ההפך מנגע שבא על לשוה"ר,שמשתמש בפה לטומאה (במקום לתורהולפגיעה בבנ"יומימלא מי שמושלם בחיבורו לשבת לא יבוא לדין נגעיםוזהו הקשר למילה שהיא אות ברית קודששמצד אחד זהו החיבור ברית עם הומצד שני עם בנ"ישבנ"י ניקראים מולים (משנה נדרים ג,יאוזהו שמילה קשורה לשבת מצד הזמן (8 ימיםוכן דוחה שבתולכן מכח כמו השבת גם דוחה צרעת [וזה בא לידי ביטוי להלכה ע"י צורת הכלל ההלכתי שעשה דוחה ל"ת] (רמב"ם מילה א,ט). ושבת זהו זמן לקדושה וחיבור בבנ"י ולכן זהו הזמן לזיווג קודש של איש ואשתושאחדותו הגמורה באה לידי ביטוי בולדולכן הברית בהקשר שבת קשורה לחיבור מושלם בין בני הזוגוזהו העומק של דברי הגמ' (נדה לא,ב) 'ומפני מה אמרה תורה מילה לשמונהשלא יהו כולם שמחים ואביו ואמו עצביםשמעבר לפשט הפשוט יש בזה גם עניין עקרוני שהמילה שייכת בחיבור הקדוש של בני הזוגולכן לא מלים כשהם עצבים 'שאסורין בתשמיש' (רש"ישיש בניהם נתקאלא דווקא כשיש להם אפשרות חיבור והם שמחים בקדושהוזהו ההפך מצרעת שמוצא מהמחנהמחיבור לבנ"י ויושב בצער. 

להקדשת החידוש (בחינם!) לעילוי נשמה, לרפואה ולהצלחה לחץ כאן
חולק? מסכים? יש לך מה להוסיף? חווה דעתך על החידוש!
דיונים - תשובות ותגובות (0)
טרם נערך דיון סביב חידוש זה