chiddush logo

להרגיש את הקב"ה ,לע"נ אבי מורי אברהם משה בן גרציא ז"ל

נכתב על ידי izik28, 21/1/2022

 בסד 


ד"ת לפרשת יתרו לע"נ אבי מורי אברהם משה בן גרציא ז"ל 
להרגיש את הקב"ה 
-----------------------------------------------------
עשרת  הדברות שנתנו בהר סיני אמורות ללוות  אותנו  בכל רגע בחיינו , אנו אמורים להרגיש כבני ישראל בעמדם למרגלות הר סיני בשמעם את קול ה" בנתינת התורה , הכל מתחיל ברגע שאנו קמים בבוקר  ואומרים את ברכת מודה אני , משם לנטילת ידים  , והתארגנות לתפילה  מה שמחבר אותנו לדיבר הראשון, "   אנכי יהוה אלהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים לא יהיה לך אלהים אחרים על פני  ", הרמבן מפרש,"  אנכי ה' אלהיך" - הדבור הזה מצות עשה אמר אנכי ה' יורה ויצוה אותם שידעו ויאמינו כי יש ה' והוא אלהים להם כלומר הווה קדמון מאתו היה הכל בחפץ ויכולת והוא אלהים להם שחייבים לעבוד אותו ואמר אשר הוצאתיך מארץ מצרים כי הוצאתם משם תורה על המציאות ועל החפץ כי בידיעה ובהשגחה ממנו יצאנו משם וגם תורה על החדוש כי עם קדמות העולם לא ישתנה דבר מטבעו ותורה על היכולת והיכולת תורה על הייחוד כמו שאמר (לעיל ט יד) בעבור תדע כי אין כמוני בכל הארץ וזה טעם אשר הוצאתיך כי הם היודעים ועדים בכל אלה וטעם מבית עבדים שהיו עומדים במצרים בבית עבדים שבויים לפרעה ואמר להם זה שהם חייבין שיהיה השם הגדול והנכבד והנורא הזה להם לאלהים שיעבדוהו כי הוא פדה אותם מעבדות מצרים כטעם עבדי הם אשר הוצאתי אותם מארץ מצרים (ויקרא כה נה) וכבר רמזתי עוד למעלה (יט כ) טעם שני השמות הקדושים על דרך האמת וזו המצוה תקרא בדברי רבותינו (ברכות יג) קבלת מלכות שמים כי המלות האלה אשר הזכרתי הם במלך כנגד העם וכך אמרו במכילתא (בפסוק הבא) לא יהיה לך אלהים אחרים על פני למה נאמר לפי שהוא אומר אנכי ה' אלהיך משל למלך שנכנס למדינה אמרו לו עבדיו גזור עלינו גזירות אמר להם לאו כשתקבלו מלכותי אגזור עליכם גזירות שאם מלכותי אינכם מקבלים גזירותי האיך אתם מקיימין כך אמר המקום לישראל אנכי ה' אלהיך לא יהיה לך אני הוא שקבלתם מלכותי עליכם במצרים אמרו לו הן כשקבלתם מלכותי קבלו גזרותי כלומר אחר שאתם מקבלים עליכם ומודים שאני ה' ואני אלהיכם מארץ מצרים קבלו כל מצותי ונאמרו כל הדברות כלן בלשון יחיד ה' אלהיך אשר הוצאתיך ולא כאשר התחיל להם אתם ראיתם וגו' אם שמע תשמעו (לעיל יט ד ה) להזהיר כי כל יחיד מהם יענש על המצות כי עם כל אחד ידבר ולכל אחד יצוה שלא יחשבו כי אחר הרוב ילך והיחיד ינצל עמהם ויבאר להם משה זאת הכוונה בסוף התורה בפרשת אתם נצבים (דברים כט יז)
"לא יהיה לך אלהים אחרים על פני" - כתב רש"י: "לא יהיה לך" למה נאמר, לפי שנאמר, "לא תעשה לך", אין לי אלא שלא יעשה, העשוי כבר מנין שלא יקיים, תלמוד לומר "לא יהיה לך". וזו באמת ברייתא שנויה היא במכילתא (כאן). ואם כן תהיה זו מצות לא תעשה בלבד אזהרה למקיים ע"ג ברשותו, ואין בה מיתת בית דין, ולמה הקדים הקיום שהוא בלאו להשתחואה ועבודה שהם בכרת ומיתת בית דין.
