chiddush logo

צדק והאדרה לע"נ אבי מורי אברהם משה בן גרציא ז"ל

נכתב על ידי izik28, 26/9/2021

  בסד 


ד"ת להפטרת בראשית לע"נ אבי מורי אברהם משה בן גרציא ז"ל 

צדק  והאדרה 
------------------------------------------------------------------
הפטרת בראשית מסתיימת בפ"ס מוכר אך תמוה במקצת  " ה" חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר"
וכי הקב"ה צריך צדק ? הרי הוא כל העולם?? ,המלבים מפרש, ה' חפץ", הנה דרך הבאת הראיה והמופת יהיה בשני פנים, או שילכו מן ההקדמה אל התולדה, ומן הסבות אל מסובביהם, או שילכו בהבאת הראיה מן התולדה והמסובב, אל ההקדמה והסבה (כנודע בחכמת ההגיון), והנה הדור ההוא היו שואלים שאלה על דרכי ה', והעמידו המופת והראיה בשאלתם, מן ההקדמה אל התולדה, (וזה נקרא בהגיון שהולך בדרך הבאת הראיה לפנים, כי דרך הראיה מן התולדה אל ההקדמה נקרא שהולך לאחור בדרך עשות הראיה והמופת) ותוכן שאלתם היה זה, אחר שראינו שה' הרבה לישראל תורה ומצות נוספות על תורת בני נח ושבע מצות שנתן להם, ובהכרח כי לא היה זה לבעבור יכבד עליהם למצוא האושר והנצחיות, רק לבעבור יצדיקם ויזכה אותם במה שהרבה להם האמצעיים והנתיבות אשר יובילו אותם אל האושר היותר גדול, שיהיו מושגחים ודבקים בה'. מבואר מזה כי חפץ ה' ורצונו במה שהרבה לישראל תורה ומצות היה למען הצדיקם ולזכותם, וז"ש "ה' חפץ למען צדקו, כי לכן יגדיל תורה ויאדיר", ואחר שהניחו ההקדמה הזאת המוסכמת מאת השכל והעיון, הם שואלים על המסובב והתולדה שאינו מסכים עם ההקדמה הזאת וסותר אליה, כי ראינו בנסיון, שישראל הם היו בעת ההיא שפלים ובזוזים, עד שנראה כי התורה והמצוה עצמה היתה סבה לשיתגרו בם שכיניהם ושיהיו בזוז ושסוי, וז"ש.", מצודת דוד מחזק ואומר""ה' חפץ" - ר"ל הלא עיקר חפץ ה' באנשים כאלה הוא בעבור שכ"א מהם יצדיק את הזולת ללמדו דרך הישר ולהגדיל התורה ולהאדירה ר"ל להרבות למוד דעת את העם" , הקב"ה לא צריך את התורה או את הצדק  ,אנו צריכים אותו ! נחזור לתחילת ההפטרה  בה מופיע הפ"ס," אני יהוה קראתיך בצדק ואחזק בידך ואצרך ואתנך לברית עם לאור גוים   " המלבים מפרש,"   אני ה' קראתיך בצדק", ממשיל כמי שקורא לחברו מרחוק, וזה על ידי הצדק שלך, ואח"כ מחזיק בידו לנהלו אל ביתו, וזה "ואחזק בידך" ואח"כ כשהוא בביתו נוצרהו מכל פגע, וזה "ואצרך", והנמשל, "קראתיך" נגד מה שהיה מוכן לנבואה מצד טבעו, "ואחזק בידך" נגד מה שעזרו אל הכנתו א"ע לנבואה, (כי שני אלה מוכרחים להשגת הנבואה (כמ"ש במורה ח"ב) ואצרך נגד מה ששמרו שלא יבא מכשול לפניו.
"ואתנך לברית עם". זה ישראל שעמהם כרתי ברית, תהיה אתה האמצעי שיתקיים הברית הזה.
"לאור גוים" אלו עובדי כוכבים, שתאיר להם האמונה לבל ילכו באפל ויכירו אחדות ה', ומפרש נגד לאור גוים." , או אפשר לפרש" כל המזכה את הרבים אין חטא  בה על ידו " וידועה גודל זכותה של מצוות זיכוי הרבים.. אך מה קשור הפ "ס  דלהלן  לפקח עינים עורות להוציא ממסגר אסיר מבית כלא ישבי חשך  למצוות ה" בכלל ?  אינו אסירים .. ולא אנוסים בספרד או פורטוגל, הרי יצאנו מעבדות לחרות  . אך מסתבר שלא כ"כ ... לפי פירוש המלבים," לפקח עינים עורות", כי האור ישנו במציאות באמת רק שעיניהם עורות מראות האור ההוא ואתה תפקח עיניהם. ונגד לברית עם אומר "להוציא ממסגר אסיר", ר"ל כי ישראל בגלותם נחלקו לשתים,
