chiddush logo

אסור לקרוא לאברהם אברם, אבל לשרה מותר לקרוא שרי

נכתב על ידי יניב, 7/10/2021

 

"ויאמר אלקים אל אברהם שרי אשתך לא תקרא את שמה שרי כי שרה שמה. וברכתי אתה וגם נתתי ממנה לך בן וברכתיה והיתה לגוים מלכי עמים ממנה יהיו" (בראשית יז,טו-טז). 'תני בר קפרא: כל הקורא לאברהם אברם עובר בעשה, שנאמר (בראשית יז, ה) "והיה שמך אברהם". רבי אליעזר אומר: עובר בלאו, שנאמר (בראשית יז, ה) "ולא יקרא עוד [את] שמך אברם". אלא מעתה הקורא לשרה שרי הכי נמי? התם קודשא בריך הוא אמר לאברהם (בראשית יז, טו) "שרי אשתך לא תקרא את שמה שרי כי שרה שמה". אלא מעתה הקורא ליעקב יעקב ה"נ? שאני התם דהדר אהדריה קרא, דכתיב (בראשית מו, ב) "ויאמר אלקים לישראל במראות הלילה ויאמר יעקב יעקב"' וכו' (ברכות יג,א). ה' שינה לאברהם לשרה וליעקב את שמם, ובכ"ז רק לאברהם אסור לקרוא כשמו הקודם, מדוע? על שינוי שמם נאמר שם קודם: '(דברי הימים א א, כז) "אברם הוא אברהם", בתחלה נעשה אב לארם, ולבסוף נעשה אב לכל העולם כולו. שרי היא שרה, בתחלה נעשית שרי לאומתה ולבסוף נעשית שרה לכל העולם כולו', הרי שנשמע בזה שבשניהם זה אותו עקרון, שמעכשיו גם מתעלים בכל העולם, אז למה יש הבדל בין אברהם ושרה בקריאת שמם אם זה באותו מובן של שינוי? חז"ל למדו משינוי שמה של שרה: 'וא"ר יצחק: ד' דברים מקרעין גזר דינו של אדם. אלו הן: צדקה, צעקה, שינוי השם ושינוי מעשה ... שינוי השם, דכתיב (בראשית יז, טו) "שרי אשתך לא תקרא את שמה שרי כי שרה שמה", וכתיב "וברכתי אותה וגם נתתי ממנה לך בן"' וכו' (ר"ה טז,ב). הרי שלמדו מהפס' שאומר שישתנה שמה ויהיה לה בן, מכאן ששינוי שם קורע גזר דין. מדוע שינוי שם גורם לקריעת גזר דין? אלא ששם מייצג את האדם, את מהותו ותפקידו בעולם, ולכן כשמשתנה שמו זה כעין התחדשות ושינוי לדבר חדש שמשפיע על כל מהותו. וזה כעין שינוי מעשה שמקרע גזר דין כיון ששב מרעתו, כך גם כאן ע"י שינוי שמו משפיע גם לפעולותיו בעולם, ולכן כעין מחשיבים אותו כאדם אחר. כמו שלמדו מהמשך הפס' על שינוי שם שגורם לקריעת גזר דין, כך גם נראה שלמדו מהמשך הפס' ששינוי שמה של שרה זה להפוך להיות שרה לכל העולם, שזה תפקידה החדש (שבשמה החדש כתפקיד חדש), שדרשו את המשך הפס' שנאמר "והיתה לגוים מלכי עמים ממנה יהיו", כעין שנאמר שתעשה חשובה לכל הגוים כולם ("והיתה לגוים"), בכך שכעין המלכות בכולם קשורים אליה ("מלכי עמים ממנה יהיו"), שזהו שהיא שרה לכל העולם. גם באברהם וגם בשרה שינוי שמם קשור להבאת יצחק לעולם: '"ויאמר אברם הן לי לא נתת זרע". אמר רב שמואל בר רב יצחק: המזל דוחקני ואומר לי אברם אין את מוליד. א"ל הקדוש ברוך הוא: הן כדבריך אברם לא מוליד, אברהם מוליד; "שרי אשתך לא תקרא שמה שרי" שרי לא תלד שרה תלד' (ב"ר מד,י). ממילא כיון ששינוי השם בא כחלק מהולדת יצחק אז לכאורה צריך להיות קשר למהות יצחק, שלכן עכשיו ישתנו להיות כאדם חדש (בעקבות שינוי השם) שיש בו קשר