chiddush logo

ה" ימלוך לעולם ועד" או " שהכל ברא לכבודו" לע"נ אבי מורי אברהם משה בן גרציא ז"ל

נכתב על ידי izik28, 9/6/2021

 ד"ת להפטרת פרשת קרח  לע"נ אבי מורי אברהם משה בן גרציא ז"ל ה" ימלוך לעולם ועד  או שהכל ברא לכבודו 
-------------------------------------------
אנו קוראים בהפטרה על המלכת שאול למלך על ישראל מה שהתקבל לא ברצון מאת ה" כפ"ס,"הלוא קציר חטים היום אקרא אל ה"  ויתן קלות ומטר ודעו וראו כי רעתכם רבה אשר עשיתם בעיני ה" לשאול לכם מלך ויקרא שמואל אל ה"  ויתן ה" קלת ומטר ביום ההוא ויירא כל העם מאד את ה" ואת שמואל",ידוע שגשם בקיץ עת האסף היבול הוא סימן קללה לא עלינו , סוף ההפטרה מסתיים בפ"ס" וַיֹּאמֶר שְׁמוּאֵל אֶל הָעָם: "אַל תִּירָאוּ. אַתֶּם עֲשִׂיתֶם אֵת כָּל הָרָעָה הַזֹּאת, אַךְ אַל תָּסוּרוּ מֵאַחֲרֵי ה" , וַעֲבַדְתֶּם אֶת ה" בְּכָל לְבַבְכֶם. כא וְלֹא תָּסוּרוּ, כִּי אַחֲרֵי הַתֹּהוּ אֲשֶׁר לֹא יוֹעִילוּ וְלֹא יַצִּילוּ, כִּי תֹהוּ הֵמָּה. כִּי לֹא יִטֹּשׁ ה"  אֶת עַמּוֹ, בַּעֲבוּר שְׁמוֹ הַגָּדוֹל, כִּי הוֹאִיל יְהוָה לַעֲשׂוֹת אֶתְכֶם לוֹ לְעָם",מצודת דוד מפרש" כי הואיל" - רצה לומר כבר נשמע אשר רצה בכם להיות לו לעם סגולה ואם יטוש אתכם אף כשתטיבו דרככם מהיום והלאה יאמרו אז מבלי יכולת עזבם
"כי לא יטוש ה'" - נתן טעם למה לא ייראו ממה שעשו ואמר כי לא יטוש ה' את עמו בעבור שמו הגדול שלא יחולל".
אם נעיין במזמור תהילים קמח נקרא את הפ"ס המהללים את מעשי ה" השולט בכל הבריאה, "הללו יה הללו את ה" מן השמים הללוהו במרומים ב הללוהו כל מלאכיו הללוהו כל צבאו הללוהו שמש וירח הללוהו כל כוכבי אור הללוהו שמי השמים והמים אשר מעל השמים יהללו את שם כי הוא צוה ונבראו ויעמידם לעד לעולם חק נתן ולא יעבור",המלבים מפרש," הללו את ה' מן השמים", המשורר מציין  את תהילת ה' איך היא יורדת מלמעלה למטה, מן העולם העליון שבעליונים עד העולם השפל שבשפלים, ושוב יתחיל לצייר איך תשוב התהלה ותעלה מן השפל מעלה מעלה, כי כן בבריאת העולם התחילה הבריאה להשתלשל תחלה מלמעלה למטה, וכל שירדה מטה מטה נתגשמה יותר ונעבתה עד שיצא העולם השפל הלז הגשמי הרחוק מהאור העליון הרחק רב, שתחלה האציל אור האצילות ואז נתהוה מסך ונתעבה האור בעולם הכסא, ומשם השתלשל ונתעבה יותר בעולם המלאכים, ואחריו נעשה העולם האופנים, עד שיצא הכדור הארצי שלנו השפל חשך ענן וערפל, אולם אחרי שהגיע לתכלית הגשמיית והעכירות התחיל המציאות לשוב ולהזכך ולשוב אל מקומו מעלה מעלה, שאחר שנברא הדומם נזדכך החומר והופשט חמריותו לאט לאט עד שהוכן לקבל נפש הצומחת, ואח"ז הזדכך יותר עד שהיה מוכן אל נפש החיונית, ואח"כ הטהר יותר ועלה במעלה