chiddush logo

דרוש ראשי פרשיות -הרב דוד שרגא זיע"א

נכתב על ידי יגאל מלכיאל, 31/7/2019

בס"ד

 

דרשה על ראשי שמות פרשיות התורה  -  מכתבי ידו של המקובל הרב דוד שרגא  זיע"א

הובא ע"י בנו  הרה"ג ראב"ד ירושלים ברוך שרגא שליט"א  

הועתק מספר "ויחי יוסף " הרב יוסף שרגא שליט"א

ליקבה"ו

בראשית- ראשית הכל, שרוצה הקב"ה לשלוח הנשמה בעוה"ז הנשמה ממאנת לבא לעוה"ז ואומרת

נח-  כלומר נח לי להיות בכאן תחת כסא הכבוד אומר לה הקב"ה לא תהיה בסוג מאן דאכיל דלאו דילה וכו'  אלא

לך  לך – להנאתך ולטובתך ,וכשתסגל מצוות ומעשים טובים בעולם הזה אז ממילא

וירא חיי שרה- אזי תראה חיי שררה וכבוד

תולדות – אזי שולחים את הנשמה לעולם הזה והוא "תולדות"

ויצא – יוצא לעולם הזה ואחר כך

וישלח – יעקב מלאכים לפתח חטאת רובץ לפתות אותו

וישב- ביקש לשבת בשלווה בתענוגי העולם הזה עד

מקץ – עד בן יג שנה שאז בא לו יצר הטוב מקץ שנתיים שאז יש לו שני יצרים יצר הטוב ויצר הרע זה מושך בכה וזה משך בכה

ויגש- אליו למלחמה ולפיוס ולתפילה וצריך להילחם כנגד יצר הרע אם יעשה כן אז

ויחי – בעולם הזה ויחי בעולם הבא ובזכות המלחמה ,פיוס ותפילה השם יתברך מזכה אותו לבנים תלמידי חכמים והגונים עד אשר יגיע ישראל אשר בך אתפאר וזה שאמר

שמות – ואלה שמות בני ישראל

וארא - ואם יאמר האדם אלך בנימוסי דתי העמים ומתנהגים לזה

בא – תאמר לו בא כלומר בן אדם

בשלח –תשלח מדעתך

יתרו – לשון תרו דהיינו מרגל אחרי

משפטים –משפט דת נימוסי אומות העולם אלא הפרש עצמך מהם ואל תתקרב אליהם וזה שאמר

תרומה –לשון הפרשה הפרש עצמך מהם כמו שנאמר בחוקותיהם לא תלכו אלא

תצווה- לכל בנ"י

כי תשא - יזהרו ויזדרזו בכל מה דאפשר ,לימוד תורה ושמירת שבת כהלכתו ואהבת אחדות שר"ת שלהם תש"א תורה שבת אחדות

ויקהל פיקודי – יעשה קהילות של מצוות ומעשים טובים של פיקודי השם שהם רמ"ח מצוות עשה  ושס"ה לא תעשה וכשעושה מצוות ומעשים טובים לא יהיה כמצוות אנשים מלומדה

ויקרא - אלא יקרא דין שלהם וטעמיהם וכוונותיהם

צו- צו כדי לקיים כל ציווי השי"ת לשמה

שמיני – תורה שנתנה בשמונה דרגין :מותר ואסור ,טמא וטהור, כשר ופסול, חייב וזכאי,

תזריע- אם תאמר היכן שכרי שאני טורח כל כך לז"א תזיע שהקב"ה זורע מצוות וצדקות "זרעו לכם לצדקה וקצרו לפי חסד  ועוד שכרו

מצורע- הקדוש ברוך הוא מוציא ממנו רע היינו יצר הרע שנקרא רע  שנאמר "רק רע כל היום"

אחרי מות קדושים אמור – אומרים לו מקודש מקודש  בעולם הזה ובעולם הבא

בהר - מי יעלה בהר ה' באלו המדרגות

בחוקותי- מי שמקיים כל החוקים ומשפטים של תורה באהבה ולשמה

"במדבר נשא – צריך שיהא שפל ברך כמדבר שהכל דשין אותו כמ"ש: "כל גיא יינשא

"ואם יעלה על ליבו גאווה ח"ו דהיינו

בהעלותך שלח לך –יסיעם מליבו וישלחם

קרח חוקת בלק – יזכור ויראה מעשה קורח חוקת ובלק ולבסוף מה עלה להם רח"ל

פנחס – אבל קנאת ה' צבאות כמו פנחס ובסוף מה עלה לו- שזכה לברית כהונת עולם לו ולזרעו עד עולם

מטות מסעי- אבל צריך לזכור כל ימיו שיהא נוטה ונוסע אל מקום אשר נסעו אבותיו כמ"ש התנא: ולאן אתה הולך

דברים – צריך לעסוק בתורה ולשוב בתשובה כ"ש קחו עמכם דברים ושובו אל ה'

ואתחנן – יתחנן לבוראו שהקב"ה יקבל תשובתו וימחל לו את כל עוונותיו

עקב –ואם יאמר מה אכפת לי עקב שכרו כמו שכתוב "בשומרם עקב רב "ואם פגע בך מנוול זה ורוצה להחטיא אותך ח"ו

ראה שופטים – יזכור יום הדין כ"ש "והאלוקים יבוא במשפט על כל נעלם אם זכרת את יום הדין שאתה עתיד לתן דין וחשבון אזי

כי תצא כי תבא – בזמן יציאתך מיו העולם וביאתך לעולם הבא אומרים לו: ברוך אתה בבואך וברוך אתה בצאתך  ואם לא זכרת את יום הדין והלכת בעצת יצר הרע אזי

ניצבים וילך – כיוון שאתה ניצב ביום הדין וי לך ביום הדין

האזינו וזאת הברכה- אבל אם שמעת בקול ה'  אלוקיך ושמרת כל חוקיו אזי הקב"ה מברך אותו בכל מיני ברכות טובות ונותן לו שכרו בשלימות כש"כ רז"ל לעתיד לבוא הקב"ה כל מי שקיים התורה יבא וייטול שכרו וכו

                                                                           ט לחודש תמוז תשיא

                                                                         (דב"ש)(ר"ת דוד בן שלמה) 

להקדשת החידוש (בחינם!) לעילוי נשמה, לרפואה ולהצלחה לחץ כאן
חולק? מסכים? יש לך מה להוסיף? חווה דעתך על החידוש!
דיונים - תשובות ותגובות (0)
טרם נערך דיון סביב חידוש זה