chiddush logo

לפרשת - משפטים (1 תגובות לחידוש זה)

נכתב על ידי DL2000, 2/2/2013

בס'ד

גמילות חסדים


חלקו של העני

"אם כסף תלווה את עמי את העני עמך" (שמות כב,כד). אם יש לך כסף יותר מכפי צורכך, עד שאתה יכול גם להלוות לאחרים, דע כי "את העני עמך" – את חלקו של העני אתה מחזיק אצלך.
(אור החיים)


אפוטרופוס מלמעלה

"הכותב נכסיו מתנה לאחד מבניו לא עשאו אלא אפוטרופוס" (רמב"ם). כשנותן ה' יתברך את כספו לאחד מבניו ועושהו עשיר, אין אותו אדם אלא אפוטרופוס, לשמור על הכסף ולחלקו בין שאר הבנים. 
(מעשה רוקח)


תכלית הכסף

בכלל מוטב היה לעולם ללא הכסף, שכן אין דבר שפוגם ומשחית כמותו את הבריות; אבל אם כבר נוצר הכסף ומוכרחים להשתמש בו, יש לנצל את מציאותו לדברים טובים, כמו צדקה וגמילות-חסדים.
(שפתי כהן)


לתת ולהרגיש

גם מי שנותן צדקה לעני ביד רחבה, אבל חסרה אצלו הרגשת מצב זולתו, הרי זה בבחינת שופך דמים.
(כתר שם טוב)


צדקה מזככת

עבודת הצדקה מזככת את מוחו וליבו של האדם אלף פעמים ככה, ועל זה נאמר (משלי יד,לד): "צדקה תרומם גוי".   
(תורה אור)


האיחול המתאים

על גמילות-חסד אין צורך לומר תודה, כשם שלא צריך להודות למי שמתעטף בטלית ומניח תפילין בתפילה, או למי שמברך על הלולב והאתרוג בחג-הסוכות. את גומל החסד יש לברך בברכת 'תזכו למצוות'.
(הרבי הריי"צ מליובאוויטש)


רמז לנשמה

כסף רומז לנשמה, כי היא כוספת ומשתוקקת תמיד להתעלות מעלה-מעלה. הנשמה נתונה לאדם כהלוואה לתקופה מסויימת. לכל אדם יש קיצבה של ימים ושנים כמה יחיה בעולם הזה. על האדם לנצל כראוי כל יום מהימים שההלוואה מצויה אצלו.
(היום יום)


מי מלווה

"אם כסף תלווה", האם לאחר פטירת האדם הכסף ילווה אותו? הרי "את העני עמך" – רק את המעשים הטובים הוא נוטל עמו, הצדקה שנתן לעני היא שתלווה אותו גם לאחר פטירתו.
(רבי יהונתן אייבשיץ)

להקדשת החידוש (בחינם!) לעילוי נשמה, לרפואה ולהצלחה לחץ כאן
חולק? מסכים? יש לך מה להוסיף? חווה דעתך על החידוש!
דיונים - תשובות ותגובות (1)
DL2000 (5/2/2013)
בס'ד

עבד עברי


הדבר הקשה ביותר

"כי תקנה עבד עברי" (שמות כא,ב). דיני משפטים פותחים בעבד, כי אין לאדם דבר קשה יותר מלהיות כנוע ומשועבד לזולת.
(אבן עזרא)


קדימות לעברי

התורה באה ללמדנו שאם מזדמן לאדם לקנות עבד עברי ועבד כנעני, יקדים קניית העבד העברי לעבד הכנעני.
(אור-החיים)


נמכרנו לעבדים

"שש שנים יעבוד ובשביעית יצא" (שמות כא,ב). אף אנחנו, אם נמכרנו לעבדים, הלוא כלו כמה שמיטות ולא יצאנו לחירות. האם אנחנו אומרים "אהבתי את אדוני"? – חס ושלום! אין אנחנו אוהבים את הצר הצורר הזה, אנחנו אוהבים אותך ריבונו-של-עולם.
(כתר שם טוב)


עבד לקב"ה

עבד עברי הוא יהודי שבית-דין מכרוהו על גנֵבתו. והלוא זה דבר בלתי-רגיל, ולמה נפתחת פרשת משפטים דווקא בזה? אלא שההלכה הראשונה של יהודי היא ההכרה שהוא 'עבד עברי',
(להמשך התגובה לחץ כאן )