א) שבט יהודה ובנימין שנפזרו לארבע רוחות, ואסורים בכמה מקומות בכבלי עוני, עז"א להוציא ממסגר אסיר.
ב) עשרת השבטים, שגלו לחלח וחבור ונעלם מקומם עד שדומים כיושבי חשך בכלא נסתרים מעין כל,ועל זה אמר מבית כלא יושבי חשך:
"ממסגר, מבית כלא". היושב בבית כלא הוא רק נכלא ונמנע מלצאת ואינו אסור, ואת בניהם כלו בבית (ש"א, ו' י') ומזה ממכלאות צאן, ואם אסרו שם, יאמר ויאסרהו בבית כלא (מ"ב יז ד')" מצודת דוד מחזק באומרו" להוציא" - את ישראל האסורים בבבל תוציא מבית מסגירם ומבית כלא תוציא את היושבים שמה בחושך
"לפקוח" - מי שנתעוורו עיניו מלראות פועל ה' אתה תפתחם ותשכילם".
התורה היא האור של חיינו , כאשר אנו לומדים אותה  אנו מדליקים את האור  בחיינו בדיוק כאור הראשון הגנוז לצדיקים , או כפ"ס שהיה תלוי בסוכתו של סבי יצחק מלוך ז"ל " אני בצדק אחזה פניך אשבעה בהקיץ תמונתך"  המלבים מפרש פירוש מדהים," אני" אהיה נבדל ממתים מחלד אלה, כי "בצדק אחזה פניך", אין עסקי בצרכי הגויה הכלה ואובדת רק אני אחזה פניך בצדק שאני עוסק בו, שבו אשלים את נפשי וע"י אתהלך לפני ה' לחזות אור פניו ולדבקה בו "אשבעה בהקיץ תמונתך", אני איני שבע בעוה"ז לא שביעת הבטן ולא שביעת הבנים, כמתים מחלד שאמר תמלא בטנם ישבעו בנים, רק אז "אשבעה עת יקיץ תמונתך", ימליץ כי תמונת ה' נמצא באדם, שהיא נפשו האלהית שהיא צלם אלהים ותמונתו, כי היא חלק אלוה ובה מצויר האלהית ותמונתו, רק שתמונת ה' הנמצא באדם היא ישינה כ"ז שהגוף חי, כי נרדמת בחיק הגויה, כמי שישן שהגם שהוא חי אין כחותיו פועלים ומתראים אז, כן כחותיה ופעולותיה האלהיים נעלמים אז ונרדמים, ואחר שתפשט את הגויה, אז תקיץ התמונה האלהית משינתה, והצלם האלהי ודמותו שהיא הנפש יתעורר ויקוץ, ואז אשבעה מעדן הנצחי ומפרי הצדק שעשיתי בעודי בחיים, אשר בו אחזה פניך, ואיני דומה כמתים מחלד שישבעו בעוה"ז מן הצפון להם לעוה"ב:" מצודת דוד מסביר" בצדק" - בעבור הצדק שעשיתי אזכה לחזות פניך ואשבעה ממראית תמונתך בעת בא זמן הקיצה הוא תחיית המתים כמ"ש ורבים מישיני אדמת עפר יקיצו וגו' (דנייאל י"ב)" הקב"ה ברא עולם יפה וטהור עבורנו ,הוא לא צריך אותו . אנו כן ! כאשר אנו נוהגים בצדק  ויושר  כלפי אדם וגם כלפי החי והצומח שהרי הם יצוריו של הקב"ה רק בלי יכולת בחירה אך אין לזלזל בהם ולא קל וחומר  ברצונו של אדם יהיה  מי שיהיה, כך אנו מקרבים את גאולת ישראל המשלבת בלימוד התורה וקיום המצוות שזה כל העולם! .וזוכים לראות באור פני ה"  ,ולהתברך לשנה טובה וחורף בריא וגשום! 

להקדשת החידוש (בחינם!) לעילוי נשמה, לרפואה ולהצלחה לחץ כאן
חולק? מסכים? יש לך מה להוסיף? חווה דעתך על החידוש!
דיונים - תשובות ותגובות (0)
טרם נערך דיון סביב חידוש זה