chiddush logo

כבני כושיים

נכתב על ידי izik28, 23/4/2021

 בסד

ד"ת להפטרת אחרי קדושים לע"נ אבי מורי אברהם משה בן גרציא ז"ל

כבני כושיים?
--------------------------------------------------------
הפטרת השבת בה הפרשות מחוברות  מתחילה בכינוי מוזר משהו.. " הלא כבני כושיים אתם" 
עם ישראל הוא ככושי ? [ בלי לפגוע ] המלבים מבאר," הלוא כבני כושיים", אחר שנבא פורעניות, סיים את ספרו בדברי תנחומין, אומר "אתם" מיוחדים "לי כבני כושיים" שהם מצויינים ונכרים תמיד ומיוחדים לאבותיהם ע"י שחרות עורם, שהגם שיגלו ויתערבו בין עמים אחרים בל יתערבו עמהם, כן אתם הגם שתגלו ותתערבו בין העמים תמיד תהיו נכרים כי אתם לי. כי אתם "בני ישראל", וכל רואיהם יכירום כי הם בני אל חי, ומביא ראיה לזה "הלא את ישראל העליתי מארץ מצרים" שהגם שהייתם במצרים ימים רבים גולים ומשועבדים, בכ"ז לא התערבתם עם המצריים והעליתי את ישראל מופרד וניכר בשמו וביחוסו, אבל הכי "פלשתים" (העליתי) "מכפתור וארם מקיר" בתמיה? פלשתים שנכבשו בימים קדמונים ע"י הכפתורים כמ"ש והעוים היושבים בחצרים עד עזה כפתורים היוצאים מכפתור השמידום וישבו תחתם, ואח"כ חזרו הגולים לארץ פלשתים כמ"ש כי שודד ה' את פלשתים שארית אי כפתור, בכ"ז הכי העליתי את פלשתים, או כשאעלה את ארם מגלותם לקיר (שלשם הגלה אותם מלך אשור) וכי אעלה את ארם, הלא בגלותם יתערבו עם העמים ויתבטלו בתוכם ולא יהיו עוד פלשתים וארמים רק כפתורים ואנשי קיר, כי כבר חדלו מהיותם הגוי אשר היו מקודם שגלו, רק ישראל נשארו ישראל ולא התחתנו ולא התערבו עמהם, כמ"ש ונודע בגוים זרעם וכו', ובאר הדבר."
הכינו כושי לא בא ככינוי גנאי  ,אלא כמחמאה ,כשם שהאדם כהה העור מיוחד ושונה ,בלי לפגוע ובלי שמץ של גזענות, כך גם אתם מיוחדים לי  ,מצודת דוד מפרש," הלא כבני כושיים וגו'" - כמו בני כושיים שהמה עבדים לאדוניהם עבדות עולם כן אתם לי עבדים כל ימי עולם כי הלוא העליתי אתכם מארץ מצרים מבית עבדים לכן אתם לי לעבדים" אנו להבדיל ,עובדי ה", יתברך  בה החרות היא המולכת  ולא השעבוד לאומות העולם וליצר הרע , ההפטרה מסתיימת בפ"ס הנחמה, " הנה ימים באים נאם ה" ונגש חורש בקצר ודרך ענבים במשך הזרע והטיפו ההרים עסיס וכל הגבעות תתמוגגנה יד ושבתי את שבות עמי ישראל ובנו ערים נשמות וישבו ונטעו כרמים ושתו את יינם ועשו גנות ואכלו את פריהם טו ונטעתים על אדמתם ולא ינתשו עוד מעל אדמתם אשר נתתי להם אמר ה"  אלהיך" , נבואת הנחמה באה לעודד את עם ישראל בכך שגם אחרי תקופות קשות ,יבוא  הטוב ככתוב  בהפטרה  ,מבאר המלבים," הנה ימים באים", באר עוד