להבאת יצחק לעולם. אצל אברהם קודם נקרא אברם שמבטא שהיה אב לארם, שבזה אין גילוי שקשור ליצחק בכלל, השם אברהם מבטא אב לכל העולם, שבזה יש גילוי ליצחק כמעמיד את בנ"י (שלזה רצה אברהם בהולדת יצחק כבן הראוי להעמיד את בנ"י, הקוראים ומייצגים את שם ה' בעולם), שלבנ"י יש תפקיד להיות אב רוחני לכל העולם, לתקן את כל האנושות, לכן יש גילוי של קשר ליצחק. אצל שרה קודם זה היה שרי שזה שרה לאומתה, שבזה כבר יש קשר ליצחק כמעמיד את בנ"י (שזהו האומה שלה – בנ"י). אמנם היה צריך שינוי שם כדי לשנות את המזל שתוכל להוליד, ובפרט כדי להתחבר לאברהם חיבור מעולה וגדול יותר, שזהו שהאות י' בשמה התחלקה בין שניהם ('אמר רבי יהושע בן קרחה: יו"ד שנטל הקב"ה משרי, נחלק חציו לשרה וחציו לאברהם' [ב"ר מז,א]) שבזה נעשה חיבור גדול ביניהם במהותם, אבל שינוי השם לא חידש דבר ליצחק. אמנם היה גם בשינוי שמה דבר שקשור להבאת יצחק, שלא רק שרה לאומתה, אלא שרה לכל העולם, שזהו מהותם של בנ"י שיצאו מיצחק, לתקן את כל העולם, אולם אין זה דבר חדש לגמרי לגבי יצחק, שלא כאברהם שבשמו הקודם לא היה כלל גילוי ליצחק. לכן זה ההבדל בין שמו של אברהם לשמה של שרה, שאצלו בשם הקודם היה חיסרון בגילוי יצחק. לכן אצל אברהם זה מחליף לגמרי את השם הקודם, כעין שהשם הקודם לא ראוי לגילוי בנ"י, ולכן לא ראוי לקרוא כך לאברהם כאב של בנ"י, ואילו אצל שרה זה תוספת לגבי אברהם, שיהיה חיבור ביניהם (בשמם) וגילוי דומה כאב ושרה לכל העולם כמטרת בנ"י שימשיך ביצחק, לכן זה נאמר דווקא לגבי אברהם שלא יקרא יותר לשרה שרי, אבל אחרים יכולים, כי עדיין נמשך גם בשמה הקודם קשר לתפקיד שעכשיו חל בה – להביא את יצחק וממנו בהמשך כלל בנ"י. זהו שיש דימיון בין שרה ויעקב שלשניהם השתנה השם אבל אפשר להמשיך לקרוא בהם בשמם הקודם, ומוסבר במדרש על יעקב: 'דכוותה: הקורא לישראל יעקב, עובר בעשה?! תני: לא שיעקר שם יעקב ממקומו, אלא, "כי אם ישראל יהיה שמך", ישראל עיקר ויעקב טפילה. ר' זבדא בשם ר' אחא: מכל מקום שמך יעקב, כי אם ישראל, יעקב עיקר, וישראל מוסיף עליו' (ב"ר מו,ח), שביעקב השם ישראל מוסף על השם יעקב ולא במקומו אלא כדרגה נוספת למעלה, וכך גם בשרה אפשר לומר כמו שאמרנו שזה כעין תוספת על גבי שרי, שלא מחליף אלא רק מתווסף, כיון שגם בשרי יש קשר ליצחק, ולכן בשרה היא מתעלה שראויה לחיבור להבאת יצחק בנס (וזה חשוב בקשר שבחיבור לאברהם ששונה שמו יחד איתה, ומחוברים עכשיו יחד להקמת בנ"י כיעוד חדש, להבדיל מעד עכשיו שהיה מפיץ יהדות כללי בלי דגש על בנ"י, ומעלתו היתה במיוחד כעין על ארם דווקא, לכן לו אסור לקרוא לה שרי), אבל זה לא חייב לבטל את שמה הקודם כיון שיש גם בו גילוי ליצחק, ולכן זה רק תוספת (לגבי כל העולם, למעט אברהם).

להקדשת החידוש (בחינם!) לעילוי נשמה, לרפואה ולהצלחה לחץ כאן
חולק? מסכים? יש לך מה להוסיף? חווה דעתך על החידוש!
דיונים - תשובות ותגובות (0)
טרם נערך דיון סביב חידוש זה