chiddush logo

אין לאדם חלק בתורת משה עד שנאמין שהכל נס

נכתב על ידי DoarHamikdash, 8/1/2019

 בע"ה


דבר תורה  לאור המקדש

פרשת בא - פרשת המקדש

 

אין לאדם חלק בתורת משה עד שנאמין שהכל נס

הרב ישראל אריאל שליט"א

ראש ישיבת המקדש

ויו"ר ומייסד מכון המקדש

 

 

רש"י על הפסוק ראו כי ראה נגד פניכם אומר שמעתי כוכב אחד יש ששמו רעה. אמר להם פרעה רואה אני באיצטגנינות שלי אותו כוכב עולה לקראתכם במדבר, והוא סימן דם והריגה, וכשחטאו ישראל בעגל ובקש הקב"ה להרגם אמר משה בתפלתו (שמות לב יב) למה יאמרו מצרים לאמר ברעה הוציאם...  השאלה הנשאלת, מדוע דברי המצרים חשובים? אם נגזרת על ישראל כליה, וכי הטענה שהמצרים יאמרו כך וכך, משום כך צריך לחשוש? וכן עולה השאלה לגבי מכת חושך, מדוע באה עליהם מכת חושך? חז"ל תירצו: שלא יראו המצרים במיתתם של ישראל וישמחו לאידם. וכן כדי שיוכלו ישראל לראות כלי כסף וזהב שבביתם. אך הרי בראש וראשונה מטרת המכה היא ללמד את המצרים לקח מסויים ומהו הלקח?

אחת מן המטרות של המכות היא לעשות שפטים באלוהי מצרים וללמדם שאינם אלא הבל ויש מנהיג לבירה. והנה, אם היו המצרים רואים שישראל נהרגו במדבר היו אומרים אכן דידן נצח! הרי אמרנו להם שיש כוכב בשמים שכולו דם ויהרגם, והנה נתקימו דברינו! ואכן, יש בין אלהי מצרים אחד האלים בשם 'רע' - אמרנו לכם שרע ינצח – ועובדה שניצח!לכן כביכול ויתר הקב"ה, מול טענת משה זו.

לפיכך הביא עליהם את מכת החושך. למוש, ענינו – לזוז. החושך זז מן הלילה אל היום. מלכי מצרים עובדי השמש כמובא בסנהדרין קה ב: תנא משמיה דרבי מאיר: בשעה שהחמה זורחת והמלכים מניחין כתריהן על ראשיהן ומשתחוים לחמה - מיד [הקב"ה] כועס. מלכי מצרים העמידו עיר שלמה וקראו לה עיר שמש – הליופוליס. את אלה היה צריך ללמד כי הכל הבל ורעות רוח.

לעומת המצרים השרויים בחושך נאמר אצל ישראל המאמינים בבורא עולם: לכל ישראל אור במושבותם. מול ההשתעבדות לאלילים עם ישראל קורא בשם ה' ומכריז בכל יום על מלכות ה' בעולם.

כתב הרמב"ן, שמן הנסים הגדולים המפורסמים אדם מודה בנסים הנסתרים שהם יסוד התורה כלה, שאין לאדם חלק בתורת משה רבינו עד שנאמין בכל דברינו ומקרינו שכלם נסים אין בהם טבע ומנהגו של עולם, בין ברבים בין ביחיד, אלא אם יעשה המצות יצליחנו שכרו, ואם יעבור עליהם יכריתנו ענשו, הכל בגזרת עליון'.


שבת שלום


להקדשת החידוש (בחינם!) לעילוי נשמה, לרפואה ולהצלחה לחץ כאן
חולק? מסכים? יש לך מה להוסיף? חווה דעתך על החידוש!
דיונים - תשובות ותגובות (0)
טרם נערך דיון סביב חידוש זה