chiddush logo

לזכות לכל הישועות - רשב"י

נכתב על ידי DL2000, 16/5/2014

 קודש הילולים לה'

אנו עומדים ערב היום הגדול, יום ל"ג בעומר, 
היום שבו אדוננו ר' שמעון בר יוחאי עלה 
ונתעלה, והמשיך לעולם אור נפלא לכל הדורות, 
שהוא למעשה אור הגאולה, כמו שכתוב בזוהר הקדוש 
פרשת נשא: "בהאי חיבורא דילך דאיהו ספר הזוהר... 
יפקון ביה מן גלותא ברחמי", וצריכים אנו להכין את 
עצמנו לקבל את האור הגדול ונפלא הזה, ולדעת לאן אנו 
נוסעים ולפני מי אנו עומדים, שנזכה לדעת מה אפשר 
לפעול ולהשיג על מנת שנזכה לנצל כל רגע ולפעול את 
הישועות האמתיות, ישועות הנפש, שהן השורש לכל 
הישועות בגשמיות. 
אמנם רוב המקורות ידועים ומפורסמים, אך בכל פעם 
שחוזרים ומתבוננים במה שכתוב בתורה שבנסתר 
כמו גם בתורה שבנגלה מעניין גדולת התנא האלוקי 
ר' שמעון בר יוחאי, ניתן לעמוד מרעידים ומשתוממים 
מהפלא העצום, כיצד גם בדור דעה של תנאים קדושים 
שאם נחיה מיליארד שנה לא נוכל להבין את ענקיותם 
ורוממותם, ואף לא אפס קצה מגדולתם – כיצד גם בדור 
של ענקי רוח כזה בלטה דמותו של רשב"י משכמו ומעלה, 
אולי כך נוכל להתחיל להעריך בלבנו את אינסופיותה של 
הדמות הנשגבה הזו.
איתא בגמ' סוכה מ"ה ע"ב: "ואמר חזקיה א''ר ירמיה 
משום רשב''י: ראיתי בני עלייה והן מועטין. אם אלף 
הן, אני ובני מהן; אם מאה הם, אני ובני מהן; אם שנים 
הן, אני ובני הן". המדרש רבה על פרשת נח מרחיב יותר 
במשמעות העניין: "רבי חזקיה בשם רבי ירמיה אמר: כך 
אמר רבי שמעון בן יוחאי: אין העולם יכול לעמוד בפחות 
משלשים צדיקים כאברהם אבינו. אי תלתין אינון, אנא 
וברי תרי מנהון; ואם עשרים אינון, אנא וברי מנהון; ואם 
עשרה אינון, אנא וברי מנהון; ואם חמשה אינון, אנא 
וברי מנהון; ואם תרין אינון, אנא וברי הן; ואם חד הוא – 
אנא הוא!" יוצא מדברי המדרש שרשב"י לבדו יכול להגן 
על הדור כמו שלושים צדיקים שהם שקולים כאברהם 
אבינו! 
וכן אומרת הגמרא בסוכה שם: "ואמר חזקיה א''ר ירמיה 
משום רשב''י יכול אני לפטור את כל העולם כולו מן הדין 
מיום שנבראתי עד עתה; ואלמלי אלעזר בני עמי מיום 
שנברא העולם ועד עכשיו; ואלמלי יותם בן עוזיהו עמנו 
מיום שנברא העולם עד סופו". 
מה הכוונה בכך שרשב"י יכול לפטור את העולם מן 
הדין? מדוע כוחו של רשב"י גדול כל כך? את זה מסביר 
ספר חסידים: "רשב"י רצה לפטור את העולם מן הדין 
מפני שכך אמר: אני עשיתי זכויות הרבה וקיבלתי צער 
ועינויים הרבה במערה ולא בשביל עוונותיי. הרי עינויים 
שלא כדין קיבלתי, ואותן הייתי שוקל כנגד עינוי שראוי 
לבוא לרשעים על עוונותיהם ובזה הייתי פוטרן מן הדין". 