שאז יתרבו התבואות והפירות, עד שהקציר יתארך זמן רב עד שיגיע עת החרישה, ודריכת הענבים יתארך עד בא זמן הזרע, מרוב התבואה והענבים כמ"ש והשיג לכם דיש את בציר, וההרים יטיפו עסיס מדבש הפירות, והגבעות ששם ירעו הבקר והצאן תתמוגגנה מרוב החלב, כמ"ש בסוף יואל והגבעות תלכנה חלב: נבואת הנחמה מתחילה בעידוד חזק " ביום ההוא אקים את סכת דויד הנפלת וגדרתי את פרציהן והרסתיו אקים ובניתיה כימי עולם "המלבים מפרש"    ביום ההוא אקים את סוכת דויד הנופלת", תחלה היה בית דוד בנוי ומשוכלל בבית קבוע, משתלשלת בבני דוד מדור דור, ואח"כ לא היה בית קבוע רק סוכת ארעי וזה היה בבית שני שנבטלה מלכות בית דוד, ומלכו החשמונאים והורדוס, ובכ"ז היו עדיין נשיאים מזרע בית דוד שזה דומה כסוכה עראי, ואח"כ נפלה גם סוכת דוד, כי בגלות החל הזה בטלו גם הנשיאים ואין זכר ונשיאות לזרע בית דוד, ואז יקים ה' סוכת דוד, היינו שיעמוד איש מזרע בית דוד וינהיג את העם כהנהגת הנשיאים, וכבר התבאר (יחזקאל סי' ל"ד כ"ג כ"ד) שתזרח שמש לבית דוד בג' מדרגות, כמש"ש "הוא ירעה אותם והוא יהיה להם לרועה ואני ה' אהיה להם לאלהים ועבדי דויד נשיא בתוכם", שתחלה האיש מבית דוד ירעה אותם, ר"ל שינהיג אותם ויכוף אותם לעשות משפט וצדקה, שבזה תקים סוכת דוד שהיא הנשיאות מזרעו, אבל עדיין תהיה הסוכה מהורסת, אבל אח"כ יקבלו ישראל מלכות שמים ויקבלו הנהגתו ברצון, ואז הוא יהיה להם לרועה ברצונם, ועז"א "גדרתי את פרציהן" ע"י שיוגדרו פרצות הדור עי"ז "הריסותיו אקים", ותהיה הסוכה שלמה לא מהורסת, כי יקבלו אותו לרועה ברצון, ואח"כ תתגלה מלכות שמים כמ"ש ואני ה' אהיה להם לאלהים ואז ועבדי דויד נשיא בתוכם, שהוא יהיה מלך המשיח, ואז לא תהיה סוכת ארעי רק בנין קבוע, ועז"א "ובניתיה כימי עולם" שתהיה מלכות קבועה כמקודם:"
ד"ת זה יוצא לאור בדיוק ביום השלושים לפטירת אבי מורי אברהם משה בן גרציא ויצחק ז"ל ,ביום שנפטר חרב עלינו עולמנו והיינו כלוטים בערפל.. אך ה"  עמנו  ומעט מן האור דוחה הרבה מהחושך" אותו אור הוא אור התורה שאבי אהב לקרוא  ולא הרבה יודעים אבל כל ד"ת טרם  יציאתו לאור היה עובר תחת עינו ולא היה פעם שהוא פסל משהו, אלא להפך!רק חבל  שהיו כאלה שניסו להפיל את  חופת חייינו והיא כמעט קרסה לה, אך הקב"ה מקים לנו אותה יפה ומפוארת לא פחות מקודם  וכמצויין בהפטרה נזכה לבנות בתים לנטוע ולקצור את פירות חייינו בגשמי וברוחני .


להקדשת החידוש (בחינם!) לעילוי נשמה, לרפואה ולהצלחה לחץ כאן
חולק? מסכים? יש לך מה להוסיף? חווה דעתך על החידוש!
דיונים - תשובות ותגובות (0)
טרם נערך דיון סביב חידוש זה