ולפי דעתי שאין הלכה כדברי זאת הברייתא וכדברי יחיד היא שנויה, שכך שנינו בספרא (ריש קדושים): "ואלהי מסכה לא תעשו לכם" (ויקרא יט, ד), יכול יעשו לכם אחרים תלמוד לומר "לא - לכם", אין לי אלא לכם יכול הן יעשו לאחרים תלמוד לומר "לא תעשו" לא לכם ולא לאחרים, מכאן אמרו העושה ע"ג לעצמו עובר משום שתי אזהרות, משום "לא תעשו" ומשום "לא לכם". רבי יוסי אומר משום שלש, משום "לא תעשו" ומשום "לא לכם" ומשום "לא יהיה". הרי שר' יוסי יחיד במקום רבים הוא האומר כי לא יהיה לך אזהרה למקיים ע"ג, ולדברי תנא קמא אינו כן.".
כל דיבר בעשרת הברות  למעשה כולל בתוכו את הדיבר הראשון הנ"ל  , אך ננסה להתמקד לרגע כמה שאפשר ומותר  בדמותו  של ה"  ,במחזור שלוניקי  של יום כיפור בכתר מלכות נאמר ," אתה נמצא ולא ישיגוך שמע אוזן ולא ראית עין ולא ישלוט בך איך ולמה ואין  ..אתה נמצא ובטרם היות כל זמן היית אתה חי ולא מזמן קבוע ולא  מעת ידוע אתה חי ולא בנפש ונשמה כי אתה נשמה לנשמה ."  מידי בוקר אנו אומרים , " אלקי נשמה שנתת בי טהורה אתה בראתה אתה יצרתה אתה נפחתה  בי ואתה עתיד ליטלה ממני ולחזירה בי לעתיד לבוא " . נחזור לרגע להגעת יעקב אבינו לבית אל ופ"ס,"  ויפגע במקום וילן שם כי בא השמש ויקח מאבני המקום וישם מראשתיו וישכב במקום ההוא  "  ,שימו לב למילה " מקום" 
במדרש רבה מוסבר," ר"ה בשם ר' אמי אמר מפני מה מכנין שמו של הקב"ה וקוראין אותו מקום שהוא מקומו של עולם ואין עולמו מקומו מן מה דכתיב (שמות לג, כא): "הנה מקום אתי" הוי הקדוש ברוך הוא מקומו של עולם ואין עולמו מקומו.
א"ר יצחק כתיב (דברים לג, כז): "מענה אלהי קדם" אין אנו יודעים אם הקב"ה מעונו של עולמו ואם עולמו מעונו מן מה דכתיב (תהלים צ, א): "ה' מעון אתה" הוי הקדוש ברוך הוא מעונו של עולמו ואין עולמו מעונו.
א"ר אבא בר יודן לגבור שהוא רוכב על הסוס וכליו משופעים אילך ואילך הסוס טפילה לרוכב ואין הרוכב טפילה לסוס שנאמר (חבקוק ג, ח): "כי תרכב על סוסך".
ד"א מהו "ויפגע" צלי במקום צלי בבית המקדש."
הקב"ה לפי הכתוב הוא מקומו של העולם ,  קרי אם ננסה להסביר לפי מיעוט הבנתינו   לפי הפ"ס," מלא כל הארץ כבודו "  במדרש מוסבר ," ויברך דוד את ה' לעיני כל הקהל וגו', שהראה דוד בחוש לעיני כל הקהל שמלא כל הארץ כבודו, ולית אתר פנוי מיניה, ובמה הראה זה לכל במה שאמר לך ה' הגדולה והגבורה וכו' לך ה' הממלכה וכו', ואז ראו הכל ואפילו המון העם כי הקדוש ברוך הוא הוא שורש כל הדברים והוויתם:
בראשית, י״ד
בכל תנועה נמצא הבורא יתברך שמו, שאי אפשר לעשות שום תנועה ולדבר שום דיבור בלי כח הבורא יתברך שמו וזהו (ישעיהו ו׳:ג׳ פסוק ג') מלא כל הארץ כבודו"
הקב"ה נמצא גם בין אותיות אלו שאתם קוראים עכשיו ,בלעדיו כל דבר תורה זה לא היה יוצא  לאור .