וזה פלא עצום, עד כמה הצדיקים מוסרים נפשם לקבל 
ייסורים בשביל הפושעים והחוטאים. כך נוכל להתחיל 
להבין כמה צער וייסורים הצטער רשב"י בימי חייו והכול 
כדי לכפר את העוונות של כל הרשעים, וכמו רבנו הקדוש 
שאמר שקיבל על עצמו ייסורים בשביל כל המתקרבים 
אליו.
מכאן נלמד שיום ל"ג בעומר הוא יום של מחילת עוונות, 
סליחה וכפרה! יום של המתקת כל הדינים! 
כמו כן ישנן כמה מעשיות נפלאות בזוהר הקדוש עד 
כמה גדול כוחו של רשב"י לבטל גזירות וזו לשון הזוהר 
חדש בתרגום קל: פעם אחת הייתה מגפת דבר בעיר לוד. 
הגיע רבי שמעון בן יוחאי לעיר. אמרו התושבים לרבי 
שמעון בן יוחאי, מה נעשה? קם ועבר בעיר, וראה אנשים 
מתים. אמר ר' שמעון, הדבר הזה בעיר ואני כאן, אני גוזר 
שתתבטל המגיפה. מיד שמעו בת קול, שאמרה לכל 
המזיקים, צאו מכאן כי ר' שמעון נמצא כאן, שהקב"ה 
גוזר והוא מבטל! ועל זה שיבחו אותו החכמים שהיו שם 
ואמרו, מי יכול לעמוד בשבח גדולתו של רשב"י, שהרי 
אפילו משה רבנו שרצה לבטל את המגפה היה צריך 
לטרוח טרחה רבה, להביא מחתה, אש וקטורת ואילו הוא 
בדיבור פיו מבטל את כל הגזירות.
מכאן ניתן לראות וללמוד של"ג בעומר הוא יום שבו ניתן 
לבטל את כל הגזירות, ולהמשיך את כל הישועות, כמו 
שאומרים הצדיקים על הגמרא בברכות שאומרת, כדאי הוא 
ר' שמעון לסמוך עליו בשעת הדחק! 
היום יש ספרים נפלאים רבים המלקטים משבחי בעל 
ההילולא ומגדולת יום ל"ג בעומר, ויש דיבורים נפלאים 
ומעוררים בליקוטי הלכות, וראוי וטוב שכל אחד יכין את 
עצמו וילמד בספרים הנ"ל, כדי שכאשר נבוא ונעמוד 
לפני הצדיק נתחזק באמונה שלימה שהוא יכול לפטור 
את כל העולם מן הדין ושהוא יכול לבטל כל גזירה, ועל 
ידי זה נזכה לחדש דיבורים וטענות בתפילתנו. שהרי כל 
הבעיה של כל אחד ואחד היא שיש עליו דינים מחמת 
כל מה שחטא ועווה, וכעת ביום ההילולא צריכים לטעון 
לפני רשב"י: "אתה יכול לפטור את כל העולם מן הדין, 
רחם עלי תפטור אותי מכול הדין שיש עלי, שאזכה לחזור 
בתשובה שלימה ואכפר על כל החטאים שלי". כי זו עיקר 
הבעיה של האדם בעולם הזה, לא החשבון בנק שלו ולא 
מציאת הזיווג שלו, הכול זה רק תוצאות, עיקר הבעיה של 
האדם היא הריחוק מה', ועיקר העבודה של האדם זה 
התשובה שלו, שיזכה להתקרב לה', כי זה עיקר התכלית, 
וכל השאר זה רק התוצאות.
לכן מי שזוכה לבוא למירון צריך לדעת מה הוא בא לבקש 
ועל מה להתעקש ולהפציר בתפילה. אל תבקש צעצועים 
ומשחקים, תבקש על הדברים העיקריים בחיים. משל 
למה הדבר דומה לאדם שקוע בחובות שבא למיליארדר 
עצום שמרחם עליו ורוצה לעזור לו והוא מבקש ממנו 
מאה שקל. הוי, כמה טיפש האדם שבעת רצון כזו מבקש 
בקשה עלובה כזו, הרי אתה יכול לצאת מכול החובות 
ועוד לחזור הביתה עם שפע, שיעזור לך לחיות חיי אושר 
ועושר – ואתה מבקש שטויות?! 
