chiddush logo

מקלל אביו ואמו דינו בסקילה

נכתב על ידי יניב, 1/2/2013

 "ומקלל אביו ואמו מות יומת" (כא,יז) 'מות יומת- בסקילה, וכ"מ שנאמר דמיו בו- בסקילה, ובנין אב לכולם "באבן ירגמו אותם דמיהם בם" ובמקלל אביו ואמו נאמר דמיו בו' (רש"י). התורה תמימה מביא שהקשו על רש"י מהמכילתא בה נאמר '..אתה אומר סקילה או אינו אלא באחת מכל המיתות האמורות בתורה?- הרי אתה דן נאמר כאן "דמיו בו" ונאמר להלן "דמיהם בם" מה להלן סקילה אף כאן סקילה' (מכילתא בפס') הרי שמשמע שזה ג"ש ולא בנין אב כפרוש רש"י?- והת"ת תרץ שכוונת רש"י זה למקור שבאוב זה סקילה אבל משם למדים בג"ש לכאן, וזה דוחק גדול מאוד לפרש כך ברש"י (ובפרט שסקילה באוב נאמרה במפורש בפס'). וניראה שרש"י למד ע"פ הנאמר בכריתות (ה,א) 'אמר רב אשי אל תהי ג"ש קלה בעיניך שהרי נסקלים הן הן גופי תורה ולא למדה הכתוב אלא מג"ש דתניא נאמר כאן דמיהם בם ונאמר באוב וידעוני דמיהם בם, מה להלן בסקילה אף כאן בסקילה' הרי שהג"ש היא על "דמיהם בם" (בעניינים אחרים) וכאן נאמר "דמיו בו"- לכן למד רש"י שכאן זה בנין אב שדומה לג"ש- רק שאינו ג"ש כיון שאינו המילה שאותה לומדים לג"ש, שזהו כבנין אב מהג"ש, לכן מדגיש רש"י שכאן זה "דמיו בו" וזהו 'ובנין אב לכולם' גם מה שלא מדוייק כפס', ובמכילתא שמשמע ג"ש הכוונה שיש ג"ש וממנה לוקחים בנין אב גם לכאן שזה בנין אב מחוזק מג"ש. וע"פ זה יובן שבספרא למדו באוב וידעוני '"מות יומת באבן ירגמו אותם דמיהם בם" זה בנין אב כל "דמיהם בם" האמורים בתורה בסקילה' (ויקרא כ,כז) שזהו כניראה מקורו של רש"י ולכאורה זה נגד הגמ' והמכילתא שכאן?-אפשר לומר שחלקו, אולם אפשר לומר כדברנו ואז מתפרש 'כל דמיהם בם' והדומה לו כ"דמיו בו" הכל נילמד מכאן בבנין אב שמצורף לג"ש.

ומקשה התורה תמימה שלכאורה לא מובן כיצד זה שעל הכאת הורים דינו בחנק ואילו קללת הורים זה בסקילה שזה חמור יותר? הרי בהכאה עושה מעשה בפועל אז מדוע עונשו קל יותר?- ותרץ שבקללה זה דומה לקללת המקום, כמו שנאמר בגמ' 'נאמר "מקלל אביו ואמו מות יומת" ונאמר "איש איש כי יקלל אלקיו ונשא חטאו" השווה הכתוב ברכת אב ואם לברכת המקום, אבל בהכאה ודאי אי אפשר' וכו' (קידושין ל,ב). לכן כיון שבמקלל יש דמיון למקלל ה' לכן דינו חמור יותר, וזה לא קיים בהכאה (כיון שלא שייך הכאה בה') ולכן דינה קל יותר. ואולי אפשר 'תנן המכה אביו ואמו אינו חייב עד שיעשה בהם חבורה, אמר קרא מכה אדם ומכה בהמה, מה מכה בהמה עד שעביד בה חבורה וכתיב בה נפש אף מכה אדם עד דעביד חבורה' וכו' (סנהדרין פד,ב. ראה שם בהמשך שלומדים אחרת בזה) רואים מכאן שבחבורה מדמים זאת לבהמה, כי זה צד גשמי פיזי, ואילו במקלל נאמר דימוי למקלל ה' (קידשין שם) כי בקללה זה מהצד הרוחני, שמקלל בשם ה' כמו שנאמר במכילתא על הפס' 'ומקלל אביו ואמו בשם המפורש' וכו' ומיד מובא אח"כ הברור שדינו בסקילה, כיון שחומרתו היא מצד שימוש בשם ה', לא מהצד הגשמי כמו מכה שזה הוא מצד עצמו, אלא מערב את ה' שמקללם בשם, ולכן זה חמור יותר ולכן דינו בסקילהכמו שמצינו בלימוד מאוב וידעוני שהם משתמשים בצד הרוחני כעין נגד ה', כאילו שהם בעלי כח על הנשמות (ופועלים מצד הטומאה) ואותו דבר במקלל את הוריו בשם ה' זה כאילו שהוא הקובע על הנשמות ועל ה', שמקלל אותם שה' יקללם כאילו הוא שולט בה' ועל נשמתם, שה' שותף להוריו (קידושין שם) והוא בא להפרידם עד שיקללם וזהו חומרתו הרבה. ולכן בין מכה למקלל יש את המוכר נפש, שהוא עושה מעשה שמתפרש קצת כאילו הוא האחראי על האדם, שמוכרו כאילו הוא חפץ שלו, ואמנם אין בזה את החומרה כמו שבמקלל ולכן דינו בחנק כמו המכה שפוגע בגוף, שכך המוכר בעיקר פגע בגופו של הנמכר.

להקדשת החידוש (בחינם!) לעילוי נשמה, לרפואה ולהצלחה לחץ כאן
חולק? מסכים? יש לך מה להוסיף? חווה דעתך על החידוש!
דיונים - תשובות ותגובות (0)
טרם נערך דיון סביב חידוש זה