הוא נמצא בכל מקום  ,  ומתוך כך עלינו להתנהג כראוי גם בחדרי חדרים ,שהרי הוא שומע וראה כל ואנו לא שומעים ולא רואים אותו .. אבל .. רגע .. זה לא כ"כ מדוייק .. למעשה .. אנו כן רואים וכן שומעים אותו בכל רגע ..  איך ? לא כקול ששמעו בני ישראל בהר סיני , מאכזב ? לא כ"כ .. אנו שומעים את הקב"ה מתוקף הפ"ס הנ"ל בכל מקום .. רואים את זריחת השמש ? כפ"ס", המחדש בכל יום מעשה בראשית .. ראוים את השמיים? ציפורים, שמש , גשם אובך? רוח מעצבנת .. ערב יורד .. והנה ברכת המעריב ערבים עם ברכת הלבה במועדה ,הקורנה ? הכל ממנו יתברך , כן גם האומיקרון ..  מה שנובע משנאת חינם ..  הקב"ה הבטיח לא להביא מבול של מים , אז הוא משתק את העולם בוירוס כמעט בלתי נראה  ומרחיק אנשים זה מזה , שונאים איש את רעהו ? סבבה .. תהיו לבד ואולי תבינו  .. 
אנו נוצרנו בצלם ה" כפ"ס," ויברא אלהים את האדם בצלמו בצלם אלהים ברא אתו זכר ונקבה ברא אתם"
מפרש רש"י שהצלם הוא חותם כמו תבנית של מטבע, ואותה תבנית היא תבנית אלוהית ודמות דיוקנו של האל, כלומר שצלם אלוהים עניינו הידמות האדם לאל, דבר הבא לידי ביטוי בכמה מישורים הרמב"ם ורבנו בחיי בן אשר סברו שצלם אלוהים הוא התבונה המופשטת של האדם, שבה הוא משיג ומתבונן במהותו של העולם ויוצר הפשטה של העולם. הרמב"ם מבחין בין צלם, תואר ודמות. בעוד שתואר הוא צורתו החיצונית של הדבר, צלם הוא מהותו הטבעית וצורתו הפנימית, ואילו דמות הוא מלשון דמיון, שלשכלו של האדם יש דמיון מה לשכל האלוהי, ולכן נאמר על האדם שהוא בצלמו ובדמותו של אלוהים, וזוהי הסיבה שהוא שולט על הארץ הידמות נוספת של האדם לאל היא בהליכה בדרכיו בעשיית טוב לזולת, כפי שכתב הרמב"ם בספר המצוות (עשין ח), שהאדם מצווה להדמות אל ה' בהתנהגות של חמלה ורחמנות כלפי הזולת, וכפי שכתב "החפץ חיים" בספרו "אהבת חסד", "שצלם האלוהים עניינו כוח בנפשו של האדם להידמות אל השם בדפוסי התנהגותו שהם רק להיטיב ולעשות חסד עם זולתו  ".
המילה בצלם נושאת בחובה את המילה  "צל"  , אנו חלק מהקב"ה , ברור שאין להשוות , אנו בשר ודם והאל הוא אחד ויחיד מושל בכל ארבעת רוחות עולם ואנו גוף ולא דמות גוף ואוסר לדמיין איך הוא נראה 
קחו דוגמא אחרת , הברכה לדוגמא ," ברוך .." שהכל נהיה  בדברו " ,הוא ההסבר  דלהלן " 
"בכל תנועה נמצא הבורא יתברך שמו, שאי אפשר לעשות שום תנועה ולדבר שום דיבור בלי כח הבורא יתברך שמו וזהו (ישעיהו ו׳:ג׳ פסוק ג') מלא כל הארץ כבודו:" דיבור אצל הקב"ה הוא כמעשה , ראיה לכך ניקח מבריאת העולם " ויאמר אלהים יהי אור ויהי אור    " מה שמתחבר לפ"ס בתהילים," בדבר ה" שמים נעשו וברוח פיו כל צבאם "מדרש רבה מבאר,"    בִּדְבַר ה' שָׁמַיִם נַעֲשׂוּ וְגוֹ'" רבי יהודה בר סימון אמר לא בעמל לא ביגיעה ברא הקדוש ברוך הוא את עולמו אלא "בִּדְבַר ה'" וכבר "שָׁמַיִם נַעֲשׂוּ" אף הכא והיה אור אין כתיב כאן אלא "וַיְהִי אוֹר" כבר היה" , כל מילה אם היא טובה כברכה . תפילה  .תודה ,מעלה ניצוצות של אור בשמי מרום  ומשם משופעת ברכה לנו בני האדם , מה שבניגוד לדיבור לא יפה , אם הקב"ה ברא עולמות בדיבור,  גם אנו יכולים לברוא בדיבורנו  עולמות טובים אצלנו ואצל חברינו  , כך  נחבר את השכינה  שתשרה בכל מעשינו בברכת ה" , כדאי לנסות ! או" והמברך יתברך! 
  

להקדשת החידוש (בחינם!) לעילוי נשמה, לרפואה ולהצלחה לחץ כאן
חולק? מסכים? יש לך מה להוסיף? חווה דעתך על החידוש!
דיונים - תשובות ותגובות (0)
טרם נערך דיון סביב חידוש זה
ציורים לפרשת שבוע