לכן אצל רשב"י צריכים לבקש לפתור את הבעיות 
מהשורש ומהיסוד, מה אתה מבקש פרנסה? תבקש 
ממנו שתזכה לחזור בתשובה, שיפטור אותך מכול 
העוונות, שתפתח דף חדש של תשובה, שייפתחו לך 
שערי לימוד התורה, שתזכה לאמונה שלימה, שתזכה 
לכוח התפילה וההתבודדות, שתזכה לקדושת הברית 
ושמירת העיניים בשלמות. כשתזכה לחזור בתשובה 
באמת, כבר ממילא לא תהיה לך שום בעיה גם בגשמיות.
ביום כזה צריכים להתעורר ולראות להתפלל ביתר שאת 
וביתר עוז על כל עם ישראל. כולם רואים ושומעים על 
הבעיות והצרות הקשות, את הבעיות בשלום בית ואת 
מכת הרווקים והרווקות, כולם רואים את הגזירות נגד 
עולם התורה ועד כמה מרבים שנאת חינם בעם ישראל, 
והצרה הנוראה שהיא השורש לכל הבעיות היא הריחוק 
מה' יתברך. כל אחד יראה להתפלל על כל עם ישראל 
שיזכו ללמוד על אמונה ועל קדושה, וילמדו לפתור את 
כל הבעיות שלהם עם ה' בשעה התבודדות בכל יום 
ויום, ואם אתה מתפלל על חברך גם אתה תענה בכל 
מה שאתה צריך, כל שכן כאשר אתה מתפלל על כל 
עם ישראל בניו של הקב"ה, שבוודאי אתה תזכה לכל 
הישועות.
כמו כן חשוב מאוד להתעורר בשמחה עצומה ובריקודים 
לכבוד התנא הקדוש ולכבוד היום הקדוש הזה, כי עיקר 
התשובה של יום ל"ג בעומר היא מתוך שמחה ומוחין 
דגדלות כמו שתיארו את יום ל"ג בעומר: "בתוך הציון 
יום הכיפורים ומחוץ לציון שמחת תורה", וכמו שאומר 
רבנו הקדוש שעיקר שלמות הבכייה ועיקר הכוח לזכות 
לווידוי דברים הוא דווקא מתוך שמחה גדולה, שמחה של 
מצווה.
ביום יקר וחשוב כזה, שהוא יום של מחילת עוונות, יום 
של תשובה עילאה, שאפשר לפעול בו את כל הישועות, 
ביום כזה גם הבלבולים רבים, כמו המשל שסיפר רבנו 
הקדוש, שפעם אחת המלך החליט לפתוח את כל 
האוצרות, למשך שעה שלימה, אך בשטחי הכניסה 
לארמון ובדרכים אל הארמון הציב המלך דוכנים רבים 
אוכל ושתייה, תזמורות ונגנים, הצגות וליצנים, ואכן 
רוב האנשים התעכבו בדרך ונשבו בקסמן של ההצגות 
למיניהן ואיבדו את ההזדמנות להיכנס לאוצר, אך 
החכמים לא הסתכלו על כל זה, כי הם ידעו שבכסף 
שהם ייקחו מאוצר המלך הם יוכלו להתענג וליהנות 
מכול זה ועוד הרבה הרבה יותר מכול זה.
לכן חשוב להזכיר את מה שאנו חוזרים ומזכירים בכל 
הזדמנות: צריכים להכין את עצמו שלא נאבד את האוצר 
היקר הזה בגלל טעויות טיפשיות. צריכים להתעורר 
לבוא לרשב"י מרוכזים, לא להתפזר. ברוך ה', לא חסר 
לנו אוכל בארץ ישראל, אנו לא נוסעים עד מירון לקניות 
או לשטויות, אנו באים עד מירון רק בשביל ר' שמעון 
בר יוחאי. כל אחד צריך לדעת מה המטרה ולהציב רק 
את המטרה לנגד עיניו. כל המטרה שלנו לבוא לרשב"י 
היא כדי לקבל תיקון אמתי, כדי שנזכה לשמוח ולפרש 
שיחתנו לפני הצדיק, לא להתפתות לאבד את הזמן 
בהבלים, וכל שכן לא ליפול לפגמי עיניים או לצער את 
הבריות ח"ו.
