chiddush logo

לפרשת - תצוה

נכתב על ידי DL2000, 18/2/2013

 בס"ד

    שמן - זית

אינו מתערבב

"ויקחו אליך שמן זית זך כתית למאור" (שמות כז,כ). מה ראה למשול ישראל לזית? אלא כל המשקין מתערבים זה בזה, והשמן אינו מתערב אלא עומד. כך ישראל אינם מתערבים עם האומות. 
(שמות רבה)


אינם יכולים להתבולל

טבעם של ישראל שאינם יכולים להתערב עם האומות, אפילו כשהם רוצים בכך. כמו ששמן זית אינו יכול, מטבעו ומתכונתו, להתערב בשאר משקין, כך ישראל, על-פי טבעם, אינם יכולים להתבולל עם האומות ואין זיווגם עולה יפה. 
(שפת אמת)


למעלה מכולם

כל המשקין אדם מערב במים ואינו יודע אי זה תחתון ואי זה עליון, אבל השמן אפילו אתה מערבו בכל המשקין שבעולם הוא נתון למעלה מהם. כך ישראל, בשעה שהם עושים רצונו של מקום, ניצבים הם למעלה מכל האומות.
(שמות רבה)


איך מגיעים ל'כתית'

אדמו"ר הזקן אמר: במילה "כתית (למאור)" נרמז שעל-ידי 'כתית', התבטלות וכתישה עצמית, מגיעים לבחינת 'מאור'. אך כדי להיות בדרגת 'כתית' זקוקים ליגיעה רבה ועצומה, עם הרבה תהילים בדמעות.
(לקוטי דיבורים)


ביטול עצמי

לימוד התורה צריך להיות בביטול ובהנחת עצמותו של הלומד, מתוך ידיעה והכרה שהוא לומד את חכמתו ורצונו יתברך. הלומד כך לומד בהתמדה ושקידה רבה, ולא עוד, אלא שמסלק את עצמו בסילוק אמיתי, שכל חפצו יהיה אך ורק בתורת ה' וחכמתו יתברך.  
(לקוטי שיחות)


איך מוציאים שמן

"ויקחו אליך שמן". מכל דבר אפשר להוציא שמן. לכן השמן רומז לטוב הטמון בכל אחד ואחד מישראל, גם בפשוט ביותר. על-ידי שמתקשרים בבחינת 'משה', בנשיאי הדור, מתעורר הטוב שנמצא בכל אחד ואחד, ומשה עושה מזה "כתית למאור", שמן משובח ומובחר.
(ספר המאמרים קונטרסים)


הכול נמסר למשה

שמן רומז לתורה. זך בגימטרייה 27 – כ"ב אותיות התורה, וחמש האותיות הכפולות (מנצפ"ך). כל האותיות בתורה נמסרו למשה.
(אור תורה)


אור ופתילה

התורה היא אור, וכמו בכל אור גשמי, שטיבו תלוי בטיב השמן והפתילה שבהם הוא נאחז, כך גם אור התורה נאחז במצוות ובמעשים הטובים שהאדם מקיים. 
(ספר המאמרים קונטרסים)

להקדשת החידוש (בחינם!) לעילוי נשמה, לרפואה ולהצלחה לחץ כאן
חולק? מסכים? יש לך מה להוסיף? חווה דעתך על החידוש!
דיונים - תשובות ותגובות (0)
טרם נערך דיון סביב חידוש זה