עד שנעשה ראוי לקבל צורת הנפש המדבר, ונעשה האדם בצלם אלהים ובדמותו, הוא הסולם המוצב ארצה וראשו מגיע השמימה, וכן הפשט חמריותו ונשתלם לאט לאט להסיר הקליפה והמסך עד שבא תור להאומה הישראלית לעלות בהר ה', ומשה בחירו עלה אל האלהים ועלו תחתונים למעלה עד המקום שהמלך במסבו, בענין שידמה המציאות כעיגול ההנדסי ההגיוני, שה' הוא העומד בראש המחול והעגול הזה, וממנו התחיל המציאות לרדת מטה מטה ולהתעבות ולהתגשם, עד שבא לתכלית קצה המטה. ואז חזר לעלות אל ראש העגולה מן הארץ לשמים עד הנשגב העומד בראש המחול, כמ"ש על מליצה זו עתיד הקב"ה להיות ראש לצדיקים לעתיד לבא והם מראים עליו באצבע כמ"ש במק"א, עפ"ז יצייר תחלה ההילול היורד מלמעלה למטה והתחיל "הללו את ה' מן השמים", ומפרש "הללוהו במרומים" שהם העולמות הגבוהים מאד, כמו העולם האצילות והכסא. משם יורד למטה אל עולם המלאכים," המשך המזמור מראה איך כל כוכבי ומלאכי מרום מהללים את ה" כי הוא ציווה ונבראו " מפרש המלבים" הללו את שם ה'", ובאר כי ההילול של עולמות אלה נבדל מן ההילול של הארץ שיזכיר אח"ז בשלשה דברים,
א) "כי הוא צוה ונבראו", והוא כמו שכתבתי במק"א שמעשה השמים נבדלו ממעשה הארץ שבהשמים לא היה רק בריאה לבד, ובארץ היה בריאה ויצירה ועשיה כי בריאה היא הוצאת עצם הדבר יש מאין, ויצירה הוא הוצאת צורת הדבר מיש ליש, ועשיה הוא גמר הדבר, ובשמים לא תיקן שום דבר, רק נשארו כמו שנבראו בבריאה הראשונה, לבד בארץ אחר הבריאה היה גם יצירה, במה שעשה היבשה, ועשיה מה שהוציא עליה צומח וכל צאצאיה, וכמ"ש ישעיה מ"ה כה אמר ה' בורא השמים, הוא האלהים יוצא הארץ ועושה הוא כוננה וכמ"ש בפירושי שם, ועז"א "כי הוא צוה ונבראו", זאת שנית שהארץ היא עולם ההויה וההפסד וצאצאיה הם רק קיימים במין, והשמים הם קיימים באיש, ועז"א "ויעמידם לעד לעולם",
ג) שהחקים שגבל בארץ הם משתנים כי בארץ יש בחירה ורצון, אבל בשמים "חק נתן ולא יעבור", כי אין שם בחירה וחקיה קיימים לעד:"
בריאת הארץ וכל אשר עליה הוא רק בשבילנו ,על מנת שנקדש את שמו של ה" כפ"ס"ויעמידם לעד לעולם חק נתן ולא יעבור "  בכך שאנו מקדשים את זמני מועדי ישראל ,בין המהללים את ה" הם ההרים וכל גבעות עץ פרי וכל ארזים" המלבים מפרש," ההרים וכל גבעות", מעתה יתחיל לעלות מעלה מעלה מן הפשוט אל המורכב, הדומם "ההרים וכל גבעות", למעלה ממנו הצומח "עץ פרי וכל ארזים", ר"ל עץ פרי ואילני סרק, למעלה ממנו בעלי חיים."  עד האדם עצמו הוא נזר הבריאה עליו נאמר"   וירם קרן לעמו תהלה לכל חסידיו לבני ישראל עם קרבו הללו יה   " מפרש מצודת דוד" הללויה" - ולזה מעתה הללו את 
ה" "וירם" - הוא ירומם קרן ממשלה לעמו וירבה תהלה לכל חסידיו של בני ישראל עם הקרוב לה".