אם האדם פוגם בעיניים בדרך למירון, הוא מאבד את 
הנשמה שלו, והוא מגיע לציון בלי נשמה ובלי שום 
חיות, ולא פלא שהוא מוצא את עצמו מבזבז את הזמן 
על שיחות חולין עם חברים ועל אכילה ושתייה במקום 
לחטוף תורה ותפילה וריקודים. במירון עצמה יש ברוך ה' 
דרך מהדרין ומי שרוצה לשמור את העיניים בדרכים יכול 
היום לזכות ביתר קלות. 
ויש כאלה שכבר זוכים לפעול ישועה אצל הצדיק, אך 
בדרך חזרה הקליפות עושקות וגוזלות מהם את הישועה 
על ידי פגמי העיניים, או 
שמכשילים אותם בכעס, 
דחיפות והקפדות. לכן 
אחרי שכבר זכה למה שזכה ופעל מה שפעל חשוב מאוד 
להתפלל לה' יתברך: "ערוב עבדך לטוב אל יעשקוני 
זדים", שנזכה להיות בבחינת "נכנס בשלום ויצא בשלום", 
שהקליפות לא יגזלו מאתנו את מה שנזכה לפעול ולהשיג. 
נמצא, שהחשיבות של ההכנה היא כה גדולה, שהיא 
ממש בבחינת 'זכה נעשה לו סם חיים לא זכה נעשה לו 
סם המוות' שמי שזוכה, זוכה להמתיק את כל הדינים 
ולשוב בתשובה שלימה ולפעול ישועות ולהתחדש ולהכין 
את עצמו לקבלת התורה באמת, ואם הוא לא זוכה הוא 
מפסיד ומאבד הרבה מאוד רח"ל. 
צריכים גם לזכור גם את הסגולות הנפלאות שביום ל"ג 
בעומר. שה' יזכה את כל עם ישראל שזרע של קיימא. 
מי שעדיין לא זכה, שיידע שרבנו הקדוש אומר, שדריכת 
הקשת בל"ג בעומר מסוגל לבנים. נוהגים לקחת חץ 
וקשת ולירות חיצים, ובשעה שיורים מבקשים שבזכות 
רשב"י נזכה לבנים.
צריכים לזכור היטב, שכל ההר כולו קדוש בקדושת הציון 
הקדוש ואין צורך להיכנס לתוך מבנה הציון דווקא, בפרט 
שהעומס רב וכמעט ולא שייך להיכנס ללא דחיפות עד כדי 
סכנת נפשות כמעט, ושלא לדבר על יישוב דעת להתפלל 
ולהרבות בבקשות שבוודאי אין שם. בכל מקום שעומדים 
ורואים את המבנה שעל הציון זה נחשב שאתה בציון, רק 
תתפוס פינה שקטה ותאריך בתפילה. 
הדבר החשוב ביותר בחיים הוא לא לצער שום יהודי, לא 
שווה כל הנסיעה אם בסוף תדחוף יהודי אחר או תצעק 
או תבזה חלילה יהודי אחר. בפרט בל"ג בעומר שהוא 
תיקון הפגם של תלמידי ר' עקיבא שלא נהגו כבוד זה בזה, 
ורשב"י תיקן זאת על ידי שאמר "אנן בחביבותא תליא 
מילתא", שבוודאי אז צריכים להתעורר יותר בזהירות 
בכבוד הזולת. לכן כל אחד יהיה חכם לדעת מה העיקר 
ומה הטפל, מהי המטרה ומהן הסכנות, על מנת שיזכה 
להמשיך על עצמו את קדושת היום הקדוש והנורא הזה. 
יהי רצון שנזכה כולנו להיכלל באור הנפלא של ר' שמעון 
בר יוחאי, ועל ידי זה נזכה להמשיך את כל הישועות עלינו 
ועל כל עם ישראל.
[ הרב ארוש ]
בברכת שבת שלום ומבורך 
לכל בית ישראל

להקדשת החידוש (בחינם!) לעילוי נשמה, לרפואה ולהצלחה לחץ כאן
חולק? מסכים? יש לך מה להוסיף? חווה דעתך על החידוש!
דיונים - תשובות ותגובות (0)
טרם נערך דיון סביב חידוש זה