אך איך אנחנו מהללים את ה"? ' מחלוקות? מריבות?  או בעזר איש לרעהו? אם נעיין בקריאת  שמע נראה את הפ"ס אותם אנו אומרים שלש פעמים ביום  " וְאָהַבְתָּ אֵת ה" אֱלֹהֶיךָ בְּכָל לְבָבְךָ וּבְכָל נַפְשְׁךָ וּבְכָל מְאֹדֶךָ. (דברים ו, ה)"רשי מפרש" אהבת" - (ספרי) עשה דבריו מאהבה אינו דומה עושה מאהבה לעושה מיראה העושה אצל רבו מיראה כשהוא מטריח עליו מניחו והולך לו
"בכל לבבך" - (ספרי) בשני יצריך ד"א בכל לבבך שלא יהיה לבך חלוק על המקום
"ובכל נפשך" - אפילו הוא נוטל את נפשך
"ובכל מאדך" - (ברכות טז) בכל ממונך יש לך אדם שממונו חביב עליו מגופו לכך נאמר ובכל מאדך דבר אחר ובכל מאדך בכל מדה ומדה שמודד לך בין במדה טובה בין במדת פורענות וכן דוד הוא או' (תהלים קטז) כוס ישועות אשא וגו' (שם) צרה ויגון אמצא וגו",  "והיו הדברים האלה אשר אנכי מצווך היום על לבבך" הספרי מפרש"  והיו הדברים האלה אשר אנכי מצוך היום על לבבך. למה נאמר? לפי שהוא אומר "ואהבת את ה' אלהיך בכל לבבך", איני יודע: באיזה צד אוהבים את הקב"ה? ת"ל "והיו הדברים האלה אשר אנכי מצוך היום על לבבך".
והיו הדברים האלה על לבבך - שמתוך כך אתה מכיר את הקב"ה ומדבק בדרכיו:
אשר אנכי מצוך היום. שלא יהיו בעיניך כדיוטגמא ישנה שאין אדם סופנה, כחדשה, שהכל רצים לקראתה:
על לבבך. מכאן היה ר' יאשיה אומר: צריך להשביע את יצרו, שכך אתה מוצא בכל הצדיקים, שהשביעו את יצרם:
באברהם הוא אומר בראשית יד "הרימותי ידי לאל עליון, קונה שמים וארץ, אם מחוט ועד שרוך נעל, אם אקח מכל אשר לך".
בבועז הוא אומר רות "וגאלתיך אנכי, חי ה', שכבי עד הבוקר".
בדוד הוא אומר שמואל א כו "ויאמר חי ה', כי אם ה' יגפנו, או יומו יבוא ומת, או במלחמה ירד ונספה".
באלישע הוא אומר מלכים ב ה "חי ה', כי אם רצתי אחריו ולקחתי מאתי מאומה"
אהבת ה" צריכה להיות תדיר, בכל רגע ושניה בכל מעשה שאנו עושים ,למרות שהדבר לא קל , עלינו ללמוד את תורת ה" ללכת בדרכיה ולטייל בין שביליה  ,כמו כן עלינו לראות את מפעלות ה" בארץ ישראל ולטייל בדרכיה וכך להעריך  את כל מעשי ידי ה" שהכל ברא לכבודו  ,ולמעננו כפי שביקש הקב"ה," בשעה שברא הקדוש ברוך הוא את האדם הראשון, נטלו והחזירו לפני כל אילני גן עדן ואמר לו: ראה מעשיי, כמה משובחים הם! וכל מה שבראתי, בשבילך בראתי.
תן דעתך, שלא תקלקל ותחריב את עולמי. שאם קלקלת, אין מי שיתקן אחריך".
קהלת רבה (וילנא), ז, א (יג)" עלינו לקדש שם שמיים  ולא ליצור מחלקות אלא אהבת חינם , אנו קרבים לימי בין המצרים בהם נחרבו שתי בתי מקדש בגלל שנאת חינם , וריחוק בין איש לרעהו , אם נדבוק באהבת חינם גם שאנו שונים זה מזה ,[יש 12 שבטים זוכרים??] אין אדם דומה לחברו וטוב שכך שכן כל אחד הוא עולם מלא " בצלם ה" ברא אותו " כדי לקדש את שם ה" עלינו לקדש את מעשינו בכל המובנים וכך לקדש שם שמיים  ,ונזכה לבניין בית הבחירה ושכינת ה" בתוכנו! אמן 
להקדשת החידוש (בחינם!) לעילוי נשמה, לרפואה ולהצלחה לחץ כאן
חולק? מסכים? יש לך מה להוסיף? חווה דעתך על החידוש!
דיונים - תשובות ותגובות (0)
טרם נערך דיון סביב חידוש זה